Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 8 (2017-18 AÖL 2.Dönem 1.Oturum 115)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi kader kavramı ile doğrudan ilişkili değildir?
  A) Rızık
  B) Özgürlük
  C) Tevekkül
  D) Cömertlik
  Cevap: D
 • 2) Farklı durumlardan, seçeneklerden birini tercih etmek ve onu yapmaya veya yapmamaya karar vermektir.
  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Kader
  B) Kaza
  C) İrade
  D) Sorumluluk
  Cevap: C
 • 3) “Yeryüzündeki her canlının rızkı yalnızca Allah’a aittir...” (Hûd suresi, 6. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? 
  A) Rızkı yaratan Allah’tır.
  B) Canlılar rızka ihtiyaç duyarlar.
  C) Rızık, helal yoldan kazanılmalıdır.
  D) Canlıların yaşamı için yaratılan her şey rızıktır.
  Cevap: A
 • 4)  “... Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
  Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

  A) Adalet
  B) Tevekkül
  C) Merhamet
  D) Hoşgörü
  Cevap: B
 • 5) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” (Şûrâ suresi, 30. ayet)
  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajına örnek oluşturmaz?
  A) Her canlı için bir ecel takdir edilmesi
  B) Söndürülmeyen ateş sonucu yangın çıkması
  C) Fay hattı üzerindeki evlerin depremde yıkılması
  D) İhmal sonucu trafik kazasına sebebiyet verilmesi
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerdeki kolaylık ilkesine örnek oluşturur? 
  A) Hac ibadetinde ihramlı olmak
  B) Ramazan orucu için sahura kalkmak
  C) Abdest alırken mest üzerine mesh yapmak
  D) Akşam namazının farzını sünnetinden önce kılmak
  Cevap: C
 • 7) İbadetlerin içtenlikle, maddi çıkar gözetmeden, yalnız Allah’ın rızasını kazanmak için yapılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle isimlendirilir? 
  A) İnfak
  B) İçtihat
  C) İtikat
  D) İhlas
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi ibadet ile ilgili temel ilkelerden biri değildir
  A) Kolaylık ve güç yetirebilirlik
  B) Menfaat ve çıkar sağlamak
  C) Gösterişten uzak olmak
  D) İsteklilik ve samimiyet
  Cevap: B
 • 9) “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” (Bakara suresi, 186. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulamaktadır?
  A) Ezan okunduğunda namazın hemen kılınması
  B) Duanın kabulü için günahlardan kaçınılması
  C) Dua ve ibadetlerle Allah’a yakınlaşılması
  D) İbadetlerde gösterişten uzak durulması
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biridir? 
  A) Sosyal yardımlaşmayı teşvik etmek
  B) Kişiye güven duygusu kazandırmak
  C) İnsanın iç huzura kavuşmasını sağlamak
  D) İnsan ile yaratıcı arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
  Cevap: A
 • 11) “Onlar yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile oradan geçip giderler.” (Furkân suresi, 72. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 
  A) Tevazu sahibi olmak
  B) Dürüst ve onurlu olmak
  C) Cömert ve yardımsever olmak
  D) Bağışlayıcı ve merhametli olmak
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Muhammed’e (sav.) duyulan sevgiyi ifade eden bir semboldür? 
  A) Menekşe
  B) Sümbül
  C) Lale
  D) Gül
  Cevap: D
 • 13)  “Ehl-i Beyt” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 
  A) Hz. Peygamber’in ev halkını
  B) Ashab-ı suffeyi
  C) İlk Müslümanları
  D) Bedir şehitlerini
  Cevap: A
 • 14) “Biliniz ki, ben Allah’a hepinizden daha saygılıyım. Bununla birlikte bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Namaz da kılarım, uyku da uyurum.” 
  Hz. Peygamber bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? 
  A) Gösterişten uzak durmayı
  B) İbadetlerde samimiyeti
  C) Aşırılıktan kaçınmayı
  D) Adaletli davranmayı
  Cevap: C
 • 15)  “er-Risale ve el-Ümm” adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
  A) İmam Ebu Hanife
  B) İmam eş-Şafii
  C) Ahmet bin Hanbel
  D) İmam Cafer-i Sadık
  Cevap: B
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?
  A) Düşünce zenginliği
  B) Mezheplerin oluşumu
  C) Dini yaşamada kolaylık
  D) Taassubun yaygınlaşması
  Cevap: D
 • 17) Birden çok anlama gelebilen, manası herkes tarafından kolayca anlaşılamayan, açıklaması için başka delillere ihtiyaç duyulan ayetlerdir.
  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Müteşabih ayetler
  B) Muhkem ayetler
  C) Mekkî ayetler
  D) Medenî ayetler
  Cevap: A
 • 18) “El menzilü beynel menzileteyn” kavramı aşağıdaki mezheplerden hangisi ile ilişkilidir? 
  A) Maturîdilik
  B) Haricilik
  C) Mu’tezile
  D) Eş’arilik
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılığı bulunan konulardan biridir? 
  A) Ahiret hayatının varlığı
  B) Allah’ın varlığı ve birliği
  C) Kur’an’ın Allah kelamı olduğu
  D) Amelin imanın bir parçası olduğu
  Cevap: D
 • 20)
  • Büyük günah işleyen kimse dinden çıkmaz.
  • Peygamberler olmasa da kişi aklıyla Allah’ı bulabilir.
  • İman; dil ile ikrar ve bunu kalp ile de tasdik etmektir.
  Temel görüşlerinden bir kısmı verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Eş’arilik
  B) Maturîdilik
  C) Haricilik
  D) Mu’tezile
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder