YGS (YKS) Sosyal Bilimler Soruları 4 (2012 YGS Sosyal Bilimler - Coğrafya ve felsefe)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Cevap: C
 • 2)

  Cevap: B
 • 3) İsviçre Alplerindeki kayak merkezleri ile kent merkezleri arasında balonla uçuş turları düzenleyen firmalar, rüzgârların esme yönlerinden yararlanarak yakıttan da tasarruf etmeye çalışmaktadır.
  Dağ ve vadi meltemlerini kullanarak düzenlenen bu turların uçuş zamanı, rotası ve yararlandığı meltem çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

  Cevap: A
 • 4)

  Bu tabloya göre K, L, M, N ve P merkezleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) K’nin bağıl nem oranı % 50’dir.
  B) L’de yağış oluşmamıştır. 
  C) M’de yağış oluşmuştur.
  D) En fazla buharlaşma N’dedir.
  E) En fazla yoğuşma miktarı P’dedir.
  Cevap: D
 • 5)

  Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi, kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz?
  A) 2 ve 3 numaralı yerlerde kıyı çizgilerinin birbirine uyacak şekilde olması
  B) 6 ve 9 numaralı yerlerde magmatik kayaçların aynı yaşta olması
  C) 8 ve 10 numaralı yerlerde fiziki koşulların benzer olması
  D) 1 ve 4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta ve benzer olması
  E) 5 ve 7 numaralı yerlerde yağmur ormanlarının olması
  Cevap: E
 • 6) Bir akarsuyun yıllık akım miktarının, havzasına düşen yıllık yağış miktarına bölünmesiyle akarsuyun akış katsayısı elde edilir. Akış katsayısının 1 olması, akarsuyun havzasına düşen yağış tutarı kadar su taşıdığını gösterir.
  Buna göre, bir akarsuyun akış katsayısının 1’den büyük olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Yıllık buharlaşma miktarının çok fazla olmasıyla
  B) Akarsu havzasının çok geniş olmasıyla
  C) Akarsuyun eriyen buzul sularıyla da beslenmesiyle
  D) Akarsuyun yatak eğiminin fazla olmasıyla
  E) Havzasının kolları tarafından derince yarılmış olmasıyla
  Cevap: C
 • 7) Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgelerin sınırları bazı durumlarda birbiriyle örtüşürken bazı durumlarda farklılık gösterir.
  Buna göre, aşağıda verilen bölgelerin hangisinde sınırların birbirine en fazla benzerlik göstermesi beklenir?
  A) Asya’da doğal gaz çıkartılan yerler – Asya’da doğal gazın yoğun olarak tüketildiği yerler
  B) Afrika’da yağmur ormanları – Afrika’da nüfusun yoğun olduğu yerler
  C) Kuzey Amerika’da göller yöresi – Kuzey Amerika’daki zengin petrol bölgeleri 
  D) Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerler – Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler
  E) Güney Amerika’da Amazon Havzası – Güney Amerika’da yağmur ormanları
  Cevap: E
 • 8) Nüfus ve yerleşmeyle ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisinin ortaya çıkmasındaki temel etken doğru olarak verilmiştir?  Cevap: A
 • 9) Bir yerdeki nüfusu oluşturan kişiler, yaşları büyükten küçüğe doğru sıralandığında, ortada kalan kişinin yaşına ortanca yaş denilmektedir. Nüfusun yarısı bu yaştan küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyüktür. 
  Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin yaş gruplarına göre nüfus oranları ve ortanca yaş değerleri verilmiştir.

  Bu tablodaki bilgilere göre, Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?
  A) 0-14 yaş grubu nüfus oranının yıllara göre düşmesi, nüfus artış hızının yükselmesiyle ilgilidir.
  B) Genç nüfuslu olma özelliğinden, yaşlı nüfuslu olma özelliğine doğru gitmektedir.
  C) Ortanca yaşın yıllara göre yükselmesindeki en önemli etken, nüfus artış hızının yükselmesidir.
  D) 65 yaş üzeri nüfus oranının yıllara göre artması, yaşlılığa bağlı ölüm oranlarının artışıyla ilgilidir.
  E) 0-14 yaş grubu nüfus oranının yıllara göre düşmesi, geri kalmış ülkelerle benzerlik gösterir.
  Cevap: B
 • 10) Dünyada etkili olan doğal afet türleri arasında; tropikal siklonlar, taşkınlar ve kuraklık önemli yer tutmaktadır.
  Buna göre, belirtilen doğal afetler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?
  A) İnsanları sosyal ve psikolojik açıdan etkiledikleri 
  B) Bir ülke veya bölge sınırları içinde farklı derecede etkili oldukları
  C) Tarım ve yerleşim alanlarına zarar verdikleri 
  D) Aynı alanlarda etkili oldukları
  E) Önceden tahmin edilebilen meteorolojik afetlerden oldukları
  Cevap: D
 • 11) Türkiye’de tarımsal üretim ve üretilen ürünlerin ekonomiye katkısı, tarım bölgelerine göre farklılıklar göstermektedir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkları ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir?
  A)  Yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin farklı olması
  B) Ekili-dikili arazilerin verimliliğinin farklı olması 
  C) Bölge iklimlerinin birbirinden farklı olması 
  D) Tüketici nüfusun bölgelere göre farklılık göstermesi
  E) Yer şekillerinin bölgesel farklılıklar göstermesi 
  Cevap: D
 • 12)
  Her bir akı karasından seçerek
  Varlık dağlarını delip geçerek
  Düzde ben bir insan olmaya geldim
  Nimri Dede’ye ait bir şiirden alınan bu dizelerin her biri, sırasıyla felsefenin alt disiplinlerinden hangilerinin konusu olabilir?
  A) Epistemoloji - ontoloji - etik 
  B) Etik - epistemoloji - estetik
  C) Ontoloji - estetik - etik
  D) Etik - epistemoloji - ontoloji 
  E) Ontoloji - estetik - epistemoloji
  Cevap: A
 • 13)
  Felsefe çok kullanıldığı hâlde anlamı az bilinen bir sözcüktür.  öz gelimi Oğuz için arkadaşı “Onun hayat felsefesi gününü gün etmektir.” diyor. Bir firma satış felsefesini “Müşterileri mutsuz etmektense daha az kazanmaya razıyız.” şeklinde özetliyor. Bir banka kendini diğer bankalardan farklı göstermek için “Bizim felsefemiz hepsinden farklıdır.” sloganıyla reklam yapıyor. Felsefenin kelime anlamının dışında kullanılışıyla ilgili bu tarz örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Değişik anlamlar yüklenen felsefe sözcüğü aslında Herakleides Pontikos’un söylediğine göre ilk olarak Pythagoras tarafından kullanılmış, Yunanca “philosophia” sözcüğünden gelmektedir.
  Dilimize “felsefe” olarak geçen “philosophia”nın kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gerçeklik bilgisi
  B) Yaşam atılımı
  C) Bilgelik sevgisi
  D) Hayat görüşü
  E) Yaşama sevinci 
  Cevap: C
 • 14) İpten yapılmış bir salıncağın üstünde sallanırken ipleri kesersem ne olur deyip denemeye kalkmayız. Çünkü bunu yaptığımızda yere düşeceğimizi biliriz. Daha önce bunu yapan başka birini görmesek hatta yer çekimi kanunundan haberdar olmasak bile düşeceğimizi biliriz. Çünkü düşen birçok nesne görmüşüzdür, düşmeyle ilgili birçok yaşantımız olmuştur.
  Bu parça bilgi kuramının temel sorularından hangisini tartışmaktadır?
  A) Doğru bilgi mümkün müdür?
  B) Bilginin kaynağı nedir?
  C) Doğru ile gerçek aynı mıdır?
  D) Doğru bilginin ölçütü nedir?
  E) Bilgi özneye mi süjeye mi bağlıdır?
  Cevap: B
 • 15) Yardıma muhtaç aç bir çocuğu doyurma eylemini düşünün. Birçok insan, bunun ahlaki açıdan iyi bir davranış olduğu konusunda hemfikirdir. Peki, birini bunu yaparken izlediğimizde tam olarak gördüğümüz nedir? Aç birini doyuran kişi, yardıma muhtaç çocuk, çiğneme eylemi ve belki de çocuğun gülümsemesi. Ancak göremediğimiz, göremeyeceğimiz bir şey vardır, o da eylemin aslını oluşturan “iyilik”. Görülemediğine göre yok mu sayılmalıdır? Bence hayır. “İyi” olmadığında ahlaktan da söz edilemez. Oysa bende bir “iyi” fikri var.
  Bu parçadan hareketle, varlık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Bir olandan türediği 
  B) Birden çok ilkeden kaynaklandığı
  C) Değişmez olduğu
  D) Doğru bilginin ölçütü nedir?
  E) Düşünülebilir olduğu
  Cevap: D
 • 16) Neden iyilik yapmalıyım? Mutlu veya huzurlu olmak için mi yoksa insanları mutlu etmek için mi? Birisi bana iyilik yaparsa mutlu olurum, ben de onları mutlu etmeliyim diye mi düşünüyorum? “İyilik yap, iyilik bul.” demişler. Asıl neden bu mu? Ailem ve tüm tanıdıklarım başkalarına iyilik yapmam gerektiğini söylüyor yoksa iyilik yapmak toplumsal hayatın vazgeçilmezi mi?
  Bu parçada ahlak felsefesinin hangi temel sorusu üzerinde durulmaktadır?
  A) Niçin erdemli olmak gerekir?
  B) Ahlaki eylemin amacı nedir?
  C) Evrensel ahlaktan söz edilebilir mi?
  D) Ahlaki eylemde bulunurken özgür müyüz?
  E) Ahlakla sorumluluk ilişkili midir?
  Cevap: B
 • 17) Birçok toplumda geçerli olan “Çalmayacaksın!” yaptırımı ile karşı karşıya olan bir birey, aşağıdakilerden hangisini yaptığında Kant’ın ödev ahlakına uygun eylemde bulunmuş olur?
  A) Onu koşulsuz bir buyruk olarak aldığında
  B) Toplumun yararına olacak biçimde davrandığında
  C) Doğruluğundan emin olduktan sonra benimsediğinde
  D) İçinden gelen sese kulak verdiğinde
  E) Mutlu olabilecek biçimde davrandığında
  Cevap: A
 • 18) Sokrates “Adalet nedir?” diye sorduğunda aradığı, sadece sözcüğün tanımı değildir. “Adil” sözcüğü her çeşit insan, karar, yasa ve anlaşma için kullanıldığına göre, bütün bunlarda ortak olan bir şey, hepsinin paylaştığı “adalet” denilen ortak bir özellik bulunmalıdır. Sokrates’in açığa çıkarmaya çalıştığı şey, bu ortak özelliğin niteliğiydi. Öyle ki bunun sonunda tek tek olguları, ona ulaşmasına göre adil veya değil diye nitelemek mümkün olsun.
  Bu parçada Sokrates’in aradığı ortak özellik aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Adaletin sembolü
  B) Adalet duygusu
  C) Fenomen olarak adalet 
  D) Oluş olarak adalet
  E) Adalet ideası
  Cevap: E
 • 19) Giorgione’nin Fırtına adlı tablosuna baktığımızda kompozisyonun sanatsal açıdan bir hayli basit olmasına karşın figürlerin özel bir dikkatle çizildiğini ve resmin, her yere nüfuz etmiş ışık ve hava sayesinde kaynaşıp bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Figürlerden bu küçük tablonun çoğunu kaplayan manzaraya bakıyoruz, sonra tekrar figürlere dönüyoruz. Giorgione, kendisinden önce gelenler gibi önce nesneleri ve kişileri çizip sonra onları bir mekâna yerleştirmiyor; doğayı, toprağı, ağaçları, ışığı, havayı, bulutları ve kentleriyle insanları bir bütün olarak düşünüyor.
  Bu parçada anlatılanlara göre Giorgione’nin eserini oluştururken güzelliğin hangi niteliğini öne çıkardığı söylenebilir?
  A) Yetkin olmak
  B) Orantılı olmak
  C) Aslına uygunluk 
  D) Uyumlu bütünlük
  E) Simetrik olmak
  Cevap: D
 • 20) Bence metafizikçiler ve skolastik dönem düşünürleri, masa başında oturup kendi zihinlerinde oluşan materyallerden mükemmel teoriler üreten örümceklere benzer. Onların gerçeklere büyük bir dikkatle yaklaşmalarını bekleyemem. Bu arada mistikleri hiç hesaba katmıyorum bile. Ben aynı zamanda, karıncalar gibi hiçbir şeye aldırış etmeden bilgi toplayan ancak bunları hipotez geliştirmekte kullanmayı düşünemeyen, sözde “deneyciler”in yaklaşımını da benimsemiyorum. Bana göre bilim insanları arılar gibi olmalıdır: Deney ve gözlemlerden veri toplamalı, sonra da doğa kanunlarıyla ilintili hipotezleri bir çerçeveye oturtmak için olgularla da uygunluklarını araştırmalıdır.
  Bu parçadaki kişinin görüşleri aşağıdakilerden hangisine yakındır?
  A) Descartes’ın rasyonalizmine
  B) A. Comte’un pozitivizmine
  C) H. Bergson’un entüisyonizmine
  D) J. Dewey’nin pragmatizmine
  E) J. P. Sartre’ın egzistansiyalizmine
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder