AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 7 (2017-18 AÖL 2.Dönem 1.Oturum 112)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi evrensel değerlere örnek oluşturmaz?
  A) Teravih namazı kılmak
  B) Doğru sözlü olmak
  C) Adaletli olmak
  D) Yardımlaşmak
  Cevap: A
 • 2) Değerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Hepsi evrenseldir.
  B) İlk oluştuğu yer okuldur.
  C) Davranışları yönlendirmede etkisi yoktur.
  D) Toplumun benimsediği birleştirici unsurlardır.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda İslam dininin etkisi ile oluşan örf ve âdetlere örnektir? 
  A) İftar daveti vermek
  B) Ağaçlara bez bağlamak
  C) Nazar boncuğu takmak
  D) Yolcunun arkasından su dökmek
  Cevap: A
 • 4) “Utanmadıktan sonra dilediğini yap.”
  Bu hadiste aşağıdaki değer türlerinden hangisi vurgulanmıştır?
  A) Millî
  B) Ahlakî
  C) Kültürel
  D) Sanatsal
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin tavsiye ettiği ahlaki tutum ve davranışlardan biri değildir
  A) Anne ve babaya saygı göstermek
  B) Hastaları ziyaret etmek
  C) Doğru sözlü olmak
  D) Haset etmek 
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinden başlayıp günümüzde de devam eden örf ve âdetlerdendir?
  A) Düğün yemeği vermek
  B) Kandil gecelerini kutlamak
  C) Mevlit törenleri düzenlemek
  D) Ölünün arkasından Kur’an okumak
  Cevap: A
 • 7) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır, getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokman suresi, 16. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  A) İşi güzel yapmak ibadettir.
  B) Allah yapılan her şeyi bilir ve karşılığını verir.
  C) Özel hayatı araştırmak iyi bir davranış değildir.
  D) Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır.
  Cevap: B
 • 8)
  Dalgalandığın yerde ne korku ne keder,
  Gölgende bana da, bana da yer ver.
  Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar,
  Yurda ay-yıldızın ışığı yeter.
  Bu şiirde Milletimizi birleştiren aşağıdaki ortak değerlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? 
  A) İstiklal Marşı
  B) Ezan
  C) Bayrak
  D) Aile
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği “beş temel ilke” arasında yer almaz?
  A) Can
  B) Din
  C) Kültür
  D) Akıl
  Cevap: C
 • 10) “Ey İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur....”
  Hz. Peygamber bu konuşmasını nerede yapmıştır?
  A) Hudeybiye
  B) Arafat
  C) Akabe
  D) Medine
  Cevap: B
 • 11) “Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...” (Kehf suresi, 29. ayet)
  Bu ayette aşağıdaki konuların hangisi vurgulanmıştır?
  A) İrade
  B) Ecel
  C) Takva
  D) Tevekkül
  Cevap: A
 • 12) Laiklik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) T.C. Anayasası’na 1937 yılında girmiştir.
  B) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
  C) Devletin tüm inançlara eşit mesafede durmasıdır.
  D) İlk olarak İslam’ın yaygın olduğu ülkelerde ortaya çıkmıştır.
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemesinde etkili olan sebeplerden biri değildir
  A) Tasavvuf ehli dervişlerin samimi yaşayışları
  B) Müslüman tüccarların dürüst davranışları
  C) İslam dinini seçmeye zorlanmış olmaları
  D) İslam dininin fıtrata uygun bir din olması
  Cevap: C
 • 14) “Fıkh-ı Ekber” ve “el- Âlim ve’l Müteallim” adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir? 
  A) Ebu Hanife
  B) Maturidi
  C) Eş’arî
  D) Şafiî
  Cevap: A
 • 15)
  • 874 yılında Basra’da doğmuştur.
  • Ehli sünnet ekolünün iki önemli temsilcisinden biridir.
  • Önceleri Mutezile mezhebinin tesirinde kalmış sonraları bu görüşleri terketmiştir.
  Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet b. Hanbel
  B) Maliki
  C) Şafii
  D) Eş’arî
  Cevap: D
 • 16) Üyelerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu Fütüvvetnâme adlı belge aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  A) Kadirilik
  B) Ahilik
  C) Mevlevilik
  D) Bayramilik
  Cevap: B
 • 17)
  • Mevlana, halkı aydınlatma faaliyetlerinde bulunurken onunla karşılaşmıştır.
  • Mevlana’nın hayatında bir dönüm noktası olmuştur.
  • Mevlana’nın kendisinden çok etkilendiği bu zât, onun mürşidi olmuştur.
  Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahi Evran
  B) Taptuk Emre
  C) Şems-i Tebrizi
  D) Hacı Bektaş Veli
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmalar yapmıştır?
  A) Birunî
  B) Zemahşerî
  C) Harezmî
  D) Ali Kuşçu
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi ünlü Müslüman Türk denizci ve coğrafyacısıdır?
  A) Piri Reis
  B) İbni Sina
  C) Uluğ Bey
  D) Razî
  Cevap: A
 • 20)
  • Türklere has bir sanattır.
  • Nakşî, Levnî ve Nigarî en ünlü sanatçılarıdır.
  • Sulu boya veya altın yaldız kullanılarak kağıt ya da deri üzerine resim yapma sanatıdır.
  Hakkında bilgi verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ebru
  B) Heykel
  C) Tezhip
  D) Minyatür
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder