Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları 11 (2014 Teog 2.Dönem Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında
  Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı.
  Osmanlı’nın o tarihlerde Trablusgarp’a ordu
  ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı
  için Mustafa Kemal ve bir grup genç
  Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler.
  Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek
  Trablusgarp’ı savundular. Ayrıca Derne ve
  Tobruk’ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler
  verdiler.

  Yalnız bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden
  hangisine ulaşılamaz?


  A) İtalyanların saldırgan bir tutum izlediğine


  B) Mustafa Kemal ve arkadaşlarının teşkilatçı

  olduğuna


  C) Osmanlı’nın askeri gücünün yetersizliğine


  D) Derne ve Tobruk’taki savaşlardan sonra

  İtalyanların sömürgecilikten vazgeçtiğine

  Cevap: D
 • 2) Mustafa Kemal, Sofya askerî ataşeliği sırasında;

  • bölgede kalan Türkleri ziyaret ederek
  onlarla yakın ilişkiler kurmuş,

  • Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi
  için çalışmalar yapmıştır.

  Mustafa Kemal’in, bu faaliyetleri gerçekleştirmesinde;

  I- millet sevgisi

  II- görev bilinci

  III- yaratıcı düşüncesi

  özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II


  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: B
 • 3) “Ulusun içerideki birliğinin hem belli hem
  denenmiş olması, gelecek için en büyük
  güvençtir.”
  ATATÜRK

  Atatürk bu sözünü, aşağıdakilerden hangisinin
  uygulama sonuçlarına dayanarak
  söylemiş olabilir?

  A) 1921 Anayasası’nın


  B) Takrir-i Sükun Yasası’nın


  C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun


  D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin
  Cevap: D
 • 4) “Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.”
  Misakımillî kararlarından olan bu madde
  ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış
  olabilir?

  A) Ülkemizde yaşayan azınlıklara istedikleri

  hakları vermek


  B) Millî ve ekonomik kalkınmamızı engelleyen

  ayrıcalıkları kaldırmak


  C) Vatanın sınırlarını çizerek bütünlüğünü

  sağlamak


  D) Sınırlarımız dışındaki Müslümanların haklarını

  korumak
  Cevap: D
 • 5) MADDE 1: Ülkeyi, yabancı devlet güçlerinden
  kurtarmak ve saldırıları önlemek
  amacına yönelik kurulan
  Büyük Millet Meclisine (BMM)
  karşı düşünce ve uygulamalarıyla
  veya yazdıkları yazılarla muhalefet
  ve bozgunculuk edenler
  vatan haini sayılırlar.

  MADDE 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren
  durumlarda zanlının yakalandığı
  yerdeki ceza mahkemesi de yargılama
  yapmaya ve karar vermeye
  yetkilidir.

  Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bu maddeleriyle
  aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış
  olamaz?

  A) Yargılamayı hızlandırmak


  B) İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak


  C) Millî Mücadele’ye karşı çıkanları yargılamak


  D) BMM’ye karşı olumsuz hareketleri önlemek
  Cevap: B
 • 6) Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında
  Mecliste yaptığı bir konuşmada; “Komutan
  ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği
  birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden
  yoksunsa, hiçbir varlık gösteremez.” demiştir.

  Millî Mücadele Dönemi’nde, TBMM’nin yaptığı
  aşağıdaki çalışmalardan hangilerinin,
  Atatürk’ün bu sözüne dayanılarak gerçekleştirildiği
  söylenebilir?

  A) Düzenli ordunun kurulması –Temsil Heyetinin

  oluşturulması


  B) Kuvayımilliyenin kaldırılması – Düzenli

  ordunun kurulması


  C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabulü –

  İstiklal Mahkemelerinin kurulması


  D) Temsil Heyetinin oluşturulması – Teşkilât-ı

  Esasiye Kanunu’nun kabulü
  Cevap: B
 • 7) Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması,
  Büyük Millet Meclisinin (BMM) imzaladığı
  ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kars ve
  çevresi kurtarılmış; hatta Ermeniler, Sevr
  Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul
  etmişlerdir.

  Bu bilgilere göre Gümrü Antlaşması’yla
  ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Doğu sınırlarımızı kesin olarak çizmiştir.


  B) BMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi

  başarısıdır.


  C) Ermenileri, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki

  isteklerinden vazgeçirmiştir.


  D) Ermenilerin BMM’yi resmen tanımalarını

  sağlamıştır.
  Cevap: A
 • 8) Millî varlığa düşman cemiyetlerden bazıları,
  ülkenin kurtuluşunun Osmanlı Hükûmetinin
  vereceği kararları uygulayarak gerçekleşeceğini,
  bir kısmı da yabancı ve güçlü bir
  devletin himayesine girmekle sağlanabileceğini
  savunuyorlardı.

  Yalnızca bu bilgiden, millî varlığa düşman
  cemiyetlerin;

  I- Manda ve himayeyi savundukları

  II- Millî Mücadele’ye karşı oldukları

  III- İstanbul Hükûmetine ve padişaha bağlı
  kaldıkları

  IV- İtilaf Devletleri tarafından desteklendikleri

  özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?
  A) I ve III
  B) I, II ve III


  C) I, II ve IV
  D) I, III ve IV
  Cevap: B
 • 9) İtilaf Devletleri’nin, Londra Konferansı’nda
  TBMM Hükûmetine sunduğu tekliflere göre;

  • Yunanlılarca işgal edilen İzmir ili Türklere
  geri verilecek, ancak şehirde Yunan kuvveti
  bulunacak,

  • Milletler Cemiyeti, İzmir’i yönetmesi için
  Hristiyan bir vali tayin edecekti.

  İtilaf Devletleri’nin bu teklifleri, TBMM
  Hükûmeti tarafından kabul edilmemiştir.

  TBMM Hükûmeti bu teklifleri, aşağıdakilerden
  hangisine aykırı bulduğu için kabul
  etmemiştir?

  A) Eşitliğe
  B) Çağdaşlığa


  C) Bağımsızlığa
  D) Demokrasiye

  Cevap: C
 • 10) İtilaf Devletleri ile TBMM Hükûmeti arasında
  imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na
  göre;


  • Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya
  son verilecek,

  • İstanbul ve Boğazlar, Türk mülki idaresine
  teslim olunacaktır.

  Bu kararlara göre Ateşkes hakkında;

  I- Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını
  tamamlamıştır.

  II- esas barışın şartlarını belirlemiştir.

  III- İtilaf Devletleri’nin, TBMM Hükûmetinin
  varlığını tanımasını sağlamıştır.

  yorumlarından hangileri yapılabilir?
  A) I ve II
  B) I ve III


  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 11)
  I- “Millet, millî hâkimiyeti ve Türk milliyetçiliğini
  esas kabul etmiştir.”

  II- “Türkiye Cumhuriyeti halkı düşüncesiyle,
  anlayışıyla medeni olduğunu ispat etmek
  ve göstermek zorundadır.”

  III- “Teşkilatımızda millî güçlerin etken ve
  millî iradenin egemen olması esas kabul
  edilmiştir.”

  IV- “Dünyada herşey için; medeniyet için,
  hayat için, başarı için, en gerçek yol
  gösterici ilimdir, fendir.”

  Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki
  görüşlerinden hangileri kişisel egemenliğe
  karşı olduğunun kanıtı olabilir? 

  A) I ve II
  B) I ve III


  C) III ve IV
  D) I, II ve IV
  Cevap: B
 • 12) Öğretimin birleştirilmesini sağlamak için
  dönemin Millî Eğitim Bakanı Vasıf Çınar
  Bey; “Bir devletin irfan ve genel maarif
  siyasetinde, milletin fikir ve his itibarıyla
  birliğini sağlamak için öğretimin birleştirilmesi
  en doğru, en ilmî ve en asri, her yerde
  faydaları ve iyiliği görülmüş bir umdedir
  (ilkedir).” ifadelerinin bulunduğu bir kanun
  teklifini Meclise sunmuştur.

  Bu teklife göre kanunun kabulünün gerekçesi,
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnanç birliğini kurmak


  B) Karma eğitimi sağlamak


  C) Okuma yazma oranını artırmak


  D) Düşünce ve duygu birliğini gerçekleştirmek
  Cevap: D
 • 13) Yıl 1925’tir. Askerlik çağı gelmiş olan
  gençlerin askere alma işlemleri yapılacaktır.
  Askerlik şubesine gelen gençler, işlemleri
  yapılmak üzere sırayla çağrılmaya başlanır.
  “Ahmet oğlu Ali!” diye bir çağrı yapılınca iki
  genç birden görevlinin karşısına çıkarlar.
  Görevli kişi;

  ‒ Evladım, ben bir kişi çağırdım. Niçin iki
  kişi birden geldiniz?
  Gençlerden biri;

  ‒ Efendim, çağırdığınız kişi benim, der.
  Öbür genç de;
  ‒ Efendim, ben de Ahmet oğlu Ali’yim, diyerek
  cevap verir.

  Paragrafta anlatılan durum, aşağıdaki
  kanunlardan hangisinin çıkarılma gerekçelerinden
  biri olabilir? 

  A) Soyadı Kanunu’nun


  B) Kabotaj Kanunu’nun


  C) Türk Medenî Kanunu’nun


  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
  Cevap: A
 • 14)

  Diyagramdaki (?) yerine, aşağıdaki kavramlardan
  hangisi getirilmelidir?

  A) Uzlaşma
  B) Millîleşme


  C) Çağdaşlaşma
  D) Sosyalleşme
  Cevap: C
 • 15) Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilip yürürlüğe
  konulan Kabotaj Kanunu’yla, Türkiye
  kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar
  arasında gemi işletme ve ticaret yapma
  hakkı, Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı
  taşıyan gemilere tanındı.

  Buna göre Kabotaj Kanunu’yla Türkiye
  Cumhuriyeti Devleti, aşağıdakilerden hangisini
  benimsemiş olamaz?

  A) Millet egemenliğini


  B) Millî ekonomi politikasını


  C) Egemen devlet anlayışını


  D) Bağımsız devlet siyasetini
  Cevap: A
 • 16) “Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça,
  savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler
  elde ederse etsin, o zaferlerin sürekli
  sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun
  varlığına bağlıdır.”
  ATATÜRK

  Atatürk bu sözüyle, yönetim anlayışında
  önem verdiği millî güç unsurlarından hangisini
  vurgulamıştır?

  A) Askeri gücü
  B) Siyasi gücü


  C) Ekonomik gücü
  D) Sosyokültürel gücü
  Cevap: D
 • 17) Nutuk; gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı’nı
  ve sonrasındaki gelişmeleri anlatmak için,
  1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
  ile başlayıp 1927’ye kadar gerçekleşen
  olayları anlatan ve tarihe kaynaklık eden bir
  eserdir.

  Verilen bu bilgiden Nutuk ile ilgili, aşağıdakilerden
  hangisine ulaşılamaz?

  A) Yazarına
  B) Amacına


  C) İçeriğine
  D) Tarihsel değerine 
  Cevap: A
 • 18) “Atatürkçülüğün özü, kültürel değerler ve
  geleneklerine bağlı ama bir o kadar da
  her türlü yeniliğe son derece açık bireyler
  yetiştirmektir.” diyen bir öğrenci, bu fikrini,
  aşağıdaki
  Atatürkçülük ilkelerinden hangilerine
  dayanarak söylemiş olabilir? 

  A) Laiklik – Devletçilik


  B) Halkçılık – İnkılapçılık


  C) Halkçılık – Cumhuriyetçilik


  D) Milliyetçilik – İnkılapçılık
  Cevap: D
 • 19)

  Bekir Bey’in yukarıdaki konuşması ülkemizde,
  aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin
  uygulandığına kanıttır? 

  A) Cumhuriyetçiliğin
  B) Milliyetçiliğin


  C) Halkçılığın
  D) Laikliğin
  Cevap: C
 • 20) Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılapların
  temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Mustafa
  Kemal bu ilkelere dayanarak ülkede
  siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda
  inkılaplar yapmıştır.

  Bu bilgide Atatürk ilkelerinin hangi ortak
  özelliği vurgulanmıştır? 

  A) Evrensellik
  B) Barışçılık


  C) Uygulanabilirlik
  D) Bilimsellik
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder