...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilim Uygulamaları 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Farklı canlı türleri aynı sayıda kromozoma sahip olabilir.
  II. Aynı canlı türündeki tüm bireylerde aynı sayıda kromozom bulunur.
  III. Kromozom sayısı gelişmişliği ifade eder.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre farklılık gösterir.
  B) Canlılarda vücut hücresi ve üreme hücresi olmak üzere iki çeşit hücre vardır.
  C) Üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının yarısı kadardır.
  D) Vücut hücrelerinin kromozom sayısının tamamı anneden gelir.
  Cevap: D
 • 3) Homolog kromozom içeren hücrelere ........... hücre, tek sayıda kromozom içeren hücrelere ise ............. hücre denir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırası ile hangisi gelmelidir?
  A) diploit -- haploit
  B) haploit -- diploit
  C) monoloit -- haploit
  D) diploit -- monoloit
  Cevap: A
 • 4) Kromozomlar üzerinde yer alan ve canlının özelliklerini nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi kalıtım molekülüne ........... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) RNA
  B) DNA
  C) Kromotin
  D) Keratin
  Cevap: B
 • 5)
  I. Kalıtsal bilgileri saklamak
  II. Kalıtsal bilgileri sonraki nesile taşımak
  III. Hücrenin yönetimini sağlamak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri DNA'nın görevleri arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 6) DNA ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kromozomun yapısında yer alır
  B) Çift sarmal bir yapıya sahiptir.
  C) Sadece anneden aktarılır.
  D) İçeriğide genler bulundurur.
  Cevap: C
 • 7)
  I. DNA'ların yapısında bulunur.
  II. Kalıtsal bilgilerin taşındığı bölgedir.
  III. Her biri bir karakterin ortaya çıkmasını belirler.
  Yukarıda genlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: A
 • 8) DNA'nın en küçük yapı birimi olan ve genleri oluşturan yapıya ............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Kromozom
  B) Genetik
  C) Nükleotit
  D) Nükleik
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi nükleotit yapısında bulunmaz?
  A) Fosfat
  B) Şeker
  C) Organik baz
  D) Asit
  Cevap: D
 • 10) 400 adet nükleotid içeren bir DNA'da kaç adet organik baz bulunur?
  A) 200
  B) 400
  C) 600
  D) 800
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) DNA yapısında beş farklı nükleotid bulunmaktadır.
  B) Bu nükleotidler fosfat ve deoksiriboz şekerinden oluşmaktadır.
  C) Nükleotitleri biribirinden ayıran yapı organik bazdır.
  D) DNA yapısında bulunan fosfat sayısı şeker sayısına eşittir.
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi nükleotitleri birbirinden ayıran organik bazlardan biri değildir?
  A) Adenin
  B) Timin
  C) Sitozin
  D) Kirin
  Cevap: D
 • 13) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İki nükleotitin yan yana gelmesi belirli bir kurala göre olmaktadır.
  B) Nükleotitlerin alt alta dizilişinde bir kural yoktur.
  C) Nükletitler arasında oksijen bağı bulunmaktadır.
  D) Adenin nükleotiti Timin nükleotiti ile eşleşir.
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en büyük yapıdadır?
  A) Nükleotit
  B) Gen
  C) DNA
  D) Kromozom
  Cevap: D
 • 15)
  I. Bir DNA yapısında iki nükleotid zinciri bulunur.
  II. Nükleotid zinciri sarmal yapı oluşturu.
  III. DNA çift zincirli sarmal bir yapıdadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder