AÖL Hz. Muhammed'in Hayatı Soruları 2 (2017 -18 1.Dönem 2.Oturum 818)
 • 1) Allah’ın cennette müminler tarafından görülmesine ne ad verilir?

  A) Lafzatullah
  B) Sünnetullah
  C) Rü’yetullah
  D) Kelimetullah

  Cevap: C

 • 2) Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Tüm insanlığa gönderilmiştir.
  B) Hz. Peygambere toptan indirilmiştir.
  C) Hz. Ebu Bekir döneminde çoğaltılmıştır.
  D) Hz. Peygamber tarafından kitap hâline getirilmiştir.

  Cevap: A

 • 3) • Raci olayı
  • Bi’r-i Ma’ûne olayı
  Bu olayların ortak yönü nedir?

  A) Hicretten önce gerçekleşmesi
  B) Birçok Müslüman şehit edilmesi
  C) İslam’ın yayılmasının hız kazanması
  D) Hz. Peygamberin de bizzat katılmış olmas
  Cevap: B

 • 4) İnsan-kader ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Akıllı olmak sorumluluğun ilk şartıdır.
  B) İnsan davranışlarından sorumludur.
  C) İnsan sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
  D) Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.

  Cevap: C

 • 5) “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet)
  Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sorumluluk
  B) Hidayet
  C) Emek
  D) Tevekkül

  Cevap: A

 • 6) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz?

  A) Dünya hayatı geçicidir.
  B) Dünya bir imtihan yeridir.
  C) Dünya nimetleri terk edilmelidir.
  D) Dünya ahiret hayatının tarlasıdır.

  Cevap: C

 • 7) Kaza; kaderde takdir edilenlerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kazaya örnektir?

  A) İnsanlar hesap vermek için diriltileceklerdir.
  B) Allah vahyini peygamberin diliyle göndermiştir.
  C) Sûr’a ilk üfürülme ile dünya hayatı son bulacaktır.
  D) Allah’ın rahmetinin gazabından üstün olacağı umulmaktadır.

  Cevap: B

 • 8) Mucizenin amacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Peygamberin insanlar üzerinde tahakküm kurmasını sağlamak
  B) Peygamberin sınırsız güç ve irade sahibi olduğunu göstermek
  C) Peygamberin insanüstü güce sahip olduğunu göstermek
  D) Peygamberin nübüvvet davasını ispat edip doğrulamak

  Cevap: D

 • 9)  “Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
  (Şuarâ suresi, 107. ayet)
  Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

  A) Emanet
  B) Tebliğ
  C) Fetanet
  D) İsmet

  Cevap: A

 • 10) “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi?Evet, şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Ahkâf suresi, 33. ayet)
  Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine delil oluşturur?

  A) Ahiret hayatının varlığına
  B) Evrenin de bir sonunun olduğuna
  C) Meleklerin Allah tarafından yaratıldığına
  D) Allah’ın gökleri ve yeri insanın hizmetine verdiğine

  Cevap: A

 • 11) Veda hutbesinde Hz. Peygamber’in “Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara
  sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız.” diye ifade ettiği şeyler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Sahabe - Kâbe
  B) Kâbe - Kur’an
  C) Kur’an - Sünnet
  D) Sünnet - Sahabe
  Cevap: C

 • 12) “Andolsun, senden önce de pey gamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...” (Mü’min suresi, 78. ayet)
  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

  A) Risalet Allah’ın iradesindedir.
  B) Hz. Muhammed (sav.) son peygamberdir.
  C) Bazı peygamberler hakkında ayetlerde bilgi verilmiştir.
  D) Peygamberlerin hikâyeleri Kur’an’da bildirilenlerle sınırlı değildir.

  Cevap: B

 • 13) Ahirete inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

  A) Sorumluluk bilinci ile hareket etmesi
  B) İnsanlara karşı müsamahalı olması
  C) Yakınlarını koruyup, gözetmesi
  D) Haksızlığa duyarsız kalması

  Cevap: D

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in korunmasına yönelik faaliyetlerden biri değildir?

  A) Ayetlerin ezberlenmesi
  B) Ayetlerin yazıya geçirilmesi
  C) Kur’an’ın kitap haline getirilmesi
  D) Kur’an’ın abdestli olarak okunması

  Cevap: D

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsili’nde kabul edilen İncillerden biri değildir?

  A) Luka
  B) Yuhanna
  C) Markos
  D) Barnaba

  Cevap: D

 • 16) Kelime olarak “müjde, talim ve öğretici” anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) İncil
  D) Kur’an-ı Kerim

  Cevap: C

 • 17) Rızık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnet âlimlerinin düşüncesi değildir?

  A) Rızkın elde edilmesi insanın sorumluluğundadır.
  B) Rızık sadece gıdalarla sınırlı değildir.
  C) Bütün canlıların rızkını Allah yaratmıştır.
  D) Haram yollardan kazanılanlar rızıkdeğildir.

  Cevap: D

 • 18) Ahirette amellerin tartılması anlamına gelen kavram aşağıdakiler den hangisidir?

  A) Mahşer
  B) Mizan
  C) Sırat
  D) Berzah

  Cevap: B

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi kader inancının doğrudan ilişkili olduğu sıfatlardan biri değildir?

  A) Vahdaniyet
  B) İrade
  C) Kudret
  D) İlim

  Cevap: A

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın peygamberler ile iletişim kurma yollarından biri değildir?

  A) Peygamberin kalbine doğrudan ilham etme
  B) Perde arkasından vasıtasız konuşma
  C) Peygamber ile yüz yüze görüşme
  D) Bir melek vasıtasıyla konuşma

  Cevap: C

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.