Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Karışık Dinler Tarihi Soruları 1 (2017-2018 AÖL Tarih 1.Dönem 2.Oturum 612)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Devlet dini Hinduizm olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Endonezya
  B) Nepal
  C) Pakistan
  D) Bangladeş
  Cevap: B
 • 2) Hinduizm’i, tarihi gelişim süreci içerisinde dört dönemde incelemek mümkündür.
  Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir?
  A) İlkçağ Dönemi
  B) Ortaçağ Dönemi
  C) Vedalar Dönemi
  D) Modern Dönem
  Cevap: A
 • 3) Hindular kendi dinleri için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanırlar?
  A) Brahma
  B) Hinduizm
  C) Puranalar
  D) Sanatana Dharma
  Cevap: D
 • 4) Kast sistemindeki “Brahminler” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
  A) Askerler
  B) Çiftçiler
  C) Din adamları
  D) İşçiler
  Cevap: C
 • 5) Hinduizm’de mistik etkisi olduğuna inanılan, kutsal metin ve duaların okunmasından önce; Yoga ve meditasyon yaparken söylenen kutsal hecedir.
  Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şiva
  B) Ehrimen
  C) Om
  D) Amen
  Cevap: C
 • 6) Budizm hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Bir kurucusu yoktur.
  B) Kast sistemini kabul eder.
  C) Kutsal kitabı Tripitaka’dır.
  D) Millî bir dindir.
  Cevap: C
 • 7) Myanmar gibi ülkelerde Müslümanlara yönelik şiddet sergileyen Budistler aşağıdaki inançlarından daha çok hangisine aykırı davranmaktadırlar?
  A) Doğru söz
  B) Doğru niyet
  C) Doğru kazanç
  D) Doğru davranış
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdaki inançlardan hangisinde Sihizm ile İslamiyet benzer görüşe sahiptir?
  A) Tek Tanrı
  B) Karma
  C) Tenasüh
  D) Cennet-cehennem
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de var olan “Beş Erdem” den biri değildir?
  A) Ciddiyet
  B) Samimiyet
  C) Cömertlik
  D) Tutku
  Cevap: D
 • 10)
   • Kurucusu Lao-tzu dur.
  • Çin’in millî ve yerel dinlerinden biridir.
  • Mutluluğun kaynağının tabiatta eylemsizliğe ve mevcutla yetinip, olana razı olmaya bağlı olduğunu savunur.
  Hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taoizm
  B) Sihizm
  C) Caynizm
  D) Konfüçyanizm
  Cevap: A
 • 11) “Ahura Mazda, Ehrimen, Ataş Vahram, Ateşgede” gibi inanç esasları aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Sihizm
  B) Caynizm
  C) Mecusilik
  D) Taoizm
  Cevap: B
 • 12) Ermeni kiliseleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ana merkezi Erivan yakınındaki Eçmiyazin’dir.
  B) Kilisenin en üst liderine Katolikas denir.
  C) Ritüeller Süryanice yapılır.
  D) Millî bir kilisedir.
  Cevap: C
 • 13) Mardin’deki Deyru’z-Zaferan manastırı aşağıdakilerden hangisinin ana merkezidir?
  A) Ermeni Kilisesi
  B) Süryani Kilisesi
  C) Fener Rum Patrikhanesi
  D) Türk Ortodoks Kilisesi
  Cevap: B
 • 14) Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliselerinin başında bulunan en üst rütbeli din adamına - - - - denir.
  Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) patrik
  B) rahip
  C) papaz
  D) peder
  Cevap: A
 • 15)
  • Ayin dili Türkçe’dir.
  • Ruhban sınıfında olanların tamamı evlenebilir.
  • Ruhban sınıfına mensup olanla sakal bırakmazlar.
  Bu bilgiler aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?
  A) Ermeni Kilisesi
  B) Süryani Kilisesi
  C) Türk Ortodoks Kilisesi
  D) Musevi Hahambaşılığı
  Cevap: C
 • 16) Tanah ve Talmud üzerine eğitim almıştır. Dinî konularda öğreticilik, sinagogun idaresi, ayinleri, evlilik, cenaze gibi merasimleri yönetme, vaaz ve irşad gibi görevleri vardır.
  Görevleri hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Guru
  B) Patrik
  C) Papa
  D) Haham
  Cevap: D
 • 17)  “Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletinelütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.”
  Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir?
  A) Bahailik
  B) Musevilik
  C) Yezidilik
  D) Nusayrilik
  Cevap: C
 • 18) Özellikle Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere - - - - , bununla görevli ve yetkili olan kişiye de - - - - denir.
  Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) misyonerlik, misyoner
  B) evanjelizm, evanjelist
  C) şarkiyatçılık, müsteşrik
  D) tebliğ, tebliğci
  Cevap: A
 • 19) Bir Hristiyan’ın; yaşantısı, hâl ve hareketleriyle iyi bir hayat sürerek Hristiyan olmayanları etkileyebileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Evanjelizm
  B) Misyon
  C) Şahitlik
  D) Beyan
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Otoriter bir lider etrafında toplanılır ve lidere tam teslimiyet beklenir.
  B) Toplumda yaygın olan dinî anlayışa karşı bir tutum içindedirler.
  C) Harekete yeni üye katmak için misyonerlik faaliyetleri yapılır.
  D) Dine akli yaklaşım sergilenir, akla uymayan her şey reddedilir.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder