AÖL Karışık Dinler Tarihi Soruları 1 (2017-2018 AÖL Tarih 1.Dönem 2.Oturum 612)
 • 1) Bir Hristiyan’ın; yaşantısı, hâl ve hareketleriyle iyi bir hayat sürerek Hristiyan olmayanları etkileyebileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Evanjelizm
  B) Misyon
  C) Şahitlik
  D) Beyan

  Cevap: C

 • 2) “Ahura Mazda, Ehrimen, Ataş Vahram, Ateşgede” gibi inanç esasları aşağıdakilerden hangisine aittir?

  A) Sihizm
  B) Caynizm
  C) Mecusilik
  D) Taoizm

  Cevap: B

 • 3)
  • Ayin dili Türkçe’dir.
  • Ruhban sınıfında olanların tamamı evlenebilir.
  • Ruhban sınıfına mensup olanla sakal bırakmazlar.
  Bu bilgiler aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?

  A) Ermeni Kilisesi
  B) Süryani Kilisesi
  C) Türk Ortodoks Kilisesi
  D) Musevi Hahambaşılığı

  Cevap: C

 • 4) Hinduizm’de mistik etkisi olduğuna inanılan, kutsal metin ve duaların okunmasından önce; Yoga ve meditasyon yaparken söylenen kutsal hecedir.
  Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şiva
  B) Ehrimen
  C) Om
  D) Amen

  Cevap: C

 • 5) Hinduizm’i, tarihi gelişim süreci içerisinde dört dönemde incelemek mümkündür.
  Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir?

  A) İlkçağ Dönemi
  B) Ortaçağ Dönemi
  C) Vedalar Dönemi
  D) Modern Dönem

  Cevap: A

 • 6) Özellikle Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere - - - - , bununla görevli ve yetkili olan kişiye de - - - - denir.
  Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) misyonerlik, misyoner
  B) evanjelizm, evanjelist
  C) şarkiyatçılık, müsteşrik
  D) tebliğ, tebliğci

  Cevap: A

 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de var olan “Beş Erdem” den biri değildir?

  A) Ciddiyet
  B) Samimiyet
  C) Cömertlik
  D) Tutku

  Cevap: D

 • 8) Devlet dini Hinduizm olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Endonezya
  B) Nepal
  C) Pakistan
  D) Bangladeş

  Cevap: B

 • 9) Tanah ve Talmud üzerine eğitim almıştır. Dinî konularda öğreticilik, sinagogun idaresi, ayinleri, evlilik, cenaze gibi merasimleri yönetme, vaaz ve irşad gibi görevleri vardır.
  Görevleri hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Guru
  B) Patrik
  C) Papa
  D) Haham

  Cevap: D

 • 10)
   • Kurucusu Lao-tzu dur.
  • Çin’in millî ve yerel dinlerinden biridir.
  • Mutluluğun kaynağının tabiatta eylemsizliğe ve mevcutla yetinip, olana razı olmaya bağlı olduğunu savunur.
  Hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Taoizm
  B) Sihizm
  C) Caynizm
  D) Konfüçyanizm

  Cevap: A

 • 11)  “Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletinelütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.”
  Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir?

  A) Bahailik
  B) Musevilik
  C) Yezidilik
  D) Nusayrilik

  Cevap: C

 • 12) Myanmar gibi ülkelerde Müslümanlara yönelik şiddet sergileyen Budistler aşağıdaki inançlarından daha çok hangisine aykırı davranmaktadırlar?

  A) Doğru söz
  B) Doğru niyet
  C) Doğru kazanç
  D) Doğru davranış

  Cevap: D

 • 13) Aşağıdaki inançlardan hangisinde Sihizm ile İslamiyet benzer görüşe sahiptir?

  A) Tek Tanrı
  B) Karma
  C) Tenasüh
  D) Cennet-cehennem

  Cevap: A

 • 14) Kast sistemindeki “Brahminler” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

  A) Askerler
  B) Çiftçiler
  C) Din adamları
  D) İşçiler

  Cevap: C

 • 15) Mardin’deki Deyru’z-Zaferan manastırı aşağıdakilerden hangisinin ana merkezidir?

  A) Ermeni Kilisesi
  B) Süryani Kilisesi
  C) Fener Rum Patrikhanesi
  D) Türk Ortodoks Kilisesi

  Cevap: B

 • 16) Hindular kendi dinleri için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanırlar?

  A) Brahma
  B) Hinduizm
  C) Puranalar
  D) Sanatana Dharma

  Cevap: D

 • 17) Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Otoriter bir lider etrafında toplanılır ve lidere tam teslimiyet beklenir.
  B) Toplumda yaygın olan dinî anlayışa karşı bir tutum içindedirler.
  C) Harekete yeni üye katmak için misyonerlik faaliyetleri yapılır.
  D) Dine akli yaklaşım sergilenir, akla uymayan her şey reddedilir.

  Cevap: D

 • 18) Ermeni kiliseleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Ana merkezi Erivan yakınındaki Eçmiyazin’dir.
  B) Kilisenin en üst liderine Katolikas denir.
  C) Ritüeller Süryanice yapılır.
  D) Millî bir kilisedir.

  Cevap: C

 • 19) Budizm hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Bir kurucusu yoktur.
  B) Kast sistemini kabul eder.
  C) Kutsal kitabı Tripitaka’dır.
  D) Millî bir dindir.

  Cevap: C

 • 20) Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliselerinin başında bulunan en üst rütbeli din adamına - - - - denir.
  Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) patrik
  B) rahip
  C) papaz
  D) peder

  Cevap: A

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.