...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kabeyi ziyarete gelen hacılara yemek yedirme faaliyetleri ile uğraşan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rifade
  B) Dar'un Nedve
  C) Sikaye
  D) Harem
  E) el - Mescidü'l haram
  Cevap: A
 • 2) Eyyam'ül-Arab savaşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Savaşın yaşanmasının en büyük sebeni Yahudilerdir.
  B) Mekke'de yaşanmıştır.
  C) Evs ve Hazrec kabileleri arasında yaşanmıştır.
  D) Uzun bir süre devam etmiştir.
  Cevap: B
 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Medine'de önceleri ziraat yapılmaktaydı.
  B) Yahudilerin Medine'ye gelmesi ile ziraat anlayışı değişmiştir.
  C) Medine'nin ilk ismi Yesrib'tir.
  D) Medine ismini Hz. İbrahim'den almıştır.
  E) Yahudiler Medine'ye tefecilik getirmişlerdir.
  Cevap: D
 • 4)
  I. Tefecilikle uğraşmışlardır.
  II. Ekonomik yönden şehre hakim olmuşlardır.
  III. Konuşmalarında İbranice dilini kullanmışlardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine'deki Yahudiler için doğrudur?
  A) I, II ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III
  Cevap: C
 • 5) Mekke'ye yaklaşık olarak 120 km uzaklıkta bulunan ve peygamber efendimiz İslamı tanıtmaya gittiğinde ona türlü eziyetlerde bulunan şehir hangisidir?
  A) Medine
  B) Yemen
  C) Taif
  D) Şam
  E) Habeşistan
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mekke İslamiyette mukaddes bir şehirdir.
  B) İslam dinin de şehirlerin anası olarak adlandırılmıştır.
  C) Yer yüzünün ilk mabedi Mescidi Aksa'dır.
  D) Mekke şehri Kuran-ı Kerimde harem olarak geçmektedir.
  E) Peygamber efendimizin doğduğu şehir Mekke'dir.
  Cevap: C
 • 7)
  I. İlk olarak Hz. Adem tarafından inşa edilmiştir.
  II. Mekke'de bulunmaktadır.
  III. İlk mabed olma özelliğini taşımaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kabe için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 8) Kabe yönetimi için Mekkeli kabileler tarafından kurulan ve günümüz şehir meclislerine benzetilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rifade
  B) Sikaye
  C) Nedve
  D) Daru'n Nedve
  E) Eyyamü'l Arab
  Cevap: D
 • 9)
  I. Yemen
  II. Yesrib
  III. Taif
  IV. Mekke
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hicaz bölgesinde yer alır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve IV
  D) II, III ve IV
  E) I, II, III ve IV
  Cevap: D
 • 10) Cahiliye döneminde Arap yarım adasında yazılan en güzel şiirler Kabe duvarlarına asılırdı ve asılan bu şiirlere ............................... denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Muallakat-ı Seb'a
  B) Ümmü'l Kura
  C) El Beytü'l haram
  D) El Mescid'ül haram
  E) Rifade
  Cevap: A
 • 11)
  I. Cahiliye dönemi peygamber efendimiz vefatından sonra da olmuştur.

  II. Cahiliye dönemi peygamber efendimiz gelmeden önce Arap yarım adasında yaygındı.
  III. Peygamber efendimiz cahiliye dönemini geçmişte kalan bir dönem olarak bakmamıştır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve II
  D) Yalnız II
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 12) Çöl ve vahalarda develeri ile birlikte konar-göçe yaşayan Arap topluluklarına ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Bedevi
  B) Hadari
  C) Köle
  D) Efendi
  E) Tüccar
  Cevap: A
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam öncesi Arap yarım adası diğer medeniyetlerle ilişkileri oldukça gelişmiştir.
  B) Peygamber efendimiz gelmeden önce Araplar kabileler halinde yaşamaktaydı.
  C) İslam öncesi Arap halkı bir devlet veya kanun etrafında toplanmamıştır.
  D) İslam dini yayılıncaya kadar Arap yarım adasında siyasi birlik sağlanmamıştı.
  E) İslam öncesi Arap yarım adasında kabile fertleri arsındaki bağ çok güçlüydü.
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?
  A) Muharrem
  B) Ramazan
  C) Recep
  D) Zilkade
  E) Zilhilce
  Cevap: B
 • 15) Hanifler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Sayıları çok azdı.
  B) Hz. İbrahim'in dinine bağlıydılar.
  C) Putperestliği redderdi.
  D) Sorumlu oldukları ibadetleri yerine getirirdiler.
  E) Kureyş'in yanlış inançlarına karşı çıkmaktaydılar.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder