Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Ahirete inan kişi ölümün bir son olmadığını bilir ve ölümden sonrası için hazırlık yapar.
  (...) Kadere iman etmek imanın asıl esaslarından biridir.
  (...) Nübüvvet ilk olarak Hz. Muhammed (s.a.v) ile başlamıştır.
  (...) En fazla suhuf Hz. İdris (a.s) gönderilmiştir.
  (...) Kainanattaki doğa olaylarını ve yaratılmışların rızklarını yöneten melek Mikail (a.s)'dır.
  (...) Allah (c.c) varlığının sonu olmaması ve sonsuz olmasını niteleyen sıfatı vahdaniyettir.
  (...) İhlas suresi tevhid kavramını açık bir şekilde açıklamaktadır.
  (...) Günümüze kadar aslını ve özünü koruyabilen tek ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir.
  (...) Allah'ın (c.c) hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her eylem ibadet sayılmaktadır.
  (...) Dua yalnızca sıkıntılı zamanlarda yapılır.

  Cevap: D -- D -- Y -- Y -- D -- Y -- D -- D -- D -- Y
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
  * Kur-an-ı Kerim
  * basar 
  * Hamele-i Arş
  * Kelime-i Tevhid
  * dua
  * kıdem
  * tekvin
  * Nübüvvet
  * Tevrat
  * Zebur
  a. ............................... ile Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını ve bir ve tek olduğunu ifade ederiz.
  b. Allah (c.c) yakarma, istek ve ihtiyaçlarımızı arz etmek anlamına gelen kavram ........... 'dır.
  c. İslam dininin birincil kaynağı ........................... 'dir.
  d. Ezeli olmak, başlangıcı bulunmamak anlamına gelen Allah'ın zati sıfatı .............. 'dir.
  e. Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelen sıfat ............ 'dır.
  f. Arşı taşıyan melekler olarak isimlendirilen melekler ...................... 'dır.
  g. .................. Hz. Davud (a.s) gönderilmiş ilahi kitaptır.
  h. Hz. Musa (a.s) ................... gönderilmiştir.
  ı. Peygamberlik müessesi olarak bilinen kavram ........................... 'dir.
  i. Yaratmak, Yüce Allah'ın (c.c) dilediğini yoktan var etmek anlamına gelen sıfatı ................ 'dir.
  Cevap: a: Kelime-i Tevhid -- b: dua -- c: Kur-an-ı Kerim -- d: kıdem -- e: basar -- f: Hamele-i Arş -- g: Zebur -- h: Tevrat -- ı: Nübüvvet -- i: tekvin
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kişinin yapabilecekleri arasında değildir?
  A) Bu dünyada yapılan her şeyin hesabı verileceğine inanır.
  B) Bu dünyanın gelip geçici olduğuna inanır.
  C) Ölümün bir son olmadığına inanır.
  D) Dünyadaki nimetlerin geçici olduğuna inanır.
  E) Sadece ahiret hayatı için çalışır.
  Cevap: E
 • 4) Yüce Allah'ın (c.c), insanların özgür iradeleri ile ne yapacaklarını bilmesi, takdir etmesi ve bir plana göre düzenlemesi olarak adlandırılan kavram hangisidir?
  A) Kader
  B) Kaza
  C) Basar
  D) İlim
  D) Tekvin
  Cevap: A
 • 5) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine suhuf indirilmemiştir?
  A) Hz. Adem
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. İsmail
  D) Hz. Şit
  E) Hz. İdris
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilen melek ve görevi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Cebrail --> Vahiy meleğidir.
  B) İsrafil --> Sura üflemekle görevlidir.
  C) Münker ve Nekir --> Sorgu sual melekleridir.
  D) Kiramen Katibin --> Yazıcı meleklerdir.
  E) Mukarrabun ve İlliyyun -- > Arşı taşıyan meleklerdir.
  Cevap: E
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sübuti sıfatlarından değildir?
  A) Hayat
  B) İlim
  C) Basar
  D) Beka
  E) Kudret
  Cevap: D
 • 8)
  I. Dua
  II. Kur'an okuma
  III. İbadet
  IV. Tövbe
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah ili kulun iletişim şeklidir?
  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve IV
  D) I, II, III ve IV
  D) II, III ve IV
  Cevap: D
 • 9) İmanın şartlarını aşağıya  yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Allah'a iman --- Meleklere iman --- Peygamberlere iman --- Kadere iman --- Ahirete iman --- Kitaplara iman
 • 10) Temel inanç esaslarından olan Allah'a imanı kısaca açıklayınız.


  Cevap: İslam dinin inancının temelini oluşturur. Allah'ın varlığına ve bir ve tek olduğuan inanmak anlamına gelir. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna, sınırsız güç sahibi olduğuna ve tüm noksanlıklardan uzak olduğuna inanmaktır.
 • 11) Allah'ın zati sıfatlarını yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Vücud --- Vahdaniyet --- Kıdem --- Beka --- Muhalefetu'n li'l Havadis -- -Kıyam Bi Nefsihi
 • 12) Aşağıda verilen Allah'ın sübuti sıfatlarını açıklamalarını kısaca yapınız.
  Hayat: 
  İlim:
  Semi:
  Tekvin:
  Cevap: Hayat: Diri ve canlı olamak --- İlim: Allah'ın her şeyi bilmesi --- Semi: Allah'ın her şeyi duyması --- Tekvin: Allah'ın dilediğini yoktan var etmesi.
 • 13) Aşağıda meleklerin özelliklerinden beş tanesini yazınız.
  *
  *
  *
  *
  *
  Cevap: Nurdan yaratılmışlardır -- Uyumazlar -- Yemez içmezler --- Cinsiyetleri yoktur --- İsyan etmezler
 • 14) Allah'ın her hangi bir organa veya maddeye ihtiyaç duymadan konuşması anlamına gelen sıfatı hangisidir?
  A) İlim
  B) Semi
  C) Basar
  D) Kelam
  E) Kudret
  Cevap: D
 • 15) Allah (c.c) bir olaması ve eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelen sıfat hangisidir?
  A) Vücud
  B) Vahdaniyet
  C) Kıdem
  D) Beka
  E) Kıyam Bi Nefsihi
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder