Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Temel Dini Bilgiler Soruları 2 (2017-18 1.Dönem 2.Oturum 466)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Sıfırı keşfetmesi, logaritma cetvelini oluşturması gibi çalışmaları ile matematik bilimine büyük katkılar sağlayan İslam bilgini kimdir?

  A) Harezmî

  B) İbn Sîna

  C) Katip Çelebi

  D) İbn Batuta

  Cevap: A
 • 2)

  Kur’an, Hz. Peygamber’in zamanında yassı taş, bez parçaları vb. şeylere yazılmıştı. Onun vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. Ömer’in teklifiyle Kur’an ayetlerini toplamak amacıyla bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, ayetleri iki kapak arasına toplayarak kitap hâline getirmiştir.

  Kitap haline getirilen bu ilk nüshaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Furkan

  B) Mushaf

  C) Mübin

  D) Ümmül Kitap

  Cevap: B
 • 3)

  Kur’an-ı Kerim’in her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?

  A) Sure

  B) Aşir

  C) Cüz

  D) Hizb

  Cevap: D
 • 4)

  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in eğitici özellikleri arasında değerlendirilemez?

  A) İyiye yönlendirir kötülüklerden sakındırır.

  B) Örf ve adetlere koşulsuz uymayı emreder.

  C) Bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik eder.

  D) Aklı kullanmayı öğütler.

  Cevap: B
 • 5)

  Günlük hayatta kullanılan “selamun aleykum, maşallah, barekallah, vallahi vb.” birçok ifade ve sahip olunan “vefa, saygı, yardımlaşma vb.” değerlerin gelişmesinde Kur’an’ın etkisi olmuştur. Birçok aile çocuklarına isim verirken bu ismin Kur’an’da geçmiş olmasına önem verir. Bazı edebi eserlerin yazılmasında da Kur’an’ın etkisi vardır.

  Bu paragraftan Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Toplumun kültürel değerlerini geliştirmiştir.

  B) Edebiyatın gelişmesinde etkili olmuştur.

  C) Bazı gelenekleri ortadan kaldırmıştır.

  D) Günlük konuşmaları etkilemiştir.

  Cevap: C
 • 6)

  Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf verilmiştir?

  A) Hz. İbrahim

  B) Hz. Nuh

  C) Hz. Salih

  D) Hz. Lut

  Cevap: A
 • 7)

  “Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik.”(İsrâ suresi, 95. ayet)

  Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır?

  A) Meleklerin insanlardan farkı nelerdir?

  B) Peygamberlerin ortak niteliklerinelerdir?

  C) İnsanlar peygamberlere niçin ihtiyaç duyarlar?

  D) Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?

  Cevap: D
 • 8)

  Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup “üstün zekâya sahip olma” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fetanet

  B) Emanet

  C) İsmet

  D) Tebliğ

  Cevap: A
 • 9)

  “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiç kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ‘Geri dönün!’ denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.” (Nûr suresi, 27-28. ayetler)

  Bu ayetlerde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğru sözlü olmak

  B) Kötü zanda bulunmamak

  C) Başkaları ile alay etmemek

  D) Özel yaşama saygı duymak

  Cevap: D
 • 10)

  İnsanın yaratılışından gelen özellikleri, çevrenin etkisi vb. etkilerle oluşturduğu davranışlara ne ad verilir?

  A) Hilkat

  B) Siret

  C) Ahlak

  D) Mizaç

  Cevap: C
 • 11)

  I. Büyüklere saygı göstermek

  II. Oruç tutmak

  III. Zekât vermek

  IV. Hastaları ziyaret etmek

  Bunlardan hangileri ahlâkî görev kapsamında değerlendirilmez?

  A) I ve II.

  B) II ve IV.

  C) II ve III.

  D) III ve IV.

  Cevap: C
 • 12)

  İnsanı tembelliğe sürükleyen, çalışma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açar. İnsanın şahsi ve ailevi hayatında huzursuzluklara neden olur. Kur’an’da bu kötü davranış ve alışkanlığın her türlüsü haram kılınmıştır.

  Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dilenmek

  B) Miras bırakmak

  C) Borçlanmak

  D) Kumar oynamak

  Cevap: D
 • 13)

  Şeytanın Allah’ın huzurundan kovulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kibir

  B) Hile

  C) Yalan

  D) İftira

  Cevap: A
 • 14)

  Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin dünya hayatına bakışını vurgulamaktadır?

  A) “Rahmân, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı.” (Rahmân suresi, 1-3. ayetler)

  B) “Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik...” (Sebe’ suresi, 28. ayet)

  C) “Allah’ın sana verdiği (nimetlerle) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma...” (Kasas suresi, 77. ayet)

  D) “Yedi gök, yeryüzü ve bunlarda bulunan varlıklar Allah’ı tesbih ederler...” (İsrâ suresi, 44. ayet)

  Cevap: C
 • 15)

  • Olaylara Kur’an çerçevesinden bakma alışkanlığı kazandırmak

  • Kur’an’ın iman ve bilgi anlayışını öğretmek

  • İslam dininin inanç esaslarını kavratmak

  Amaçlarından bazıları verilen Temel İslam Bilimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslam Tarihi

  B) Kelam

  C) Tasavvuf

  D) Mezhepler Tarihi

  Cevap: C
 • 16)

  Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet ile ilgilidir?

  A) “... Şirk en büyük zulümdür.” (Lokmân suresi, 13. ayet)

  B) “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet)

  C) “... Emrolunduğun gibi dosdoğru ol...” (Hud suresi, 112. ayet)

  D) “Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)

  Cevap: D
 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir?

  A) Üzeyr

  B) Zülkarneyn

  C) Zekeriya

  D) Lokman

  Cevap: B
 • 18)

  Hz. Peygamber bir gün pazarda dolaşırken bir buğday çuvalı görür. Yaklaşır, elini buğdayın içine daldırır ve buğdayın üst kısmının kuru alt kısmının ise yaş olduğunu fark eder. Satıcıya bu durumu alıcılara söyleyip söylemediğini sorar. Satıcı, söylemediğini ifade edince Hz. Peygamber “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurur.

  Bu metinde sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kibir ve haset

  B) Gıybet ve iftira

  C) Hile ve dolandırıcılık

  D) Kötü zanda bulunmak

  Cevap: C
 • 19)

  Sünnet, İslam’ın Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum birtakım ayetlerde ifade edilmektedir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek oluşturur?

  A) “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Âl-i İmrân suresi,132. ayet)

  B) “... Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.” (İsrâ suresi, 15. ayet)

  C) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yûsuf suresi, 2. ayet)

  D) “Onlar arasından kendilerine: ‘Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur...’ diyen bir peygamber gönderdik.” (Mü’minûn suresi, 32. ayet)

  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
aol Temel Dinî Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-07-13
AÖL Temel Dini Bilgiler Soruları 2 (2017-18 1.Dönem 2.Oturum 466)