AÖL Seçmeli Dem. ve İnsan Hakları 1 Soruları 1 (2017 -18 1.Dönem 2.Oturum 455)
 • 1)

   Eşitlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

  B) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

  C) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.

  D) Eşitlik aynı olmak anlamına gelmektedir.


  Cevap: D

 • 2)

  Sened-i İttifak aşağıdakilerden hangisinin yönetim döneminde imzalanmıştır?


  A) III. Selim

  B) II. Mahmut

  C) Abdülmecit

  D) II. Abdülhamit


  Cevap: B

 • 3)

  Numaralanmış kavramların normlar hiyerarşisine göre doğru sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?


  A) II, I, IV, III

  B) I, II, III, IV

  C) IV, III, II, I

  D) III, IV, II, I


  Cevap: A

 • 4)

  Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan III. Kuşak Haklar arasında yer almaz?


  A) Çevre hakkı

  B) Mülkiyet hakkı

  C) Barış hakkı

  D) Gelişme hakkı


  Cevap: B

 • 5)

  Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir siyasal sistemin ilkelerinden biridir?


  A) Yönetimin azınlığın elinde olması

  B) Halkın egemenliğine dayanması

  C) Devletin başlı başına bir amaçolarak görülmesi

  D) Belli bir zümrenin özgürlüğünükoruması


  Cevap: B

 • 6)

  Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Paris

  B) İstanbul

  C) Roma

  D) Atina


  Cevap: D

 • 7)

  Atatürk bir konuşmasında "Ben 1919 senesi Mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Türk Milletinin aseletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvetle, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım." demiştir.

  Bu parça aşağıda verilen ilkelerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?


  A) İnkılapçılık

  B) Milliyetçilik

  C) Devletçilik

  D) Cumhuriyetçilik


  Cevap: C

 • 8)

   I. İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek 

  II. Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak

  III. Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek

  Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?


  A) I ve II.

  B) II ve III.

  C) I ve III.

  D) I, II ve III.


  Cevap: D

 • 9)

   "Türkiye devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir." ibaresi Anayasa'ya aşağıdaki tarihlerden hangisinde eklenmiştir?


  A) 1923

  B) 1934

  C) 1927

  D) 1961


  Cevap: A

 • 10)

  Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?


  A) Ülke, bir devletin var olabilmesi için egemenliğini kullanmasıdır.

  B) Devlet, birlikte yaşamak üzere örgütlenmiş insan toplumudur.

  C) Halk, ortak bir amaçla bir araya gelmiş insanlara denir.

  D) Adalet, hak ve hukuka uygunluk anlamına gelir.


  Cevap: A

 • 11)

  1982 Anayasısı'nda "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir." ibaresi bulunmasına ve başta Medeni Kanun olmak üzere pek çok yasada buna uygun düzenlemeler yapılmasına rağmen töreler kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitlik kurulmasını engellemektedir.

  Verilen durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan öncelikle hangisine örnek olabilir?


  A) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengesizliğe

  B) Devletin ekonomik olanaklarının yetersizliğine

  C) Geleneklerden kaynaklanan engellere

  D) Eğitimsizliğe


  Cevap: C

 • 12)

  “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.”

  Anayasa’da yer alan bu ifade aşağıdaki haklardan öncelikle hangisiyle ilgilidir?


  A) Eğitim

  B) Sağlık

  C) Kişi dokunulmazlığı

  D) Özel yaşamın gizliliği


  Cevap: C

 • 13)

  • İngiliz Kralı Yurtsuz John tarafından 1215’te imzalanmıştır.

  • Bir kralın kendi imzasıyla yetkilerini kısıtladığı ilk belgedir.

  Verilen özellikler aşağıdaki belgelerden hangisine aittir?


  A) Magna Carta Libertatum

  B) Virginia Haklar Bildirgesi

  C) Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi

  D) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi


  Cevap: A

 • 14)

  Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) J. Bodin

  B) Machiavelli

  C) Petrarca

  D) H. Groteus


  Cevap: B

 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?


  A) Dünya milletler ailesinin eşit birferdi olma

  B) Üniter devlet yapısı

  C) Kuvvetler birliği

  D) Hukukun üstünlüğü


  Cevap: C

 • 16)

  Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası koruma organlarından biridir?


  A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

  B) Birleşmiş Milletler Örgütü

  C) Avrupa Birliği

  D) Avrupa Konseyi


  Cevap: B

 • 17)

  Aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?


  A) Vatandaşlık

  B) Seçme, seçilme

  C) Özel hayatın gizliliği

  D) Eğitim ve öğrenim


  Cevap: D

 • 18)

  I. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi

  II. Savaşların ortadan kaldırılması 

  III. Cehaletin önlenmesi

  Verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri içinde yer alır?


  A) Yalnız I

  B) I ve II.

  C) Yalnız III

  D) I, II ve III.


  Cevap: D

 • 19)

  "Aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya başlamasıdır." sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?


  A) Kant

  B) Bacon

  C) Sokrates

  D) Comte


  Cevap: A

 • 20)

  Cevap:

 AÖL İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.