...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Osmanlı Devleti Avrupadaki ilk toprağını Çimpe Kalesini alarak kazanmıştır.
  (...) Edirne Sazlıdere savaşıyla Orhan Bey tarafından alınmıştır.
  (...) Osmanlıların Haçlılara karşı yaptıkları ilk savaş Sırpsındağ savaşıdır.
  (...) Çirmen Savaşı sayesinde Balkan devletleri, Sırp prensleri ve Bizans imparatoru Osmanlı Devletinin hakimiyetini tanımıştır.
  (...) Osmanlı devleti balkanlarda fethettiği yerleri elinde tutmak istediği için feth ettiği bölgelerde iskan politikası uygulamıştır.
  (...) Birinci Kosova savaşı Osmanlı devletinin haçlılara karşı ilk yenilgisidir.
  (...) Bulgar Krallığı Niğbolu savaşı sonucunda kesin olarak ortadan kaldırılmıştır.
  (...) İstanbul kuşatmasında Karadeniz yoluyla Bizans'a gelecek yardımları kesmek amacıyla Güzelcehisar yapılmıştır.
  (...) Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı I. Murattır.
  (...) Ankara savaşı sonucunda Anadolu'da siyasi, sosyal ve ekonomik düzen bozulmuştur.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D
 • 2)
  I. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki ilerleyişi durdu.
  II. İstanbul'un fethi yarım yüzyıl kadar gecikti.
  III. Anadolu'da siyasi birlik bozuldu.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Ankara savaşı sonuçları arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 3) Fetret dönemi süresinde Osmanlı devletini dağılmaktan kurtaran ve Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu ünvanını alan padişah hangisidir?
  A) Yıldırım Beyezıt
  B) Mehmet Çelebi
  C) Musa Çelebi
  D) Süleyman Çelebi
  E) İsa Çelebi
  Cevap: B
 • 4) Mehmet Çelebi dönemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Şeyh Bedrettin İsyanı çıkmıştır.
  B) Anadolu seferine çıkmıştır.
  C) Sınırlarını Bursa'ya kadar genişletmiştir.
  D) Karamanoğullarından Konyayı almıştır.
  E) Aydınoğulları ve Menteşeoğullarını topraklarına katmıştır.
  Cevap: E
 • 5) Osmanlı devletinin Haçlılarla yaptığı ilk barış antaşması Edirne-Segedin Antlaşmasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tuna nehri sınır kabul edilecektir.
  B) Macarlar ve Osmanlı devleti yüz yıl boyunca birbirleriyle savaşmayacaktır.
  C) Sırbistan bağımsız bir krallık olacaktır.
  D) Eflak Macaristan himayesine bırakılacaktır.
  E) Eflak Osmanlı devletine vergi ödemeye devam edecektir.
  Cevap: B
 • 6)
  I. Türklerin kesin zaferi ile sonuçlanmıştır.
  II. Kral Ladislas hayatını kaybetmiştir.
  III. Osmanlı Devletinin Balkanlar üzerindeki hakimiyet yeniden sağlamlaşmıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Varna savaşı için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) I ve III
  Cevap: D
 • 7)
  * Osmanlı ordusunun kazandığı en büyük meydan muharebelerinden biridir.
  * Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir.
  * Haçlılara karşı savunma durumundan taarruz durumuna geçilmiştir.
  Yukarıda verilenler hangi savaşın özellikleri arasındadır?

  A) I. Kosova savaşı
  B) II. Kosova savaşı
  C) Varna savaşı
  D) Ankara savaşı
  E) Çimne savaşı
  Cevap: B
 • 8) Osmanlı devletinde devlet yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Devlet yönetiminde gelenek ve görenekler önemli yer tutmuştur.
  B) Hükümdar ailesi kutsal sayılmıştır.
  C) Osmanlı devleti kuruluşundan yıkılışına kadar on farklı hanedan tarafında yönetilmiştir.
  D) Egemenliğin kaynağı İslam ve Orta Asya Türk gelenekleridir.
  E) Padişahlar devleti Allah'ın yeryüzündeki vekili sıfatıyla yönetmektedir.
  Cevap: C
 • 9) Hangi padişah döneminden sonra ülke hanedanın malıdır anlayışı değiştirilerek ülke padişah ve oğullarınındır anlayışı getirilmiştir?
  A) I. Murat
  B) II. Murat
  C) Yıldırım Beyazıt
  D) Orhan Bey
  E) II. Mehmet
  Cevap: A
 • 10)
  I. Ülke topraklarını genişletmek.
  II. Halkın refahını sağlamak.
  III. Devleti iç ve dış tehtitlere karşı korumak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinde padişah görevleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 11) Osmanlı devleti Padişahları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Son kararı padişah verirdi.
  B) Padişahın kararı kanun sayılırdı.
  C) Padişahlara ayrıca başkomutanlık ta verilirdi.
  D) Padişahlar ordunun başında sefere çıkarlardı.
  E) Kadıların atamasını padişahlar yapardı.
  Cevap: E
 • 12) Osmanlı devletinde Divan ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Osmanlı devletinin merkezdeki en önemli yönetim organıdır.
  B) Abbasilerden örnek alınarak oluşturulmuştur.
  C) İlk Divan sınırların genişlemesi ve nüfusun artması amacıyla ortaya çıkmıştır.
  D) İlk Divanı oluşturan padişah I. Murattır.
  E) Divan üyeleri görev alanlarına giren konularda en yetkili kişilerdi.
  Cevap: D
 • 13) Aşağıda verilen konulardan hangisi Divanda görüşülmezdi?
  A) Askeri
  B) Dini
  C) İktisadi
  D) Hukuki
  E) Siyasi
  Cevap: B
 • 14)
  I. İlk kez kadı ataması yapılmıştır.
  II. İlk Osmanlı medresesi kurulmuştur.
  III. Divan sistemi oluşturulmuştur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Orhan bey zamanında olmuştur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Hiçbiri
  Cevap: A
 • 15)
  * Ülke topraklarını eyaletlere ayırmıştır.
  * Kapıkulu Ocağını kurmuştur.
  * Tımar sistemini kurmuştur.
  Yukarıda verilenler hangi Osmanlı padişahı için doğrudur?

  A) Orhan bey
  B) I. Murat
  C) II. Murat
  D) I. Mehmet
  E) II. Mehmet
  Cevap: B
 • 16) Aşağıda verilen askeri birliklerden hangisi Osmanlı devletinde Eyalet Askerleri olarak geçmektedir?
  A) Sipahiler
  B) Silahtar
  C) Yeniçeri ocağı
  D) Akıncılar
  E) Topçu ocağı
  Cevap: D
 • 17) Devşirme sistemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hristiyan ailelerin erkek çocuklarından oluşurdu.
  B) Çocuklar her yıl devşirilirdi.
  C) Öncelik gönüllü olan ailelerdi.
  D) 12 - 18 yaş aralığındaki çocuklar alınırdı.
  E) Güler yüzlü, iyi huylu ve zeki görünüşlü çocuklar padişah adına toplanırdı.
  Cevap: B
 • 18) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Osmanlı devletinde devşirme işlemi yalnızca padişaha ait değildi.
  B) Devşirme yöntemiyle elde edilen askerlerin atları, silahları gibi ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırdı.
  C) Kapıkulu askerleri askerlikten başka iş yapamazdı.
  D) Kapıkulu askerleri emekli olmadan evlenemezlerdi.
  E) Kapıkulu askerleri savaş olmadığı zamanlarda sarayın ve İstanbul'un güvenliğini sağlarlardı.
  Cevap: A
 • 19) Devşirme yöntemiyle elde edilen askerlere ................ denirdi.
  Yukarıda bırakılan boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Yeniçeri
  B) Kul
  C) Sipahi
  D) Süvari
  E) Ulef
  Cevap: B
 • 20)
  * Amacı Türk ailelerinin yanlarında yetişen gençleri birer asker haline getirmektir.
  * Sekiz yıl boyunca bu ocakta askerlik eğitimi verilmektedir.
  * Sekiz yıl sonra yeniçeri ağasının onayıyla yeniçeri ocağına kabul edilirdi.
  Yukarıda verilenler hangi Kapıkulu Piyade grubuna aittir?

  A) Yeniçeri ocağı
  B) Acemi ocağı
  C) Cebeci ocağı
  D) Topçu ocağı
  E) Top Arabacıları ocağı
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder