Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Türk edebiyatında Göktürklere ait anıtların ortaya çıkmasına kadar geçen süreçte edebiyat sözlü edebiyat dönemi olarak adlandırılmaktadır.
  (...) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı milattan sonraki yıllarda başlamaktadır.
  (...) Türk edebiyatında sözlü edebiyatın doğuşu dinsel temellere dayanmaktadır.
  (...) Edebiyat türleri arasında ilk doğan tür şiirdir.
  (...) İslamiyet öncesi Türk şiirlerinde kafiyenin önemi yoktur.
  (...) Türk edebiyatının ilk bilinen yazılı metni Orhun abideleridir.
  (...) Aşık tarzı Türk halk şiiri Anadolu'da 16. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlamıştır.
  (...) Divan edebiyatında somut anlam ön plandadır.
  (...) Türk halk şiirinde en fazla hece ölçüsü kullanılmaktadır.
  (...) Türk halk şiirinde kullanılan dil halkın anlayabileceği şekilde sadedir.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D
 • 2) Eski Türk şiirleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
  B) Bazı durumlarda dize başında kafiye yapılmıştır.
  C) Genellikle yedili, sekizli ve on birli geçe ölçüsü kullanılmıştır.
  D) Nazım birimi ikidir.
  E) Doğa, aşk, kahramanlık gibi konular işlemiştir.
  Cevap: D
 • 3) Eski Türk toplumlarında bir kişinin ölümünden sonra yas törenlerinden söylenen şiir hangisidir?
  A) Koşuk
  B) Sagu
  C) Destan
  D) Sav
  E) Yuğ
  Cevap: B
 • 4) Eski Türk şiirlerinden olan savlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Uzun ve özlü sözlerdir.
  B) Türklerin dünyaya bakışını ve geleneklerini ortaya koymaktadır.
  C) Savların çoğu manzum özelliğindedir.
  D) Uyak, redif gibi özellikleri bulunur.
  E) Bugünkü atasözlerinin karşılığıdır.
  Cevap: A
 • 5) Alplar birle uruşma, begler birle turuşma. (Yiğitlerle vuruşma, beylere karşı gelme.)
  Yukarıdaki eski Türk toplumuna ait olan söz hangi şiir kapsamındadır?

  A) Destan
  B) Sav
  C) Sagu
  D) Koşuk
  E) Yuğ
  Cevap: B
 • 6) Orhun anıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Vezir Tonyukuk, Bilge kağan ve kardeşi Kültigin adına dikilmiştir.
  B) Türk tarihi açısından önemli bir eserdir.
  C) Türkçenin en eski metni olarak bilinmektedir.
  D) Akıcı bir anlatıma sahiptir.
  E) Uygur alfabesi ile yazılmıştır.
  Cevap: E
 • 7)
  I. Kutadgu Bilig
  II. Atebetü'l hakayık
  III. Divanu Lügati't Türk
  IV. Divan-ı Hikmet
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam etkisiyle oluşturulmuş ilk eserler arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II, III ve IV
  E) I, II, III ve IV
  Cevap: E
 • 8)
  I. Kutadgu Bili -- Yusuf Has Hacip
  II. Atebetü'l Hakayık -- Kaşgarlı Mahmud
  III. Divan-ı Hikmet -- Ahmet Yesevi
  Yukarıda verilen eser yazar eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?

  A) I ve III
  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) Yalnız III
  E) Hiçbiri
  Cevap: C
 • 9) Divanu Lügati't Türk eseriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
  B) Araplara Türkçe öğretmek ve Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak amacıyla yazmıştır.
  C) İlk Türk dünya ansiklopedisi olarak kabul edilir.
  D) Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır.
  E) İslam öncesi edebi ürünlerin günümüze ulaşmasında oldukça yarar sağlamıştır.
  Cevap: D
 • 10) Türk halk şiiri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Tarih boyunca farklı kültürlerle ilişkiler kurmuştur.
  B) Tarih boyunca şiir biçim özgünlüğünü korumuştur.
  C) Ölçü, kafiye ve nazım birimleri yıllara göre farklılık göstermiştir.
  D) Kam ve baksıların müzik eşliğinde okudukları şiirler Türk halk şiirinin ilk örnekleri olarak kabul edilir.
  E) Başlıca tema aşktır.
  Cevap: C
 • 11) Aşağıda açıklamaları verilen Türk halk şiiri kavramlarını eşleştiriniz.
  a. Mani
  b. Türkü
  c. Ninni
  d. Ağıt

  (...) Ezgiyle söylenen anonim halk edebiyatıdır.
  (...) Özel bir ezgiyle söylenen ve dörtlükten oluşan çocukları uyutmak için söylenen şiirlerdir.
  (...) Türk halk edebiyatının sadece bir dörtlükten oluşan nazım şiiridir.
  (...) Ölen bir kişinin ardından, kişinin cömertliğini, iyiliğini, cesaretini anlatan şiirlerdir.
  Cevap: b -- c -- a -- d
 • 12)
  Almadan
  Kokun aldım almadan
  Bir de yüzün göreyim
  Tanrı canım almadan
  Yukarıda verilen mani türü hangisidir?

  A) Katar mani
  B) Cinaslı Mani
  C) Yedekli Mani
  D) Düz mani
  E) Karşılıklı Mani
  Cevap: B
 • 13) İslamiyetten önce Türk toplumlarında ozan, baksı, kam ve şaman ismi ile anılan halk şairlerine İslamiyetten sonra hangi isim verilmiştir?
  A) Yazar
  B) Şair
  C) Aşık
  D) Semai
  E) Koşuk
  Cevap: C
 • 14) Aşık edebiyatı nazımlarından olan koşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Halk edebiyatının en yaygın türüdür.
  B) Yakıştımak, isnat etmek anlamındadır.
  C) Genellikle 11'li hece ölçüsü ile yazılır.
  D) Kahramanlık, yiğitlik, mertlik konularını işler.
  E) Kafiye düzeni (xaxa, bbba,ccca...) ya da (abab,cccb,dddb...)
  Cevap: D
 • 15) Tekke edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) 12. yüzyıldan sonra başlamıştır.
  B) Ahmet Yesevi ile ortaya çıkmıştır.
  C) Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır.
  D) Mevlevilik ve Bektaşilik tarikat çevreleri olmuştur.
  E) Bektaşiliğin daha çok aydın kesime hitap ettiği gözlemlenmiştir.
  Cevap: E
 • 16) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  nutuk -- nefes -- ilahi -- devriye -- şahtiye

  a. Kelim anlamı olarak sözü ölçüsüz kullanmak anlamına gelen ve Allah'la senli benli bir eda ile konuşan tasavvufi Türk halk edebiyatı .......................... 'dir.
  b. Kelime anlamı olarak Allah'a ait anlamında olan ve Allah'a duyulan aşk ve dini temaları işleyen tekke edebiyatına ..................... denir.
  c. Tarikata yeni giren kişilere tarikat adabını öğretmek için mürşitlerin söylemiş olduğu manzum şiirlere ................ denir.
  d. Yaratılışın başlangıcı ve sonu gibi konuların işlendiği şiirlere .................... denir.
  e. Cem ayinlerinde ya da toplantılarında özel bir ezgiyle söylenen şiirlere ............... denir.
  Cevap: a: şahtiye -- b: ilahi -- c: nutuk -- d: devriye -- e: nefes
 • 17) İlahilerle ilgili aşağıda verilen ifadelerde hangisi doğru değildir?
  A) Tarikatlara göre farklı isimler alabilirler.
  B) Dergahlarda özel bir ezgiyle söylenirler.
  C) Hece ölçüsü 4-11'dir.
  D) Allah'a özgü anlamına gelmektedir.
  E) Bir yönüyle divan şiirlerine benzemektedir.
  Cevap: C
 • 18)
  I. Kur'an
  II. Hadisler ve Peygamber hikayeleri
  III. Tarihi olaylar
  IV. Evliya Menkıbeleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri divan şiirinin beslendiği kaynaklar arasındadır?

  A) I, II, III ve IV
  B) I, II ve III
  C) I, II ve IV
  D) I, III ve IV
  E) II, III ve IV
  Cevap: A
 • 19) Divan şiirleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Nazire geleneği yaygındır.
  B) En çok kullanılan nazım birimi beyttir.
  C) Soyut anlatım ön plandadır.
  D) Şiir yegane sanat dalı olarak görülmüştür.
  E) İslamiyet kabulünden önce etkisini göstermeye başlamıştır.
  Cevap: E
 • 20) Aşağıda verilenlerden hangisi divan edebiyatı nazım şiirlerinde beyitlerle oluşan şiirlerden değildir?
  A) Gazel
  B) Rubai
  C) Kıt'a
  D) Müstezat
  E) Kaside
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder