...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Erkek ve kadının birbirlerine eş olması amacıyla yaptıkları sözleşmeye ne denir?

  A) Aile
  B) Sözleşme
  C) Düğün
  D) Nikah
  E) Nesep
  Cevap: D
 • 2)
  * İnanmak tasdik etmek.
  * Emniyette olmak, güvende olmak
  * Allah'ın varlığına inanmak
  Yukarıda verilenler hangi kavram ile açıklanır?

  A) İslam
  B) İman
  C) Akaid
  D) Tevhid
  E) Tecvid
  Cevap: B
 • 3) Sözlük anlamı olarak kurtuluşa ermek, güven, boyun eğmek, itaat etmek ve emniyette olmak anlamına gelen ifade hangisidir?
  A) İslam
  B) İman
  C) Müslüman
  D) Mümin
  D) Hasen
  Cevap: A
 • 4) Akaid ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam dininde inanılması gereken esasların bütününe verilen isimdir.
  B) Düğümlemek manasına gelir.
  C) Bir şeye gönülden inanmak manasına gelir.
  D) İman ile eş anlamlıdır.
  E) Diğer dinlerle ilgili bilgileri de incelemektedir.
  Cevap: E
 • 5)
  I. Kelime-i Tevhid
  II. Kelime-i Şehadet
  III. İmanın şartları inanmak.
  IV. Kuran ve sünnet esaslarına inanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mümin olma şartları arasındadır?

  A) I, II, III ve IV
  B) I, II ve III
  C) I, III ve IV
  D) I ve II
  E) II, III ve IV
  Cevap: A
 • 6) ..............................., dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konusunda) Müslümanlar’ın güven içinde oldukları kimsedir.
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Mümin
  B) Müslüman
  C) Kişi
  D) İnsan
  E) İnanmış
  Cevap: B
 • 7) “Kişinin kendini bütünüyle Allah’a teslim etmesi, sadece ve tamamıyla O’na kulluk edip
  ortak koşmaması.” İmam Maturidi

  “Allah’a tam teslimiyet, hükümlerine boyun eğmek ve emirlerine uymak.” İmam Eş’ari

  “Kalpteki inancı dille ifadeedip fiillerle gereğini yerine getirmek suretiyle Allah’a takdir ve hükmettiği her hususta boyun eğip teslimiyet göstermek” Ragıp el-İsfahani
  Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

  A) Müslüman
  B) İman
  C) İslam
  D) Din
  E) Mümin
  Cevap: C
 • 8) İslam dininde inanç, ibadet, ahlak ve hukuk konularında kaynak olarak kullanılan dini delillere ne denir?
  A) İslam kaynağı
  B) Adille-i Şer'iyye
  C) Sünnet
  D) Sahih hadis
  E) Kuran
  Cevap: B
 • 9) Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam dinindeki hükümlerin temel kaynağıdır.
  B) Arapça olarak indirilmiş son vahiy kitabıdır.
  C) Nas suresi ile başlar Yasin suresi ile bitmektedir.
  D) Tevatür yoluyla nakledilmiştir.
  E) Mushaflarda yazılmıştır.
  Cevap: C
 • 10)
  * İbadet
  * Ahlak
  * Hukuk
  * Siyaset
  * Muamelat
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Kur'an-ı Kerimde bulabileceğimiz bilgiler arasındadır?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 11) “Bana itaat eden, .................. itaat etmiştir. Bana isyan eden de ................. isyan etmiştir.”
  Peygamber efendimizin yukarıdaki hadisinde boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?

  A) Kuran-ı Kerim
  B) Allah
  C) İslam
  D) İnsan
  E) İyilik
  Cevap: B
 • 12) Bir hadisin Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından kesin olarak söylendiği anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Sahih
  B) Mütevatir
  C) Ahad
  D) Zayıf
  E) Hasen
  Cevap: B
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mütevatir ve sahih hadisler dinde kesin delildir.
  B) Zayıf hadiseler kaynak olarak genellikle kullanılmaz.
  C) Mütevatir olmayan hadislere kesinlikle uyulmaz.
  D) Hadislerin çoğu hasen hadistir.
  E) Müslümanlar hasen hadisleri kabul etmiştir.
  Cevap: C
 • 14) Ravilerde hata etme ve yanılma gibi bir kusur sebebiyle sahih hadis derecesine çıkamayan hadislere ne denir?
  A) Meşhur hadis
  B) Zayıf hadis
  C) Sahih hadis
  D) Hasen hadis
  E) Ahad hadis
  Cevap: D
 • 15) İman edilmesi gereken şeylerin her birine ayrıntılarıyla inanılmasına .............. iman denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tafsili
  B) İcmali
  D) Tevhidi
  E) Tecvidi
  D) Tasdiki
  Cevap: A
 • 16)
  I. Yeis olmamalıdır.
  II. Şüphe olmamalıdır.
  III. Allah'ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olunmalıdır.
  IV. Sadece sözde kalmamalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri imanın geçerli olaması için gereken şartlar arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I, III ve IV
  C) II, III ve IV
  D) I, II, III ve IV
  E) I ve IV
  Cevap: D
 • 17) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah'a (c.c) ve Hz. Peygamber' (s.a.v) yürekten inanan ve inandığı gibi yaşayan kişilere mümin denir.
  B) Mü'minler ahirette cennete gireceklerdir.
  C) Günahkar Mü'minlere cennet yasaklanmıştır.
  D) Kişi mü'min olabilmek için İslam'da inanılması gereken her şeye tüm kalbiyle inanması ve tasdik etmesi gerekmektedir.
  E) Mü'min kalp ile tasdik etmesinin yanında dil ile ikrar etmesi gerekmektedir.
  Cevap: C
 • 18) İslamda inanılması gereken şartlara kalbi ile inanmayıp söz ve davranışları ile inanmış gibi görünen kişilere ne denir?
  A) Mü'min
  B) Münafık
  C) Kafir
  D) Yezid
  E) Nifak
  Cevap: B
 • 19)
  * Cihattan kaçan
  * Emanete ihanet eden
  * İslamı değerlerle alay eden
  * Cimrilik yapan
  * Korkak olan
  * Sözünde durmayan
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi münafıkların özellikleri arasındadır?

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
  Cevap: E
 • 20) Aşağıda verilen kafirlerle ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sözlük anlamı örtmek, nankörlük etmek, inkar etmek anlamındadır.
  B) İslam dinin inanç esaslarına inanmaz.
  C) Ahirette doğrudan cehenneme gideceklerdir.
  D) Allah'ın getirdiği dini hükümlerini bir kaçını veya tümünü reddeder.
  E) İslam dininde müşrikler kafirlerden ayrı tutulur.
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder