Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS İnklap Tarihi Soruları 9 (2014 Teog 1.Dönem)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili bazı olaylar, kişilik
  özellikleriyle yanlış eşleştirilmiştir.
  Hangi numaralı olaylar karşılıklı yer değiştirilirse eşleştirme doğru yapılmış olur?


  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) I ve III
  D) III ve IV
  Cevap: C
 • 2) Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisi yıllarında;
  • arkadaşı Naci Bey’den etkilenerek şiire, öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde
  tarihe daha fazla yönelmiş,
  • Voltaire (Volter) ve J.J. Rousseau (Russo) gibi yazarları tanımış,
  • güzel konuşma sanatı ile ilgilenmiştir.
  Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Manastır Askerî İdadisinin Mustafa Kemal’e sağladığı kazanımlardan biri olamaz?

  A) Tarihe ilgisinin artması
  B) Askerî yeteneğinin gelişmesi
  C) Edebiyata ilgisinin artması
  D) Hitabet yeteneğinin güçlenmesi
  Cevap: B
 • 3) Selanik şehrinde Türkler, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler gibi milletler
  birlikte yaşamaktaydı. Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

  A) İnanç birliğinin sağlanmasına
  B) Kültürel zenginliğin oluşmasına
  C) Kültürel etkileşimin yaşanmasına
  D) Toplumsal hoşgörünün gelişmesine
  Cevap: A
 • 4) İngiltere Kralı V. George (Corç): Osmanlı Devleti, hem gelişen sanayimiz için ucuz
  ham madde kaynağı hem de mamul ürünlerimiz için kârlı bir pazar.
  Alman İmparatoru II. Wilhelm (Vilhem): Balkan ülkeleri ve Osmanlı Devleti’ni kullana-
  rak Orta Doğu’da etkinlik sağlayabiliriz.
  Fransa Başbakanı R. Poincare (Poinkeyr): Osmanlı Devleti, tarih boyunca bize
  topraklarında ticari, siyasi, dinî ve sosyal haklar tanıdı.
  Verilen bilgilere göre İngiltere, Almanya ve Fransa’nın Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerinden çıkarılabilecek ortak sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Osmanlı Devleti’ni aralarında paylaşmışlardır.
  B) Osmanlı Devleti üzerinde çıkarları söz konusudur.
  C) Osmanlı Devleti ile ittifak yapmak istemişlerdir.
  D) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumayı amaçlamışlardır.
  Cevap: B
 • 5) Sömürge arayışı içindeki İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine, Mustafa
  Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı Trablusgarp’a giderek yerli halkı İtalyanlara
  karşı teşkilatlandırıp direnişe geçirmişler, Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadeleler
  vermişlerdir. Bu görev Mustafa Kemal’e, Millî Mücadele liderliği açısından, aşağıdaki becerilerden hangisini kazandırmış olabilir?

  A) Kanun çıkarma
  B) İnkılap yapma
  C) Halkı teşkilatlandırma
  D) Devlet kurma
  Cevap: C
 • 6) (I) Osmanlı yönetimi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı
  sessiz kalıyordu. (II) Yönetime göre işgale direnmek imkânsızdı ve istekler yerine
  getirilerek belki uygun şartlarda bir anlaşmaya varılabilirdi. (III) Ülkenin hemen her
  yerinde kargaşa ve düzensizlik vardı, halk ne yapacağını bilemez hâldeydi. (IV) Ancak
  işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanını,
  toprağını savunmaya başladı.
  Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, Osmanlı yönetiminin işgallere karşı duyarsız kalmasının sebebi verilmiştir?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: B
 • 7) 1 Mart 1921 tarihinde imzalanan Türk-Afgan Dostluk Antlaşması ile Afganistan, TBMM Hükûmetinin, TBMM Hükûmeti de Afganistan’ın bağımsızlığını tanımıştır. Ayrıca bu antlaşmayla Türkiye’den Afganistan’a öğretmen ve subayların gönderilmesi de
  kararlaştırılmıştır.
  Verilen bilgiye göre, bu antlaşmanın Türk-Afgan ilişkilerini hangi alanda geliştirdiği söylenemez?

  A) Eğitim
  B) Askerî
  C) Ekonomik
  D) Diplomatik
  Cevap: C
 • 8) “Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksun-
  luğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildi.”
  Mustafa Kemal Bu sözüyle Mustafa Kemal, karşı olduğu aşağıdaki anlayışlardan hangisini vurgulamaktadır?

  A) Bağnazlık
  B) İmtiyazlık
  C) Krallık
  D) Mandacılık
  Cevap: D
 • 9) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, yaptığı gö-
  rüşmeler sonucunda siyasi açıdan yapılacak bir şey olmadığını anladı. Vatanın işgal-
  den kurtulması için bir an önce çalışmalar yapılması gerektiğini düşündü. Bu amaçla
  yakın arkadaşlarıyla Şişli’deki evinde toplantılar yaptı. Toplantılarda, Anadolu’ya geçerek millî birliği sağlamak, halkı işgaller karşısında uyarmak gibi kararlar alındı. Ayrıca ordunun terhisinin engellenmesi, silah ve cephanenin teslim edilmemesi, komutanların kuvvetlerinin başında bulunması da alınan diğer kararlardı.
  Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal, kurtuluşun hangi yöntemle başarıya ulaşacağını
  düşünmektedir?

  A) Diplomatik yöntemle
  B) Basın-yayın yoluyla
  C) Silahlı mücadeleyle
  D) Ekonomik faaliyetlerle
  Cevap: C
 • 10)

  Cevap: D
 • 11) Millî cemiyetler, faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarma amacındaydılar. Kuruldukları
  bölgelerde halkı örgütlüyorlar, kongre ve protesto mitingleri düzenliyorlar, işgal güçlerine karşı silahlı direnişte bulunuyorlardı.
  Bu bilgiye göre millî cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kuruluşlarından itibaren birlikte hareket etmişlerdir.
  B) Bağımsızlık ruhuyla kurulmuşlardır.
  C) İşgalci devletlere karşı mücadele vermişlerdir.
  D) Bulundukları bölgelerde halkı teşkilatlandırmaya çalışmışlardır.
  Cevap: A
 • 12) “Birinci TBMM’nin temel hedeflerinden birisi de otoritesini hukuki yollardan güçlendir-
  mekti.” diyen bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini söylerse çelişkili konuşmuş olur?

  A) Meclis, Teşkilat-ı Esasi’yi kabul etmiştir.
  B) Meclis, isyancıları yargılamak için İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.
  C) Meclis, isyanları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmıştır.
  D) Meclisteki bazı milletvekilleri, İstanbul Hükûmeti taraftarı Reşit Paşa’nın öldürülmesini önermişlerdir.
  Cevap: D
 • 13) Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, ekonomik bağımsızlığımızı yok
  etmeye yöneliktir?

  A) Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak.
  B) Azınlıklara geniş haklar verilecek.
  C) Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak.
  D) Ağır silahlardan arındırılmış elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak.
  Cevap: C
 • 14) Misakımillî’nin aşağıdaki kararlarından hangisinde “uluslararası denklik” prensibine
  vurgu yapılmıştır?

  A) Ülkemizdeki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak
  tanınacaktır.
  B) Adli - mali - siyasi gelişmemize engel olan ayrıcalıklar kaldırılmalıdır.
  C) Türk halkının çoğunlukta olduğu yerler, birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
  D) Batı Trakya’nın durumunun tespitinde halk oylamasına başvurulmalıdır.
  Cevap: A
 • 15) Moskova Antlaşması’yla;
  • Sovyetler Birliği, Yeni Türk Devleti’ni resmen tanımış oldu.
  • Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye bırakıldı.
  • Doğu sınırı güvenlik altına alındığı için bu cephedeki millî kuvvetler diğer cephelere
  kaydırıldı.
  Verilen bilgiye göre, “Moskova Antlaşması’yla Yeni Türk Devleti ....... .” cümlesindeki boşluk, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?

  A) sınır değişimi yaşamıştır.
  B) Batı Cephesi’ni güçlendirmiştir.
  C) uluslararası saygınlık kazanmıştır.
  D) Misakımillî’yi tamamlamıştır.
  Cevap: D
 • 16) Sosyal Bilgiler öğretmeni aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplamıştır?

  A) Büyük Millet Meclisi açılmalı mıydı?
  B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmalı mıydı?
  C) Düzenli ordu kurulmalı mıydı?
  D) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmalı mıydı?
  Cevap: C
 • 17) “Türk milleti kendi hayat ve kurtuluşuna yönelmiş olduğuna inanacağı girişimle-
  ri başarabilecek bir kudrete sahiptir. Bu girişimin ciddiyetine inanması durumunda
  onun gerektirdiği kadar servet kaynağını, işe girişenlerin emrine hazır hâle getirir...”
  (Atatürk’ün Başlıca Nutukları, s.103-104) Atatürk bu sözünü, Kurtuluş Savaşı’nın han-
  gi konusu tartışılırken söylemiş olabilir?

  A) Dış politika
  B) Askerî strateji
  C) Mali kaynak
  D) Komuta kademesi
  Cevap: B
 • 18) Birinci İnönü Zaferi’nin sonucunda;
  I- İşgallere karşı bağımsızlık umudu güçlendi.
  II- Afganistan ile dostluk antlaşması yapıldı.
  III- Düzenli orduya duyulan güven arttı.
  IV- Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı.
  V- İtilaf Devletleri, Sevr’i tekrar görüşmek için Londra’da bir konferans düzenledi.
  Birinci İnönü Zaferi’nin bu sonuçlarının ulusal ve uluslararası olarak sınıflandırılması,
  aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


  Cevap: B
 • 19) Erzurum Kongresi’nde yer alan “Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalana-
  maz.” ve Misakımillî’de yer alan “Türklerin oturduğu yerler bölünmez ve ayrılmaz bir
  bütündür, parçalanamaz.” maddeleriyle vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstanbul’dan ayrı bir yönetim kurulacağı
  B) Saltanat ve halifeliğe bağlı kalınacağı
  C) Azınlıklara ayrıcalıklar verilmeyeceği
  D) Ülke bütünlüğünün korunacağı
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder