LGS İnklap Tarihi Soruları 8 (2015 Teog 2.Dönem Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençliğini geçirdiği Selanik ve Manastır şehirlerindeki
  azınlıklar, bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı.
  Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemal’in yaşadığı bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Fransız İhtilali’nin sonuçlarından etkilenmiştir.
  B) Osmanlı egemenliği dışında kalan topraklardır.
  C) İtilaf Devletleri’nin işgali altındadır.
  D) Canlı bir ticaret merkezidir.
  Cevap: A
 • 2) Atatürk; inandığını, doğru bildiğini, büyük bir cesaretle ve yeri geldikçe söylemekten çekinmezdi. Örneğin,Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinin doğru olmayacağı konusunda o zamanki devlet yöneticilerini uyarmıştır.
  Bu bilgilerden Atatürk’ün aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılabilir?

  A) Çalışkanlığı
  B) Çok yönlülüğü
  C) Yenilikçiliği
  D) Açık sözlülüğü
  Cevap: D
 • 3) Düşmanların çemberi altında olan hükûmetin emirlerini, ordu yerine getirecek durumda
  değildir. Bu yüzdendir ki vatanı savunma ve koruma görevi doğrudan doğruya milletin kendisine yönelmiş bulunmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözünü doğrulamaktadır?

  A) Düzenli orduya geçilmesi
  B) Kuvayımilliye’nin ortaya çıkışı
  C) Teşkilatıesasiye’nin kabulü
  D) Kuvayıinzibatiye’nin kurulması
  Cevap: B
 • 4) Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde alınan aşağıdaki kararların hangisinde, Millî
  Mücadele’nin millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır?

  A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
  C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  D) Azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.
  Cevap: C
 • 5) Birinci İnönü Zaferi’nin;
  I. Londra Konferansı’nın toplanması,
  II. İstiklal Marşı’nın kabulü,
  III. Afganistan ile dostluk antlaşmasının imzalanması
  sonuçlarından hangileri, zaferin uluslararası sonuçları arasında değerlendirilebilir?

  A) Yalnız II
  B) I. ve III.
  C) I. ve II.
  D) II. ve III.
  Cevap: B
 • 6) Mustafa Kemal’in aşağıdaki çalışmalarından hangisi, eğitime verdiği önemi gösterir?
  A) Maarif Kongresi’ni toplaması
  B) Başkomutanlık yetkisini kullanması
  C) İzmir İktisat Kongresi’ni düzenlemesi
  D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımlaması
  Cevap: A
 • 7) Başkumandan Meydan Muharebesi, kumandanlık sanatı ve sevk ve idare kudretinin
  parlak bir başarısıdır. General Fahri Belen, bu sözüyle Başkumandan Meydan Muharebesi’nin kazanılmasını aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

  A) Türk milletinin azmine
  B) Türk ordusunun gücüne
  C) Savaşı yöneten komutana
  D) Yunan ordusunun güçsüzlüğüne
  Cevap: C
 • 8) Saltanat ve halifeliğin kaldırılması, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda yapılmış bir
  düzenleme değildir?

  A) Laiklik
  B) Devletçilik
  C) Millî Egemenlik
  D) Cumhuriyetçilik
  Cevap: B
 • 9) Moskova Antlaşması’nın “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.” maddesi, Türkiye ile Sovyet Rusya’nın hangi alanda işbirliği yaptıklarının kanıtıdır?
  A) Askerî
  B) Ekonomik
  C) İç siyaset
  D) Dış politika
  Cevap: D
 • 10) Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Sevr Antlaşması’nda yer alan
  “Gayrimüslimlere çok geniş ayrıcalıklar tanınacaktır.” kararını geçersiz hâle getirmiştir?

  A) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.
  B) Ülkede yaşayan tüm azınlıklar, Türk vatandaşı kabul edilecektir.
  C) Orduyla ilgili hiçbir sınırlama getirilmeyecektir.
  D) Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktır.
  Cevap: B
 • 11) İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
  • Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.
  • El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir.
  • Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük edecektir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu kararların amaçlarından biri değildir?

  A) Ekonomik bağımsızlık
  B) Millî ekonomiyi kurmak
  C) Ulusal egemenliği sağlamak
  D) Ulusal ekonomiyi güçlendirmek
  Cevap: C
 • 12) Çünkü farklı fikirlerin mecliste temsil edilmesi ve ülke yönetimine katılması demokratik bir yönetim anlayışının gereğidir.
  Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir?

  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası neden kapatıldı?
  B) Neden çok partili hayata geçilmek istendi?
  C) 1924 Anayasası niçin kabul edildi?
  D) Halifelik neden kaldırıldı?
  Cevap: B
 • 13) 1 Temmuz 1926 tarihli Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde ve limanlarında gemi işletme hakkı, Türk denizcilerine ve Türk bayrağı taşıyan gemilere verilmiştir.
  Bu bilgilere göre Kabotaj Kanunu Atatürk’ün;
  I. Milliyetçilik
  II. Cumhuriyetçilik
  III. Laiklik
  ilkelerinden hangileri ile ilişkilidir?

  A) Yalnız I
  B) I. ve II.
  C) I. ve III.
  D) I, II. ve III.
  Cevap: A
 • 14) Büyük Türk milleti, bilgisizlikten, az emekle kısa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan bir araçla kurtulabilir.
  Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

  A) Yeni Türk harflerinin kabulü
  B) Türk Tarih Kurumunun açılması
  C) Türk Dil Kurumunun kurulması
  D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
  Cevap: A
 • 15) 17 Şubat 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’yla Türk kadını istediği mesleği seçme, çalışma, boşanma, mirastan eşit pay alma ve mahkemelerde erkeklerle eşit konumda şahitlik etme gibi birçok hak elde etmiştir.
  Türk kadını Medeni Kanun’la aşağıdaki alanların hangisinde haklar elde etmemiştir?

  A) Hukuk
  B) Ekonomik
  C) Siyasi
  D) Sosyal
  Cevap: C
 • 16) Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ile “ulusal egemenliğin”
  koşulsuz olarak gerçekleştirileceği vurgulanmıştır?

  A) Manda ve himaye kabul olunamaz.
  B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
  C) Kuvayımilliye’yi etken ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
  D) Azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.
  Cevap: C
 • 17) Sakarya Savaşı öncesi Yunanlıların bölgesel başarı kazanması üzerine Sovyet Hükûmeti, Moskova Antlaşması’na aykırı olmasına rağmen Yunanlılarla müzakereye girişmiş ve Pontusçuları kışkırtmıştır.
  Sakarya Zaferi ise Türk devletinin Sovyet Rusya ile ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuş, Sovyet Rusya aracılığıyla Kafkas devletleriyle TBMM arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır.
  Verilen bilgiye göre Türk milletinin hangi alandaki başarısı Sovyet Rusya’nın politikasını değiştirmiştir?

  A) Askerî
  B) Siyasi
  C) Ekonomik
  D) Kültürel
  Cevap: A
 • 18) Çağdaşlaşma ve batılılaşma anlayışları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile
  doğrudan ilişkilidir?

  A) Halkçılık
  B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik
  D) İnkılapçılık
  Cevap: D
 • 19) Sovyetler Birliği, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Misakımillî’yi tanımıştır?
  A) Ankara Antlaşması
  B) Gümrü Antlaşması
  C) Moskova Antlaşması
  D) Kars Antlaşması
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdaki olay - sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder