...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İslam tarihinde ilk kez veliaht olarak tayin edilen aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Yezid
  B) Muaviye
  C) Hz. Ali
  D) Ebubekir
  E) Eyyup el Ensari
  Cevap: A
 • 2) Emeviler'in İstanbulu kuşatması sonucu kuşatma esnasında hastalanarak vefat eden ve İstanbul yakınlarına defnedilen sahabe kimdir?
  A) Eyyup el Ensari
  B) Hz. Osman
  C) Muaviye
  D) Hz. Hamza
  E) Hz. Hüseyin
  Cevap: A
 • 3) Günümüzdeki Şia-Sunni ayrımının temelini oluşturan olay hangisidir?
  A) Miraç olayı
  B) Kerbela olayı
  C) Halifelik sisteminin değişmesi
  D) Halifeliğin Emeviler'e geçmesi
  E) Hicret olayı
  Cevap: B
 • 4) Gerçekte beşinci olmamasına rağmen Emevi döneminde halife olan ve sergilediği yönetim biçimiyle beşinci halife olarak adlandırılan kişi hangisidir?
  A) Yezid
  B) Muaviye
  C) Ömer bin Abdülaziz
  D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Hüseyin
  Cevap: C
 • 5)
  I. Son dönemdeki haliflerin kötü yönetimi
  II. Haneden üyeleri arasındaki mücadeleler
  III. Toplumdaki kabilecilik anlayışı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Emevilerin yıkılma nedenleri arasında gösterilebilir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 6) İlk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla müslüman olan ve Arap olmayan toplumlara hangi isim verilirdi?
  A) Puva
  B) Muali
  C) Mevali
  D) Muavi
  E) Mümin
  Cevap: C
 • 7) Avrupada İslam'ın yayılmasında öncülük yapan İslam devleti hangisidir?
  A) Endülüs Emevi
  B) Bağımsız Emirlikler
  C) Murabıtlar Dönemi
  D) Abbasiler
  E) Beni Ahmer Devleti
  Cevap: A
 • 8) Abbasiler döneminde ikinci halife olan Ebu Ca'ferel - Mansur zamanında hangi şehir kurularak devletin merkezi konumuna getirlimiştr?
  A) İstanbul
  B) Medine
  C) Bağdat
  D) Yemen
  E) Mekke
  Cevap: C
 • 9) 9.yüzyılda Bağdat'ı kurtararak helifeye dini itibarını iade eden Türk devleti hangisidir?
  A) Anadolu Selçuklu devleti
  B) Büyük Selçuklular
  C) Osmanlı Devleti
  D) Karamanoğulları
  E) Karesioğulları
  Cevap: B
 • 10) Dört halife döneminde ilköğretim seviyesinde eğitim veren kurumlara hangi isim verilirdi?
  A) Küttab
  B) Sıbyan mektepleri
  C) Endurun
  D) Mülazamet
  E) Medrese
  Cevap: A
 • 11) Hz. Muhammed döneminde Mescid-i Nebevi'de kurulan eğitim kurumuna verilen isim hangisidir?
  A) Küttab
  B) Sıbyan mektepleri
  C) Endurun
  D) Mülazamet
  E) Suffe
  Cevap: E
 • 12) Abbasiler döneminde kurulan ve bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen eğitim kurumu hangisidir?
  A) Küttab
  B) Beytü'l - hikme
  C) Endurun
  D) Mülazamet
  E) Suffe
  Cevap: E
 • 13) İslam medeniyetinde ilimler iki başlık altında toplanmıştır.
  Bu ilimler hangisinde sırasıyla verilmiştir?

  A) Akli ilimler -- Dini ilimler
  B) Dini ilimleri -- Matematiksel ilimler
  C) Tefsir ilimler -- Tecvid ilimleri
  D) Tecvid ilimleri -- Tevhid ilimleri
  E) Dini ilimleri -- Tecvid ilimleri
  Cevap: A
 • 14) Horasan'ın Tus şehrinde doğmuş, fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe gibi ilimlerde eğitim almış islam biligini hangisidir?
  A) İmam Gazali
  B) İbn-i Rüşd
  C) Farabi
  D) İbn-i Sina
  E) Biruni
  Cevap: A
 • 15)
  * Batıda Averroes adıyla bilinmektedir.
  * Yaklaşık 94 eser yazmıştır.
  * Felsefe ve Tıp alanında ilerlemiştir.
  Yukarıda verilenler hangi İslam bilginin özelliklerindendir?

  A) İmam Gazali
  B) İbn-i Rüşd
  C) Farabi
  D) İbn-i Sina
  E) Biruni
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-05-02
9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.sınav, islam dünyasında eğitim, dört halife dönemi sonrası, emeviler ve abbasiler dönemi [1]