Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
KPSS Genel Kültür Soruları 4 (2012 KPSS - Coğrafya ve Vatandaşlık)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?
  A) Demir – Sivas (Divriği)
  B) Krom – Elâzığ (Guleman)
  C) Manganez – Konya (Seydişehir)
  D) Bakır – Artvin (Murgul)
  E) Barit – Antalya (Alanya)
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilen termik santrallerde kullanılan enerji kaynakları göz önüne alındığında hangisinin, hava kirliliği üzerindeki etkisinin daha az olması beklenir?
  A) Soma
  B) Yatağan
  C) Çatalağzı
  D) Ambarlı
  E) Seyitömer
  Cevap: D
 • 3) Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen etmenler göz önüne alındığında Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
  A) Sermaye
  B) Nitelikli iş gücü
  C) Ham madde
  D) Ulaşım
  E) Enerji
  Cevap: C
 • 4) Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin, yolcu trafiğindeki payının daha fazla olması beklenir?
  A) İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan Marmaray Projesi
  B) Ankara – Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi
  C) Bakü – Tiflis – Kars Demir Yolu Hattı Projesi
  D) Ankara – Eskişehir – Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi
  E) Rize – Erzurum arasında Ovit Dağı tünel geçişi
  Cevap: A
 • 5) Türkiye’de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte, bu da turizm gelirlerinin ekonomideki payını giderek artırmaktadır.
  Buna göre aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisinin, ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması beklenir?

  A) Kış turizmi
  B) Deniz turizmi
  C) Yayla turizmi
  D) Akarsu turizmi
  E) Kaplıca turizmi
  Cevap: E
 • 6) Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan biri de bölgesel kalkınma projeleridir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu projelerden biri olan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerden değildir?

  A) Samsun
  B) Çorum
  C) Tokat
  D) Yozgat
  E) Amasya
  Cevap: D
 • 7) Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek büyümesine karşın, dış satımın dış alımı karşılama oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.
  Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

  A) Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda tüketilmesinin
  B) İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın yüksek olmasının
  C) Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın fazla olmasının
  D) Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının
  E) Dış satımdaki turizm gelirleri payının artmasının
  Cevap: E
 • 8) Aşağıdakilerin hangisinde insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır?
  A) Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ile Karagöl’ün tarım alanı oluşturmak amacıyla kurutulması
  B) İnebolu – Abana arasındaki kıyı şeridinde denizin doldurularak kara yolu yapılması
  C) Yatağan Termik Santrali’nde elektrik üretilmesi
  D) Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin yaygın olması
  E) İstanbul Boğazı’nın her iki yakasını birbirine bağlayan köprülerin yapılması
  Cevap: D
 • 9) Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması
  B) Kadınlar ve erkekler bakımından 16 yaşın tamamlanması
  C) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamamlanması
  D) Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından 21 yaşın tamamlanması
  E) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından 14 yaşın tamamlanması
  Cevap: C
 • 10) Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verilir?
  A) Emredici kurallar
  B) Yedek kurallar
  C) Yorumlayıcı kurallar
  D) Tamamlayıcı kurallar
  E) Tanımlayıcı kurallar
  Cevap: A
 • 11) Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Borçlunun borca aykırı davranışı nedeniyle sorumluluğu ortaya çıkar.
  B) Borçlunun sorumluluğu mal varlığı sorumluluğudur.
  C) Borçlunun borca aykırı davranışı hâlinde özgürlüğünün kısıtlanması mümkün değildir.
  D) Borçlunun mal varlığı sorumluluğu sınırsız olabileceği gibi, durumun niteliğine göre sınırlı da olabilir.
  E) Borçlu, şahıs varlığı ile de koşulları varsa sorumlu tutulabilir.
  Cevap: E
 • 12) 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
  B) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanması zorunlu değildir.
  C) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kanunla düzenlenir.
  D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.
  E) Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakanca son verilebilir.
  Cevap: E
 • 13) 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?
  A) 10
  B) 20
  C) 25
  D) 30
  E) 55
  Cevap: B
 • 14) 1982 Anayasası’na göre, ara verme ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclis Başkanı, Meclisi toplantıya çağırır.
  B) Meclis Başkanı, doğrudan doğruya kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.
  C) Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.
  D) Başbakan, doğrudan doğruya kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.
  E) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırır.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisinin bozulması, kamu düzeninin ihlali anlamına gelmez?
  A) Genel inanç
  B) Esenlik
  C) Genel sağlık
  D) Genel ahlak
  E) Güvenlik
  Cevap: A
 • 16)
  I. Kanun hükmünde kararname
  II. Tüzük
  III. Yönetmelik
  IV. Genelge
  Yukarıdakilerden hangileri, sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) I, II ve IV
  Cevap: C
 • 17)
  I. Kamu iktisadi teşebbüsleri
  II. Ticaret odası
  III. Hukuk fakültesi
  IV. İl özel idaresi
  Yukarıdakilerden hangileri, yönetmelik yapma yetkisine sahip değildir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) III ve IV
  E) I, II ve IV
  Cevap: B
 • 18) Yunanistan’ın kredi notunu artırmasına rağmen, Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitiften durağana çeviren ve bunun sonucunda tepkilere neden olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Moody’s
  B) Fitch Ratings
  C) Experian
  D) Standard and Poor’s
  E) Callcredit
  Cevap: D
 • 19) 25. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi Mayıs 2012 tarihinde aşağıdaki ülkelerin hangisinde düzenlenmiştir?
  A) Japonya
  B) Amerika Birleşik Devletleri
  C) Güney Kore
  D) İsveç
  E) Türkiye
  Cevap: B
 • 20) Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi’ ne ev sahipliği yapan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bağdat
  B) Bakü
  C) İstanbul
  D) Davos
  E) Kahire
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder