Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Coğrafya Soruları 4 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 156)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviyeye yerleşme üst sınırı denir. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerleşme üst sınırı azalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yerleşme üst sınırının
  daha yüksek olması beklenir?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: B
 • 2) Aşağıda çeşitli özelliklerine göre oluşturulan bölge türlerinden hangisinin sınırlarının değişmesi daha kolaydır?
  A) Akdeniz iklim bölgesi
  B) Çernezyom toprak bölgesi
  C) Avrupa Birliği bölgesi
  D) Himalaya dağlık bölgesi
  Cevap: C
 • 3) Türkiye’nin sınırları içinde aşağıdaki bölge türlerinden hangisi yoktur?
  A) Karasal iklim bölgesi
  B) Çernezyom toprak bölgesi
  C) Tropikal yağmur ormanları bölgesi
  D) Volkanik dağlar bölgesi
  Cevap: C
 • 4) Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.
  Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir?

  A) Etkileşime kapalı bir yapıdadır.
  B) Yenilenebilir bir yapıya sahiptir.
  C) Teknolojik gelişmelerden etkilenmeyen bir yapıdadır.
  D) Toplumdan topluma yazılı olarak aktarılır.
  Cevap: B
 • 5) Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde sanayi ürünleri üretimi daha fazladır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: B
 • 6) Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır?

  A) ABD – Japonya
  B) Nijerya – Şili
  C) Almanya – Etiyopya
  D) Bangladeş – Brezilya
  Cevap: A
 • 7) Turizm farklı kültürlerin, etnik yapıların, yaşam tarzlarının ve dillerin birbirini tanımasına olanak sağlar.
  Yukarıda turizmin öncelikle hangi alandaki etkisinden bahsedilmiştir?

  A) Çevresel
  B) Ekonomik
  C) Sosyal
  D) Politik
  Cevap: C
 • 8) Japonya’nın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

  A) Türdeş nüfusa sahip olması
  B) Doğurganlık oranının düşük olması
  C) Ortalama yaşam süresinin uzun olması
  D) Şehirleşme oranının yüksek olması
  Cevap: A
 • 9) Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle “geçim türü” tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.
  Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır?

  A) Kenya
  B) Mısır
  C) Hollanda
  D) Hindistan
  Cevap: C
 • 10) Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.
  Buna göre;
  I. Almanya
  II. Hindistan
  III. İngiltere
  IV. Nijerya
  ülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?

  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) I ve III
  D) II ve IV
  Cevap: D
 • 11) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğini alarak Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için kurulan siyasi ve askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) BM
  B) IMF
  C) NATO
  D) OECD
  Cevap: B
 • 12) Gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde doğal kaynaklar daha verimli kullanılmakta ve doğal kaynak israfı az olmaktadır.
  Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı söylenebilir?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: A
 • 13) Türkiye’de bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine
  dönüştürülüyor.
  Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir?

  A) Nükleer enerji
  B) Biyoenerji
  C) Jeotermal enerji
  D) Hidrojen enerjisi
  Cevap: B
 • 14)
  I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi
  II. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesi
  III. Tarım arazilerinin ağaçlandırılması
  Yukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız II
  D) I ve III
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?
  A) Kutuplardaki buzulların erimesi
  B) Salgın hastalıklarda artış olması
  C) Deniz suyu seviyesinin yükselmesi
  D) Biyolojik çeşitliliğin artış göstermesi
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir?
  A) Atık miktarının azalması
  B) Çevre kirliliğinin azalması
  C) Enerji tasarrufu sağlanması
  D) Doğal kaynak kullanımının artması
  Cevap: D
 • 17) Endüstri kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.
  Buna göre bu hava kirliliğinin harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha çok görülmesi beklenir?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir?
  A) Doğal çevrede kirliliğe neden olmayan enerji üretimini sağlar.
  B) Sportif faaliyetler için imkânlar sağlar.
  C) Baraj havzasında alüvyon birikmesini sağlar.
  D) Akarsu taşkınlarını önler.
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz?
  A) Endüstri kuruluşları
  B) Motorlu taşıtlar
  C) Termik santraller
  D) Hidroelektrik santraller
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır?
  A) Cam şişe
  B) Kağıt
  C) Plastik
  D) Piller
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder