AÖL Coğrafya Soruları 3 ( 2017-2018 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 152)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Coğrafi konum olarak yakın olan medeniyetlerin ekonomik, kültürel ve sosyal olarak birbirlerini etkilediği göz önüne alınırsa aşağıdaki medeniyetlerden hangileri arasında böyle bir bağın olması beklenir?
  A) Mısır - İnka
  B) Çin - Hint
  C) İnka - Mezopotamya
  D) Maya - Akdeniz
  Cevap: B
 • 2) Türkiye haritasında verilen yerlerin hangisi, sanayileşme ve aşırı kentleşmeye bağlı sorunları daha fazla yaşamaktadır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: A
 • 3) Ülkemiz için “uygarlıklar beşiği, müze ülke” gibi kavramların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Turizme çok destek veren bir ülke olması
  B) Anadolu’da çeşitli medeniyetlere ait izlerin olması
  C) Ülkemize her sene çok sayıda turist gelmesi
  D) Ülkemizde farklı turizm faaliyetlerinin yapılabilmesi
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi beşeri sistemlerin inceleme alanının dışındadır?
  A) Sanayi kuruluşlarının dağılışı
  B) Meskenlerin yapımında kullanılan malzemeler
  C) İklim özelliklerinin yer şekillerinin oluşumuna etkisi
  D) Enerji kaynaklarının üretim, tüketim ve dağılışı
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdaki harita üzerinde yeryüzündeki ilk yerleşme alanları gösterilmiştir.
  Bu alanların yerleşim yeri olarak seçilmesinde öncelikli etken aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Bitki örtüsü
  B) Su kaynakları
  C) Yer şekilleri
  D) Enerji kaynakları
  Cevap: B
 • 6)
  I. Tarımsal faaliyetler
  II. Sanayi faaliyetleri
  III. Hayvancılık faaliyetleri
  Yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynaklarındandır?

  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) Yalnız II
  D) II ve III
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi yerleşme alanlarını sınırlandıran faktörlerden biri değildir?
  A) Gür ormanlar
  B) Bataklıklar
  C) Dağlar
  D) Ovalar
  Cevap: D
 • 8)
  I. Nüfus miktarı
  II. İklim koşulları
  III. Ekonomik faaliyetler
  Yukarıdakilerden hangileri, kır ve kent yerleşmelerini birbirinden ayırmak için kullanılan ölçütlerdir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  Cevap: D
 • 9) Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin gelişip büyümesinde etkili olan fonksiyonel özellikler daha fazladır?
  A) İzmir
  B) Yozgat
  C) Ardahan
  D) Afyon
  Cevap: A
 • 10) Su kaynaklarının fazla ve yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda dağınık yerleşmeler görülür. Buna göre aşağıda verilen illerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır?
  A) Rize
  B) Konya
  C) Adıyaman
  D) Malatya
  Cevap: A
 • 11) Harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisinin kırsal kesimlerinde mesken yapımında ahşap daha çok kullanılır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Anado- lu’daki ilk yerleşim yerlerinden değildir?
  A) Yusufeli (Artvin)
  B) Aşıklıhöyük (Aksaray)
  C) Çatalhöyük (Konya)
  D) Göbeklitepe (Şanlıurfa)
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesine sahip illerimizden biri değildir?
  A) Bursa
  B) Sinop
  C) Kayseri
  D) Diyarbakır
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi fiziki özellikler göz önüne alınarak belirlenmiştir?
  A) Yoğun nüfuslu bölgeler
  B) Muson iklim bölgesi
  C) Sanayi üretim bölgesi
  D) Avrupa Birliği bölgesi
  Cevap: B
 • 15) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanlardan hangileri Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) II ve IV
  D) III ve IV
  Cevap: B
 • 16) Harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisi;
  • ticaret bölgesi,
  • sanayi bölgesi,
  • yoğun nüfuslu bölge
  sınıflandırmaların hepsinin içinde yer alır?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: A
 • 17) İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden yararlanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta bu da doğal dengenin işleyişini bozmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

  A) Sanayide kullanılan fosil yakıtların hava kirliliğine neden olması
  B) Tarlaların eğim yönünde sürülmesi ile toprak erozyonunun artması
  C) Bataklık alanların kurutularak yerleşime açılması
  D) Okyanus tabanında meydana gelen depremler sonucunda tsunami olması
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdakilerden hangisinde insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevre şartlarından hammadde kaynığı olarak yararlanmaktadır?
  A) Mesken yapımında taş ve toprak kullanırken
  B) Ulaşım için deniz tabanından tünel kaparken
  C) Sanayi kuruluşlarını yoğun nüfuslu bölgelere kurarken
  D) Yeni milli park alanları ilan ederken
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir?
  A) Fosil yakıt kullanımını artırmak
  B) Fabrika atıklarını akarsulara boşaltmak
  C) Ormanlık alanları yerleşime açmak
  D) Dere yataklarını ıslah etmek
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdaki projelerden hangisinin yapım amacı ulaşımla ilgili değildir?
  A) Marmaray
  B) Ovit Dağı Tüneli
  C) Avrasya Tüneli
  D) Kesikköprü Barajı
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder