Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LKS T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları 6 ( 2017 1.Dönem Teog Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 20. yüzyılın başlarında Selanik, özgürlük yanlısı aydınların yoğun etkinlik gösterdikleri bir kentti. Ülke sorunları özgürce tartışılabiliyordu.
  Bu bilgi Selanik’te aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?

  A) İfade hürriyetinin
  B) Kültürel çeşitliliğin
  C) Ekonomik bağımsızlığın
  D) Canlı bir ticaret hayatının
  Cevap: A
 • 2) Mustafa Kemal, 1898 yılında Manastır Askerî İdadisini başarıyla bitirerek İstanbul Harp
  Okuluna girdi. Buradan 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğrenimine Harp Akademisinde devam ederek 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
  Bu bilgiden Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

  A) Mustafa Kemal Harp Okulundan hangi rütbeyle mezun olmuştur?
  B) Mustafa Kemal hangi okulu bitirerek Manastır Askerî İdadisine başlamıştır?
  C) Mustafa Kemal hangi okulu bitirerek kurmay yüzbaşı olmuştur?
  D) Mustafa Kemal hangi liseden mezun olmuştur?
  Cevap: B
 • 3) İtalyanlar, Trablusgarp’a asker çıkarınca Osmanlı Devleti, işgali önlemek için bölgeye
  ordu gönderemedi. Bunun yerine Trablusgarp’ı savunmak için gönüllü subaylarını gönderdi. Bu subaylardan biri de Mustafa Kemal’di.
  Bu bilgiden Mustafa Kemal’in, aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?

  A) Birleştiriciliğine
  B) Vatanseverliğine
  C) Mantıklılığına
  D) İnkılapçılığına
  Cevap: C
 • 4) Selanik şehrinin özellikleri ile bu özelliklerin Mustafa Kemal üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda eşleştirilmiştir:
  Bu tablodaki numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: A
 • 5) Mustafa Kemal,
  • Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynadı ve başarılarından dolayı
  albay rütbesine yükseldi.
  • Başkumandan olarak idare ettiği Sakarya Savaşı’nı kazanarak mareşal rütbesini aldı.
  Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi çıkarılamaz?

  A) İnkılapçılık
  B) Vatanseverlik
  C) Kahramanlık
  D) Yöneticilik
  Cevap: A
 • 6) I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’daki bloklaşmada kendine yer arayan Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında yer almak istiyordu. Fakat İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için bu teklifi reddettiler.
  Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin bu düşüncesine kanıt olamaz?

  A) İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı topraklarının paylaşımıyla ilgili gizli antlaşmalar yapması
  B) İngilizlerin Irak petrollerini ele geçirmek için Irak Cephesi’ni açması
  C) İngilizlerin Osmanlı topraklarında yaşayan Araplara bağımsızlık vadetmesi
  D) Fransa’nın Alsas-Loren Bölgesi’ni geri almak istemesi
  Cevap: D
 • 7) Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisinde bir devletin güdümüne
  girilmesi fikrine karşı çıkılmıştır?

  A) Manda ve himaye kabul edilemez.
  B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
  C) Kuvayımilliye’yi amil ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
  D) Azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
  Cevap: A
 • 8) İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile
  Osmanlı orduları terhis edilmişti. Ardından İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar
  Anadolu’nun farklı yerlerinde işgal hareketlerine girişmişlerdi. Osmanlı yöneticileri işgallere karşı çaresizlik içinde bulunuyorlar, galip devletlerin insafına sığınmaktan başka yapacak bir şey kalmadığına inanarak onlarla iyi geçinmek gerektiğini düşünüyorlardı.
  Bu metinde “Mondros Ateşkes Antlaşması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır?

  A) Ateşkesin getirdiği ekonomik sınırlamalar
  B) Ateşkese göre İtilaf Devletleri’nin işgal edecekleri topraklar
  C) Ateşkesin uygulanışı ve Osmanlı yönetiminin tutumu
  D) Osmanlı yönetiminin ateşkes sonrası İttifak Devletleri ile yapacakları işbirliğinin şartları
  Cevap: C
 • 9)

  Cevap: C
 • 10) “Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun."
  Mustafa Kemal Paşa
  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözünü destekler niteliktedir?

  A) Düzenli ordunun kurulması
  B) Birinci Dünya Savaşı’na girilmesi
  C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması
  D) Havza Genelgesi’nin yayımlanması
  Cevap: C
 • 11) Mustafa Kemal; komutanlara, valilere ve Anadolu’daki millî cemiyetlere Havza’dan gönderdiği emirlerde işgalleri protesto etmelerini istedi. Havza’da bir miting düzenlenmesini sağlayarak İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ni protesto ettirdi. Bu mitingler dalga dalga tüm yurda yayıldı.
  Bu bilgilere göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?

  A) Millî bilinci uyandırmayı
  B) İttifak Devletleri’nin desteğini almayı
  C) Millî cemiyetleri tek çatı altında toplamayı
  D) Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenlemeyi
  Cevap: A
 • 12) Sivas Kongresi’yle yurt genelinde faaliyet gösteren cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
  Bu kararla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

  A) Güç birliğinin sağlanması
  B) Ülke bütünlüğünün korunması
  C) Bölgesel mücadelenin sürdürülmesi
  D) Millî Mücadele’nin tek bir merkezden yürütülmesi
  Cevap: C
 • 13) Misakımillî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle kapitülasyonlara son verilmesi
  kararı tüm dünyaya ilan edilmiştir?

  A) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir.
  B) Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılmalıdır.
  C) İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanmalıdır.
  D) Batı Trakya’nın geleceğinin belirlenmesinde halk oylamasına başvurulmalıdır.
  Cevap: B
 • 14) Kuvayımilliye birlikleri ayaklananları kendi kurallarına göre cezalandırıyorlardı. Bu birlikler ihtiyaçlarını karşılamak için halktan zorla para ve malzeme alıyorlardı.
  Bu bilgide Kuvayımilliye’nin kaldırılış gerekçelerinden hangisi vurgulanmıştır?

  A) Güç birliği oluşturamamaları
  B) Genel savunma yapamamaları
  C) Yunan işgallerini önleyememeleri
  D) Hukuka uygun davranışlarda bulunmamaları
  Cevap: D
 • 15) Sevr Antlaşması’nın İstanbul Hükûmetince imzalanması karşısında Mustafa Kemal,
  “İdamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azimkârane ve daha kuvvetli mukavemet çareleri düşünmek gereklidir.” demiştir.
  Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

  A) İstanbul Hükûmeti ile birlikte hareket edilmesini
  B) Düşmana karşı kararlı bir şekilde direnilmesini
  C) Antlaşma şartlarının yeniden tartışmaya açılmasını
  D) Uzlaşma yolları aranmasını
  Cevap: B
 • 16) “Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması’nı görüşmeye başladık. 27 Kasım’da Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara’ya müjdeledim. 3 Aralık’ta Gümrü Antlaşması’nı imzaladık.” Kâzım KARABEKİR
  Kâzım Karabekir’in anlattıklarından hare­ketle Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Ermenistan’ı, Sevr Barış Antlaşması’ndan vazgeçmek zorunda bırakmıştır.
  B) Uluslararası alanda siyasi başarı getirmiştir.
  C) Antlaşma coşkuyla karşılanmıştır.
  D) Millî Mücadele’yi sona erdirmiştir.
  Cevap: D
 • 17) Kuvayımilliye birlikleri Millî Mücadele Dönemi’nde kahramanca mücadele etmelerine
  rağmen düşmanın ilerleyişini engelleyememişlerdir. Tek merkezden yönetilmedikleri için
  kendi komutanlarının istekleri doğrultusunda hareket ediyorlardı. Bu birliklerle Yunan ordusunu yurttan çıkarmak mümkün değildi.
  Bu bilgide aşağıdakilerden hangisinin kuruluş gerekçesi verilmiştir?

  A) Temsil Heyetinin
  B) Düzenli ordunun
  C) İstiklal Mahkemelerinin
  D) Hareket Ordusu’nun
  Cevap: B
 • 18) Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde meclise karşı
  ayaklanmalar çıktı. Meclis, ayaklanmaları bastırmak için - - - -.
  Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi vermiş olur?

  A) Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkardı
  B) Gümrü Antlaşması’nı imzaladı
  C) Londra Konferansı’na katıldı
  D) İstiklal Marşı’nı kabul etti
  Cevap: A
 • 19) “Millî Mücadele Dönemi’nde kazanılan askerî başarılar, dış politikayı etkilemiştir.” diyen bir öğrenci, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisini gerekçe gösteremez?
  A) TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılmasını
  B) İstiklal Marşı’nın millî marş olarak kabul edilmesini
  C) Fransa’nın, TBMM Hükûmeti ile Ankara Antlaşması’nı imzalamasını
  D) Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması’nın yapılmasını
  Cevap: B
 • 20) Baştakiler günlerinden kuşkulu
  Yarınlarından umutsuz,
  Yalnız Mustafa Kemal’in gökleri
  Pussuz, bulutsuz.
  Bu dörtlükte Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?

  A) Planlı çalışmasına
  B) Gurura yer vermemesine
  C) Ümitsizliğe düşmemesine
  D) Birleştirici ve bütünleştiriciliğine
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder