AÖL Tarih Soruları 4 (2017 -18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 135)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir?
  A) Boylar arası anlaşmazlıklar
  B) Salgın hastalıklar
  C) Otlakların yetersizliği
  D) İklim şartlarının elverişsizliği
  Cevap: A
 • 2) Orta Asya’da Afanesyovo’nun devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin atası
  olduğu kabul edilir.
  Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anav
  B) Tagar
  C) Karasuk
  D) Andronovo
  Cevap: D
 • 3) Türk adı Uygur kaynaklarında hangi anlamda geçmektedir?
  A) Olgunluk çağı
  B) Güç, kudret
  C) Miğfer
  D) Türeme
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün dini sonuçlarından biridir?
  A) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
  B) Bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atıldı.
  C) İlk Çağ sona erdi, Orta Çağ başladı.
  D) Hristiyanlığın yayılmasıyla kilise güç kazandı.
  Cevap: D
 • 5) “Şanyü’’ unvanıyla devletin başına geçen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mukan Kağan
  B) Mete Han
  C) İstemi Yabgu
  D) Almış Han
  Cevap: B
 • 6) Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?
  A) Uldız
  B) Attila
  C) Balamir
  D) Mete Han
  Cevap: B
 • 7) Kök Türkler Akhunları ortadan kaldırmak için aşağıdaki devletlerden hangisiyle işbirliği yapmıştır?
  A) Sasani
  B) Çin
  C) Uygur
  D) Gazneli
  Cevap: A
 • 8) Mani dinini benimseyen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asya Hun
  B) Kök Türkler
  C) Uygur
  D) Akhunlar
  Cevap: C
 • 9) Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hazarlar
  B) Bulgarlar
  C) Macarlar
  D) Avarlar
  Cevap: D
 • 10) İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için “Bozkırın Kuyumcuları” denilmiştir?
  A) Hayvancılık
  B) Maden işlemeciliği
  C) Resim
  D) Dokumacılık
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’ hazineleriyle ünlüdür?
  A) Macarlar
  B) Peçenekler
  C) Oğuzlar
  D) Kıpçaklar
  Cevap: B
 • 12) Oğuzlarda din adamlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tamu
  B) Ol Acun
  C) Sağış
  D) Kam
  Cevap: D
 • 13) Eski Türklerde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen topluluklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Budun
  B) Oguş
  C) Boy
  D) Urug
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi “kut’’ kelimesinin anlamlarından biri değildir?
  A) Baht
  B) İkbal
  C) Bağımsızlık
  D) Saadet
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki devlet görevlilerinden biri değildir?
  A) Buyruk
  B) İlteber
  C) Keregü
  D) Tudun
  Cevap: C
 • 16) “Sekiz Yükmek’’ , “Kardeş Hikâyesi’’ adlı metinler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
  A) Kırgızlar
  B) Karahanlılar
  C) Gazneliler
  D) Uygurlar
  Cevap: D
 • 17) Aşağıda Orta Asya Türklerinin destanları ve ait oldukları milletler eşleştirilmiştir.
  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Alp Er Tunga - Saka Türkleri
  B) Bozkurt - İskitler
  C) Manas - Kırgızlar
  D) Türeyiş - Uygurlar
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir?
  A) Kuzey Şansi
  B) I.Balkan
  C) Talas
  D) II.Balkan
  Cevap: A
 • 19) Türkler Müslüman Araplarla ilk kez hangi savaştan sonra karşı karşıya gelmiştir?
  A) Malazgirt
  B) Katvan
  C) Nihavent
  D) Dandanakan
  Cevap: C
 • 20) “Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır?
  A) Sasani Devleti
  B) Timur Devleti
  C) Altın Orda Devleti
  D) Babür Devleti
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder