KPSS Genel Kültür Soruları 2 ( 2012 KPSS Tarih ve Coğrafya)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadır Han devletin başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmî din olarak kabul
  etmiştir. Bu bilgiyle Karahanlılarda,
  I. devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,
  II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının hızlandığı,
  III. Arapçanın resmî dil olarak kabul edildiği
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2) Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?
  A) Artuklular
  B) Mengücekliler
  C) Danişmentliler
  D) Saltuklular
  E) Anadolu Selçukluları
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?
  A) Menziller
  B) Derbentler
  C) Dârülkuralar
  D) Bedestenler
  E) Kervansaraylar
  Cevap: C
 • 4)
  I. Şer’i hukuk kuralları
  II. Eski Türk gelenekleri
  III. Fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar
  Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı timar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?
  A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak
  B) Dirliğindeki vergileri toplamak
  C) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak
  D) Bölgesinde üretimi artıracak tedbirler almak
  E) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle orduya katılmak
  Cevap: A
 • 6) Osmanlı Devleti’nde,
  I. askerî eğitim sisteminde yenileşmeler,
  II. bürokraside düzenlemeler,
  III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları
  uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye yönelik olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Padişaha karşı sorumlu bir hükûmetin kurulduğu
  B) Anayasal düzene geçildiği
  C) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı
  D) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığı
  E) Devletin teokratik yapısının sona erdiği
  Cevap: E
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisinin millî ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?
  A) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırma girişiminde bulunulması
  B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının kurulması
  C) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma zorunluluğu getirilmesi
  D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi
  E) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi
  Cevap: B
 • 9) Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tasvir-i Efkâr
  B) Yenigün
  C) Minber
  D) İkdam
  E) Hakimiyet-i Milliye
  Cevap: C
 • 10) Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bazı yerel isyanların bastırılmasında etkili olduğu
  B) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu oluştuğu
  C) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı
  D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı
  E) Bölgesel mahiyette olduğu
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

  A) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi
  B) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı
  C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler
  D) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi
  E) Erzurum ve Trabzon’da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek istenmesi
  Cevap: A
 • 12) Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
  B) Amasya Görüşmelerinin yapılması
  C) Mebusan Meclisinin açılması
  D) Misakımillî’nin ilan edilmesi
  E) Saltanat Şûrasının toplanması
  Cevap: B
 • 13) 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra millî iradenin isteğiyle yeniden askerî görev üstlenmiştir?
  A) Birinci İnönü
  B) İkinci İnönü
  C) Kütahya – Eskişehir
  D) Sakarya
  E) Büyük Taarruz
  Cevap: C
 • 14) Sovyet Rusya, Türkiye’ye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir.
  Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

  A) TBMM’nin açılmasının
  B) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının
  C) TBMM ordusunun askerî başarılarının
  D) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin
  E) Misakımillî’nin kabul edilmesinin
  Cevap: C
 • 15) TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
  A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine
  B) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına
  C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine
  D) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına
  E) Devlet rejiminin adının konulduğuna
  Cevap: E
 • 16) 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Cumhuriyetin ilanı
  C) İstiklal Marşı’nın kabulü
  D) Halifeliğin kaldırılması
  E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
  Cevap: B
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’ de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?
  A) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi
  B) Osmanlı hanedanı üyelerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılması
  C) Şer’iye ve Evkâf Bakanlığının kaldırılması
  D) Halifeliğin kaldırılması
  E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
  Cevap: E
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?
  A) Millet Mekteplerinin açılması
  B) Ankara Hukuk Mektebinin açılması
  C) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul edilmesi
  D) Türk Ocaklarının kurulması
  E) Azınlık ve yabancı okullarının denetim altına alınması
  Cevap: A
 • 19) Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.
  Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?

  A) Saltanatın kaldırılması
  B) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması
  C) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
  D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  E) Halifeliğin kaldırılması
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder
kpss Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-04-11
KPSS Genel Kültür Soruları 2 ( 2012 KPSS Tarih ve Coğrafya)