AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 4 ( 2017 -2018 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 117)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın cenaze ile ilgili sorumlulukları arasında yer almaz?
  A) Cenaze evinde yemek yemek
  B) Cenaze sahibine başsağlığı dilemek
  C) Cenazenin yakınlarına destek olmak
  D) Ölen kimsenin cenaze namazını kılmak
  Cevap: A
 • 2) Kur’an-ı Kerim’de “diriliş günü, son gün, hesap günü, toplanma günü ve büyük olay” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Araf
  B) Berzah
  C) Kıyamet
  D) Ölüm
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü sitte” olarak bilinen temel hadis eserlerinden biri değildir?
  A) Sünen-i Ebu Davud
  B) Sünen-i Darimi
  C) Sünen-i Tirmizi
  D) Sünen-i Nesai
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdaki ayetlerden hangisinde hayatın amacının ne olduğuna yönelik bir açıklama bulunmaktadır?
  A) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, üstündür, bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)
  B) “Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.” (A’râf suresi, 2. ayet)
  C) “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ suresi, 70. ayet)
  D) “O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.” (İbrâhim suresi, 34. ayet)
  Cevap: A
 • 5)
  • Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuştur.
  • Asya’dan Balkanlara ve Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.
  • Fakir ve muhtaç kimselerin yardımına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.
  Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mevlevilik
  B) Yesevilik
  C) Nakşibendilik
  D) Kadirilik
  Cevap: D
 • 6) “Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik
  ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.” (Kâf suresi, 9-11. ayetler)
  Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

  A) Cennet-Cehennem
  B) Mizan
  C) Berzah
  D) Haşr
  Cevap: D
 • 7) Kur’an-ı Kerim’de kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez?
  A) Kesinliği
  B) Yakınlığı
  C) Zamanı
  D) Oluş biçimi
  Cevap: C
 • 8) Tövbe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsan, hayatının son anına kadar tövbe edebilir.
  B) Tövbenin belirli bir zamanı ve mekânı vardır.
  C) Tövbede pişman olmak ve bir daha yapmamaya karar vermek esastır.
  D) Tövbe eden kişi, başka insanların da hatalarını affetmek gerektiğini fark eder.
  Cevap: B
 • 9) Hz. Peygamber, ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla harp oyunu oynadıklarını gördüğünde ses çıkarmamıştır. Dolayısı ile çocukların mescitte oynamalarını normal karşılamıştır.
  Bu parça aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi için örnek oluşturmaktadır?

  A) Fiili
  B) Kavli
  C) Kutsi
  D) Takriri
  Cevap: D
 • 10) Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır?

  A) İşlerine besmele ile başlaması
  B) Dişlerini misvak ile temizlemesi
  C) Yemeği çok yemekten kaçınması
  D) Yemekten önce ellerini yıkaması
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki ayetlerin hangisinde sünnetin önemine vurgu yapılmaktadır?
  A) “(Resulüm) De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)
  B) “Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat O, Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur...” (Ahzâb suresi, 40. ayet)
  C) “Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar...” (Nahl suresi, 90. ayet)
  D) “(Ey Muhammed!) De ki: ‘Allah’ı bırakıp da, sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
  (Mâide suresi, 76. ayet)
  Cevap: A
 • 12) İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme
  ve bu şekilde dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoludur.
  Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fıkıh
  B) Tasavvuf
  C) Akaid
  D) Felsefe
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi için kullanılmaktadır?
  A) Sultanu’l şuara
  B) Pîr-i Türkistan
  C) Haydar-ı kerrar
  D) Şah-ı ulema
  Cevap: B
 • 14) “Sema” aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisinin ayinlerindendir?
  A) Kadirilik
  B) Nakşibendilik
  C) Mevlevilik
  D) Bektaşilik
  Cevap: C
 • 15) Alevi-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleri ile birlikte dede huzurunda kurban keserek yol kardeşi olmaya söz vermesine - - - - denir.
  Cümlede boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

  A) musahiplik
  B) ahiretlik
  C) yarenlik
  D) dervişlik
  Cevap: A
 • 16) Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hz. Peygamber, “Allah’ın ayı” olarak niteler.
  B) Hicri takvime göre yılın ilk ayıdır.
  C) Onuncu gününe “aşura” denir.
  D) Hac ibadetinin yapıldığı aydır.
  Cevap: D
 • 17) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini yıktırmamış ve ibadetlerine devam etmelerine müsaade etmiştir.
  Bu durum İslam’ın önem verdiği aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

  A) Yardımlaşma ve paylaşma
  B) Hoşgörü ve birlikte yaşama
  C) Azimli ve kararlı olma
  D) Eğitim ve öğretim
  Cevap: B
 • 18)
  • İçten ve sessiz bir şekilde Allah’ı zikretmek önemlidir.
  • “Sohbet” adı verilen ilim ve irfan meclislerinde bulunma prensibi
  bulunur.
  • İmam Rabbani ve Mevlana Halid önemli temsilcilerindendir.
  Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadirilik
  B) Nakşibendilik
  C) Mevlevilik
  D) Yesevilik
  Cevap: B
 • 19) Pek çok ayette Allah’ın çok affedici ve bağışlayıcı olduğu ifadesi bulunmaktadır.
  Bu durum Müslümanları aşağıdakilerden hangisine daha çok yönlendirmektedir?

  A) Tövbe etmeye
  B) Dua etmeye
  C) Sabretmeye
  D) Şükretmeye
  Cevap: A
 • 20) Cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) İki rekât şeklinde kılınır.
  B) Farz-ı ayn olan namazlardandır.
  C) Öğlen ya da ikindi vakti dışında kılınamaz.
  D) Niyet edilirken kadın ya da erkek olduğu belirtilir.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder