LKS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 4 ( 2016 2.Dönem Teog Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) • Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eder.
  • Ruh sağlığını bozar ve zaman israfına neden olur.
  • Aileleri ekonomik sıkıntıya düşürür.
  Bu bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

  A) Kumarın zararları nelerdir?
  B) Taassubun sonuçları nelerdir?
  C) Kötü alışkanlıklardan korunma yolları nelerdir?
  D) Kötü alışkanlıklara başlama sebepleri nelerdir?
  Cevap: A
 • 2) Hz. Muhammed (sav.); selamlaşmak, davet edildiğinde katılmak, öğüt isteyene öğüt vermek, aksırana “Allah sağlık ve afiyet versin” demek, hastayı ziyaret etmek ve cenazeye katılmak gibi davranışların, Müslüman’ın Müslüman’a karşı görevleri arasında olduğunu bildirmiştir.
  Hz. Muhammed (sav.) bu öğütleri ile Müslümanlar arasında aşağıdaki davranışlardan hangisini yerleştirmeyi amaçlamıştır?

  A) İlmi yaygınlaştırmayı
  B) Maddi yardımı artırmayı
  C) Doğaya karşı duyarlı olmayı
  D) Dayanışma bilincini geliştirmeyi
  Cevap: D
 • 3) Sınıftan bir miktar paranın kaybolduğunu duyan İhsan bu paranın nasıl bulunabileceğini
  düşünürken teneffüste bir arkadaşının diğer öğrencilere bir şeyler ısmarladığını görür ve
  hemen öğretmenine koşarak kaybolan paradan bu arkadaşının sorumlu olabileceğini
  söyler. Öğretmen de İhsan’a İslam’ın aceleci davranmamayı tavsiye ettiğini ve yanılıyor
  olabileceğini belirterek bir ayeti hatırlatır. Buna göre öğretmenin hatırlattığı ayet aşa-
  ğıdakilerden hangisi olabilir?

  A) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Sâff suresi, 2. ayet)
  B) “Çirkin bir iş işledikleri vakit ‘Biz atalarımızdan böyle gördük ve bize bunu Allah emretti’ derler...”
  (A’râf suresi, 28. ayet)
  C) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp
  bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet)
  D) “Bunlara, ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler.”
  (Bakara suresi, 11. ayet)
  Cevap: C
 • 4) Tabloda zekât verilen mallar ve oranları ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
  Cevap: D
 • 5) Hz. Muhammed (sav.) Miraç’ta yaşadıklarını amcasının kızına anlattı. O da bu olanları halka anlatmamasını yoksa onların kendisine inanmayıp, zorluklar çıkaracaklarını söyledi.
  Fakat Peygamberimiz bu durumu ne olursa olsun saklamayacağını, insanlara duyuracağı-
  nı belirtti. Bu olaydan Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

  A) Doğruluk
  B) Kararlılık
  C) Merhamet
  D) Cesaret
  Cevap: B
 • 6) Peygamberliğinin başlangıcından itibaren ilme önem veren Hz. Muhammed (sav.), Hicret’ten
  sonra Medine’de bir mescit yaptırmış ve burada ilim için Suffe adı verilen bir bölüm ayırmış-
  tır. Böylece gençlerin ilimle meşgul olmasını sağlamış ve onlara özel bir kıymet vermiştir.
  Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Mescidi hem ibadet hem de ilim yeri olarak kullanmıştır.
  B) İlmi ve ilimle uğraşanları önemsemiştir.
  C) İlim öğretmeye Suffe ile başlamıştır.
  D) Gençlerin ilim öğrenmesi için imkânlar oluşturmuştur.
  Cevap: C
 • 7) Hz. Muhammed (sav.) karar alırken pek çok konuda insanlara fikirlerini sorar, onların görüşlerini alırdı.Hz. Muhammed (sav.) bu şekilde davranmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
  A) Sorumluluktan kaçınmayı
  B) Hata yapma ihtimalini azaltmayı
  C) Konulara farklı bakış açıları kazandırmayı
  D) Birlikte hareket etme bilinci kazandırmayı
  Cevap: A
 • 8) Tabloda verilen davranışlar ile numaralanmış hadisler eşleştirildiğinde hangi hadis dışarıda kalır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: C
 • 9) Bu tabloya göre hem Kâbe’de hem Arafat’ta yapılan ibadetler numaralanmış satırların hangisinde doğru verilmiştir?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: D
 • 10) İki kişinin arasını bulup barıştırmak sadakadır. Bir kişiye bineğine binmesinde veya eşyasını taşımasında yardım etmek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için atılan her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da bir sadakadır.
  Bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namazlar cemaatle kılınmalıdır.
  B) Her güzel davranış sadaka hükmündedir.
  C) İnsanlara güzel sözlerle hitap edilmelidir.
  D) Yaşlılara yardım etmek sadaka kapsamına girer.
  Cevap: B
 • 11) Zekâtı verilen mal budanan ağaç gibidir. Budandıkça daha da gürleşir ve fazla meyve verir.
  Bu açıklama aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

  A) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır...” (Bakara suresi, 271. ayet)
  B) “...De ki: Harcadığınız her şey; ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Allah yapacağınız her hayrı (iyiliği) bilir.” (Bakara suresi, 215. ayet)
  C) “Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabb’inin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.” (Kehf suresi, 46. ayet)
  D) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir. (O) bilendir.”
  ER M İ (Bakara suresi, 261. ayet)
  Cevap: D
 • 12) Taassup ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yenilikleri daha kolay kabullenmeye yol açar.
  B) İnsanlar arasındaki sevgiyi ve hoşgörüyüengeller.
  C) Farklı inanç ve görüşlere tahammülsüzlük doğurur.
  D) Kişiyi araştırma yapmaktan ve kendini geliştirmekten uzaklaştırır.
  Cevap: A
 • 13) (I) Hac yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe ve çevresindeki yerlerin ibadet
  niyetiyle ziyaret edilmesidir. (II) Sağlığı yerinde ve maddi imkânları uygun olan her Müslü-
  manın ömründe bir kez hacca gitmesi farzdır. (III) Hac ibadeti bireyin ahlakî duyarlılığını
  geliştirmenin yanı sıra Müslümanların kaynaşmasını da sağlar. (IV) Bu ibadeti hakkıyla
  yerine getirenin günahlarının affolunacağı bildirilmiştir.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde haccın birey ve toplum üzerindeki etkisi birlikte vurgulanmıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: C
 • 14) 8. sınıf öğrencisi Eylül, arkadaşı Meryem’in masayı karaladığını görünce, onu uyarmak istedi. Fakat “Arkadaşıma uyarıda bulunursam belki bana kızar, benimle bir daha konuşmak istemez; en iyisi aramızı bozmayalım. Ne yaparsa yapsın.” diyerek uyarmaktan vazgeçti.Eylül’ün bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı ile çelişir?
  A) “Onlar... iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Hayırlı işlere koşuşurlar...” (Âl-i İmrân suresi, 114. ayet)
  B) “Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda
  harcarlar.” (Bakara suresi, 3. ayet)
  C) “Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı...”
  (Yûnus suresi, 99. ayet)
  D) “Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfatvardır.”
  (Teğâbun suresi, 15. ayet)
  Cevap: A
 • 15) I. İhrama girmek
  II. Vakfe yapmak
  III. Şeytan taşlamak
  IV. Tavaf yapmak
  Bu ibadetlerden hangileri umrenin şartlarından değildir?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
  Cevap: C
 • 16) Hz. Muhammed (sav.) Mekke’yi fethettiğinde kendisine zulmetmiş olan Mekkelilere şöyle
  seslenmiştir: “Ben size Yusuf’un (as.) kardeşlerine söylediklerini tekrarlıyorum. Bugün size
  kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Çünkü O, merhametlilerin en merhametlisidir.”
  Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ve Hz.Yusuf’un (as.) aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

  A) İffete önem verme
  B) Merhametli ve affedici olma
  C) Verdikleri sözü yerine getirme
  D) Aile büyüklerine saygılı davranma
  Cevap: B
 • 17) Hz. Muhammed (sav.) vefatından kısa bir süre önce arkadaşlarını toplayarak onlara “Şayet
  birinize karşı bir hatam varsa, kimi incittiysem, kimin malına veya canına herhangi bir biçimde
  zararım dokunmuşsa gelsin benden hakkını alsın.” demişti.
  Hz. Muhammed (sav.) bu davranışı ile hangi ahlakî değere verdiği önemi göstermiştir?

  A) Affedicilik
  B) Cesaret
  C) Hoşgörü
  D) Hakkı gözetmek
  Cevap: D
 • 18) “Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarınıbilir. İnsanlar ise O’nun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti (kürsüsü) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)
  Bu ayetten Allah ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) İyilikleri asla karşılıksız bırakmaz.
  B) Evreni yönetmekten aciz değildir.
  C) Eşi ve benzeri yoktur.
  D) İlmine sınır getirilemez.
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdaki ibadetlerin hangisinin yapılışında zaman ve miktar şartı aranmaz?
  A) Zekât
  B) Fitre
  C) Hac
  D) Sadaka
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder