AÖF Türk Dili Soruları 2 ( 2014 Güz Aralık 3300-A)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi yapay dil oluşturma gerekçelerinden biri değildir?
  A) Dil bilgisi kurallarını öğrenme kolaylığı sağlama
  B) Az konuşulan dilleri canlandırma
  C) Yaygın ana dillere yakın olma
  D) İşlevsel bir dil oluşturma
  E) İletişim engellerini ortadan kaldırma
  Cevap: B
 • 2) Çekimli diller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Üretim ve çekim, sözcük kök veya gövdelerinin sonuna yeni sözcükler yapan eklerin getirilmesi ile olur.
  B) Yunanca, Latince ve İngilizce çekimli dillerdendir.
  C) Sözcüğün biçiminin değişmesi anlamın değiştiğini gösterir.
  D) Çekimli dillerin en belirgin özellikler taşıyanı Arapçadır ; Arapçada çekimler, üçlü, dörtlü
  ve beşli ünsüz köklerden “vezin” adı verilen kalıplara göre yapılır.
  E) Sözcükteki biçimsel değişiklik, sözcüğün dil bilgisel işlevini de etkiler.
  Cevap: A
 • 3) Tuvaca, Tofaca ve Yenisey Türkçesinin yer aldığı Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Türkçesi
  B) Argu Türkçesi
  C) Sibirya Türkçesi
  D) Uygur Türkçesi
  E) Kıpçak Türkçesi
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtasında konuşulan Ural-Altay dillerinden biri değildir?
  A) Türkçe
  B) Fince
  C) Gagauzca
  D) Tatar Türkçesi
  E) Romence
  Cevap: E
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi ait olduğu kültürel daire bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Süheyl ü Nevbahar
  B) Altun Yaruk
  C) Seküz Yükmek
  D) Kuanşi İm Pusar
  E) Maytrisimit
  Cevap: A
 • 6) Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kültürel davranışlar, toplum tarafından üzerinde uzlaşı sağlanan davranışlar bütünüdür.
  B) Kültürel unsurlar, insanların ortak akli çabalarıyla oluşur.
  C) Toplumların kültürel kimlikleri; sanatlarına, edebiyatlarına, mimarilerine, maddi ve manevi üretimlerine yansır.
  D) Küreselleşme, farklı toplumlara ait kültürel unsurlar arasındaki farkın artmasına neden
  olmaktadır.
  E) Toplumsal miras yoluyla diğer nesillere aktarılan kültürel unsurlar, gelenekleri meydana getirir.
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe ak/beyaz rengin çağrıştırdığı anlamlardan biri değildir?
  A) Aydınlık
  B) Gizlilik
  C) Parlaklık
  D) Namusluluk
  E) Dürüstlük
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in kabulünden sonra Türkçeye çevrilen eserlerden biri değildir?
  A) Kelile ve Dimne
  B) Süheyl ü Nevbahar
  C) Marzuban-nâme
  D) Kısâs-ı Enbiyâ
  E) Prens Kalyanamkara ve Papamkara
  Cevap: E
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden biri değildir?
  A) Mani
  B) Grek
  C) Latin
  D) Slav (Kiril)
  E) Sanskrit
  Cevap: E
 • 10) Türkçenin bilinen ilk ve hacimli yazılı belgelerini bırakan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Köktürk Devleti
  B) Karahanlı Devleti
  C) Uygur Devleti
  D) Osmanlı Devleti
  E) Gazne Devleti
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdaki yazıtlardan hangisi Soğut alfabesiyle yazılmıştır?
  A) Öngüt Yazıtı
  B) Tonyukuk Yazıtı
  C) Bugut Yazıtı
  D) Bilge Kağan Yazıtı
  E) Kül Tigin Yazıtı
  Cevap: C
 • 12) Batı Türkçesinin ilk döneminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uygur Türkçesi
  B) Eski Oğuz Türkçesi
  C) Osmanlı Türkçesi
  D) Harezm Türkçesi
  E) Çağatay Türkçesi
  Cevap: B
 • 13) Türk edebiyatının bilinen ve Uygurlardan kalan ilk aşk şiiri aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
  A) Sıngu Seli Tutung
  B) Çisuya Tutung
  C) Kalım Keyşi
  D) Aprınçur Tigin
  E) Çuçu
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesinin devamı olan çağdaş lehçelerden biri değildir?
  A) Gagauz Türkçesi
  B) Türkmen Türkçesi
  C) Kumuk Türkçesi
  D) Türkiye Türkçesi
  E) Azerbaycan Türkçesi
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?
  A) Yapmadığı bir bu kalmıştı.
  B) Bu hâle güler misin, ağlar mısın?
  C) Sen misin bana bunu söyleyen?
  D) Sensiz buralarda yaşanmıyor, dedi.
  E) Gün olur, alır başımı giderim.
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdakilerin hangisinde vurgunun yerinin değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?
  A) Yapay
  B) Yapmak
  C) Yapı
  D) Yapıt
  E) Yapma
  Cevap: E
 • 17) Hece kaynaşması alan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) nasıl
  B) daracık
  C) inatçı
  D) anne
  E) pembe
  Cevap: A
 • 18) Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Sözcük başında “c, f, ğ, h, j, l, m, n, p, r, ş, v, z ” ünsüzleri bulunmaz.
  B) Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.
  C) Sözcük sonunda “b, c, d, g” ünsüzleri bulunmaz.
  D) Ünlüleri bağlamak için “y, ş, s, n” kaynaştırma harfleri kullanılır.
  E) Sözcük kökünde ikiz ünsüz / uzun ünsüz yoktur.
  Cevap: D
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli sözcüklerden biri değildir?
  A) Hukuk
  B) Bölüm
  C) Adalet
  D) Eser
  E) Kader
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir?
  A) Darlık-genişlik
  B) Düzlük-yuvarlaklık
  C) Ötümlülük-ötümsüzlük
  D) Uzunluk-kısalık
  E) Artlık-önlük
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder