KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 2 ( 2013 Kpss - Ölçe Değerlendirme ve Öğretim Materyalleri)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bütünlük ilkesini dikkate alarak bir materyal hazırlamak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden
  hangisine en çok dikkat etmelidir?

  A) Ögeler arası ilişkileri belirgin hâle getirmeye
  B) Ögelerin birbirinden uzak görünmesini sağlamaya
  C) En önemli ögeyi ortaya yerleştirmeye
  D) Ön ve art alanları zıt renkli olarak hazırlamaya
  E) Konu başlığını ayırt edilebilir yapmaya
  Cevap: A
 • 2) Matematik dersinde üçgen çeşitlerini işleyen bir öğretmen, anlatmak istediği üçgeni diğerlerine göre daha büyük çizmiştir.
  Buna göre öğretmen, daha çok hangi tasarım ilkesini dikkate almıştır?


  A) Görsel bütünlük sağlama
  B) İnformal denge oluşturma
  C) Hizalama
  D) Dokuyu güçlendirme
  E) Devamlılık
  Cevap: B
 • 3) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bireylere evlilik öncesinde evliliğe uyum eğitimi vermeyi planlamaktadır. Planlanan bu eğitim Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisini daha çok desteklemektedir?
  A) Süreklilik
  B) Bilimsellik
  C) Karma eğitim
  D) Yöneltme
  E) Fırsat ve imkân eşitliği
  Cevap: A
 • 4) İhtiyaç belirlemede Delphi tekniği kullanılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
  A) İlk tur Delphi anketinin oluşturulması
  B) İfade uygunluğu için anketin test edilmesi
  C) İlk anketin uzmanlara gönderilerek görüşlerinin alınması
  D) Grubu oluşturan uzmanların bir araya gelerek görüş belirtmesi
  E) İlk tur anketlerdeki cevapların analiz edilmesi
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi, öğretim programı geliştirmede eğitim felsefesinin temel işlevlerinden birini vurgulamaktadır?
  A) Kazanımların işlevsel olup olmadığını inceleme
  B) Kazanımların iç ve dış tutarlılığını denetleme
  C) Kazanımların öğrenci düzeyine uygunluğunu kontrol etme
  D) Toplumun ihtiyaç duyduğu meslekleri belirleme
  E) Programın deneme uygulamasına karar verme
  Cevap: B
 • 6) Matematik dersi öğretim programı için belirlenen;
  * Rakamları okur ve yazar.
  * Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
  * 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.
  kazanımlarına en uygun içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Modüler
  B) Sarmal
  C) Sorgulama merkezli
  D) Çekirdek
  E) Piramitsel
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmedir?
  A) Bir arabanın bir yolculuktaki ortalama hızının belirlenmesi
  B) Bir öğrencinin bir dakikada okuduğu kelime sayısının belirlenmesi
  C) Bir öğrencinin, zekâ düzeyinin belirlenmesi
  D) Bir ülkenin, nüfus yoğunluğunun hesaplanması
  E) Bir öğrencinin yazdığı metinde kaç yazım hatası yaptığının belirlenmesi
  Cevap: C
 • 8) Bir üniversitenin yabancı diller yüksekokulunda İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran 80 öğrenci vardır. Hazırlık sınıfının yirmişer kişilik üç şubesi bulunmaktadır. Uygulanacak olan İngilizce seviye belirleme sınavına giren öğrenciler, puan sırasına göre dizilecek ve en yüksek puanı alan 20 öğrenci hazırlık eğitimini atlayarak doğrudan birinci sınıfa başlayacaktır. Sonraki en yüksek puanları alan 20 öğrenci ileri düzey, daha sonraki 20 öğrenci orta düzey, son sıradaki 20 öğrenci ise başlangıç düzeyi İngilizce eğitim programına katılacaktır. Yabancı diller yüksekokulunda gerçekleştirilen bu değerlendirmenin, amacına ve ölçütüne göre türleri
  aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Tanıma ve yerleştirme -- Mutlak
  B) Biçimlendirme ve yetiştirme -- Bağıl
  C) Değer biçme -- Bağıl
  D) Tanıma ve yerleştirme -- Bağıl
  E) Biçimlendirme ve yetiştirme -- Mutlak
  Cevap: D
 • 9) Bir öğretmen, dönem sonu sınavını hazırlarken soruları; dersin dönem içindeki tüm kritik kazanımlarını konu ve bilişsel beceri boyutuyla temsil eden bir örneklem oluşturacak biçimde seçmiştir. Öğretmenin bu uygulaması, sınavın en çok hangi özelliğini iyileştirir?
  A) İç tutarlılığını
  B) Yapı geçerliğini
  C) Kararlılığını
  D) Kapsam geçerliğini
  E) Yordama geçerliğini
  Cevap: D
 • 10) Bir araştırmacının bir tutum ölçeğinden elde ettiği puanların güvenirliğini kestirmek için
  aşağıdakilerden hangisini hesaplaması beklenmez?

  A) Ölçeğin belirli bir zaman aralığının ardından aynı gruba ikinci kez uygulanmasıyla elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu
  B) Ölçeğin denk iki yarısından alınan puanlar arasındaki korelasyonu
  C) Ölçeğin, eşdeğer bir formu ile birlikte aynı gruba uygulanmasıyla elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu
  D) Ölçekten elde edilen puanlara dair iç tutarlılık katsayısını
  E) Ölçekteki maddelerin uygunluğunu iki uzmanın puanlaması sonucunda elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu
  Cevap: E
 • 11) Üniversite öğrencilerindeki ertelemecilik eğilimini belirleyen bir ölçek geliştiren araştırmacı, hazırlamış olduğu ölçeği üniversite öğrencilerinden seçtiği bir gruba
  posta yoluyla göndermiştir. Öğrencilerden, ölçeği cevapladıktan sonra kendisine geri postalamalarını istemiştir. Araştırmacı, öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar ile zarfların geri gelmesi için geçen gün sayısı arasındaki korelasyon katsayısını hesaplamıştır.
  Bu korelasyon katsayısı, ölçeğin hangi özelliği hakkında bilgi verir?

  A) İç tutarlılığı
  B) Yansızlığı
  C) Kullanışlılığı
  D) Kararlılığı
  E) Yapı geçerliği
  Cevap: E
 • 12) Aşağıdaki kazanımların hangisinin ölçülmesinde, bilişsel becerilerin yanında psikomotor becerilerin de izlenmesi gerekir?
  A) Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnek verir.
  B) Mercekler kullanarak bir gözlem aracı tasarlar ve yapar.
  C) Cisimlerin beyaz ve renkli ışıklarda neden farklı göründüklerini açıklar.
  D) Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır.
  E) Çeşitli ortamlardaki kırılma olaylarının ışın diyagramlarını açıklar.
  Cevap: B
 • 13) Bir öğretmen, öğrencilerinden hazırladıkları ödevle ilgili aşağıdaki soruları cevaplamalarını istemiştir:
  * Ödevimi iyi sunabildim mi?
  * Ne başarmaya çalıştım?
  * Ne kadarını başarabildim?
  * Bu ürünün en çok gurur duyduğum yanı nedir?
  * Ödevi bir kez daha yapsam neyi farklı yaparım?
  Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliğin yapılmasının amaçlarından biri olamaz?

  A) Öğrencinin, ödevini arkadaşlarınınkilerle karşılaştırmasını sağlama
  B) Öğrencileri, hazırladıkları ödev üzerine düşündürme
  C) Öğrencinin, kendi ödevini değerlendirmesini sağlama
  D) Öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini görmelerini sağlama
  E) Öğrencilerin gelecekte yapacakları benzer ödevler için farkındalık oluşturma
  Cevap: A
 • 14) Yapılandırılmış grid uygulamasında öğrencilerin;
  I. her cevap için uygun kutucukları bulma,
  II. kutucuktaki cevabın doğru ya da yanlış olmasına göre ilerleme,
  III. kutucuklardaki anahtar kavramların çağrıştırdığı kelimeleri yazma
  işlemlerinden hangilerini yapmaları istenir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III
  Cevap: A
 • 15) Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde, öğrencilerin başarısını izleme yanında eleştirel düşünme becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki madde türlerinden hangisinin kullanılması daha uygundur?
  A) Eşleştirme
  B) Açık uçlu
  C) Kısa cevaplı
  D) Çoktan seçmeli
  E) Boşluk doldurma
  Cevap: B
 • 16) 24 soruluk kısa cevaplı bir testte, öğrencilerin ham puanları; doğru cevaplara 1, diğerlerine ise 0 puan verilerek hesaplanmıştır. Bu testte, öğrencilerin ham
  puanlarının aritmetik ortalaması 10, standart sapması ise 4’tür. Daha sonra ham puanlar; ortalaması 60, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmüştür. Aşağıdaki tabloda beş öğrencinin standart puanları verilmiştir:
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Can’ın puanı, sınıf ortalamasının 1,5 standart sapma altındadır.
  B) Banu, soruların yarısından azını doğru cevaplamıştır.
  C) Arzu, 3 soruyu daha doğru cevaplasaydı soruların hepsini doğru cevaplamış olacaktı.
  D) Efe’nin doğru cevap sayısı, Banu’nun doğru cevap sayısından 4 fazladır.
  E) Deniz, 18 soruya doğru cevap vermiştir.
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdaki tabloda; yüksek ve düşük yetenek grubundaki öğrencilerin, sayısal yetenek testinde yer alan bir maddenin seçeneklerini işaretleme veya boş bırakma yüzdeleri verilmiştir.
  Buna göre, maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) a. seçeneği çeldirici ise kötü işleyen bir çeldiricidir.
  B) Doğru cevap c. seçeneği ise maddenin ayırt ediciliği 0,25’tir.
  C) Doğru cevap c. seçeneği ise maddenin doğru cevaplanma oranı 0,30’dur.
  D) Soru dört seçenekli olarak işlemiştir.
  E) Doğru cevap d. seçeneği ise maddenin ayırt ediciliği negatiftir.
  Cevap: B
 • 18) Gesell ve Thompson tarafından yapılan bir deneyde; ikiz bebeklerden birine sekiz hafta boyunca merdiven çıkma egzersizleri yaptırılmış, diğerine ise hiçbir egzersiz yaptırılmamıştır. Çalışma sonucunda, egzersiz yapmayan bebeğin sadece bir haftalık gecikme ile ikiziyle eşit düzeyde merdiven çıkabilir hâle geldiği gözlenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu çalışmanın sonucunu en iyi açıklar?

  A) Olgunlaşma ve öğrenme, birbirinden bağımsız değildir.
  B) Öğrenme, performansı artırır.
  C) Olgunlaşma, bütün bireylerde aynı düzeyde değildir.
  D) Birey, er ya da geç öğrenir.
  E) Gelişim, aşamalar hâlinde gerçekleşir.
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, öğrenmenin kalıcılığında en az etkilidir?
  A) Günlük hayattan örnekler verme
  B) Öğrencilerin daha önce öğrendikleriyle yeni konuyu ilişkilendirme
  C) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak ders işleme
  D) Görsel ve işitsel materyal kullanma
  E) Pekiştireçleri çok sık kullanma
  Cevap: E
 • 20) Bir deneyde köpeklere önce zil sesi, hemen ardından elektrik şoku verilmiştir. Bu uygulama birkaç kez tekrar edildikten sonra köpeklerin, zil sesini duyar duymaz
  elektrik şokundan kurtulmak için harekete geçtikleri gözlenmiştir.
  Çalışmada denek olarak kullanılan köpeklerde görülen bu davranış, aşağıdaki koşullanma türlerinden hangisiyle açıklanır?

  A) Birden fazla uyarıcıya koşullanma
  B) Üst düzey koşullanma
  C) Gecikmeli koşullanma
  D) Birincil koşullanma
  E) Edimsel koşullanma
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder