Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
KPSS Genel Kültür Soruları 1 - Devam ( 2013 KPSS Tarih ve Coğrafya Lisans)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Cumhuriyet Halk Partisi
  II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
  III. Serbest Cumhuriyet Partisi
  Yukarıdakilerden hangilerinin kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2) 1929 yılından itibaren Türk-İngiliz ilişkileri;
  I. Almanya,
  II. İtalya,
  III. Fransa
  devletlerinden hangilerinin, Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırma çabalarının etkisi altında gelişmiştir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir?
  A) Ankara
  B) Tek Adam
  C) Üç Devirde Bir Adam
  D) Onlar da Çocuktu
  E) Türk'ün Ateşle İmtihanı
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan
  çalışmalardan biri

  A) Atatürk’ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını, yasayla önlemek
  B) Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa çıkarmak
  C) Anıtkabir’i tamamlayarak Atatürk’ün naaşını buraya taşımak
  D) Devlet dairelerine, yalnızca Atatürk’ün resminin asılmasını sağlayacak bir genelge yayımlamak
  E) Atatürk’ün öngördüğü üniversiteyi, ona ithafen Erzurum’da kurmak
  Cevap: A
 • 5) İkinci Dünya Savaşı’nın ardından;
  I. Almanya,
  II. Kore,
  III. Japonya
  topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
  Cevap: D
 • 6) 1950’li yılların başlarında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) EOKA
  B) IMRO
  C) Mavri Mira
  D) Etniki Eterya
  E) Pontus
  Cevap: A
 • 7) Kaynağını Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarından alan akarsuların Akdeniz’e döküldükleri alanlarda büyük deltalar oluşmamıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Yatak eğimlerinin fazla olmasıyla
  B) Rejimlerinin düzenli olmasıyla
  C) Bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle
  D) Havzalarındaki kayaçların litolojik özellikleriyle
  E) Kıyıdaki derinliğin fazla olmasıyla
  Cevap: D
 • 8) Türkiye’de farklı toprak türlerinin görülmesinde;
  I. iklimin çeşitlilik göstermesi,
  II. farklı kayaçların bulunması,
  III. iki kıtada da arazisinin bulunması,
  IV. akarsu ağının sık olması
  özelliklerinden hangileri etkilidir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) III ve IV
  Cevap: A
 • 9) Türkiye’de Doğu Karadeniz kıyı kesimine ait aşağıdaki özelliklerin hangisinde, yer şekillerinin etkisi yoktur?
  A) Halkın bir kısmının hayvancılığa yönelmesinde
  B) Kıyıyla iç kesimler arasında kara yolu ulaşımının zor olmasında
  C) Nüfusun, dar kıyı kesiminde yoğunlaşmasında
  D) Tarım alanlarının az olmasında
  E) Yer altı kaynaklarının dağılışında
  Cevap: E
 • 10) Son yıllarda, Konya Ovası’nda hatalı arazi kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlarda artış görülmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunlardan biri değildir?

  A) Bataklık alanların artması
  B) Obrukların oluşması
  C) Toprağın tuzlanması
  D) Erozyonun artması
  E) Yer altı su seviyesinin düşmesi
  Cevap: A
 • 11) Bir Türkiye fiziki haritasında, yaklaşık aynı boylam üzerinde olan iki ovanın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
  A) Eğim değerlerinin farklı olmasına
  B) Yüz ölçümlerinin farklı olmasına
  C) Yüksekliklerinin farklı olmasına
  D) Enlem derecelerinin farklı olmasına
  E) Bitki örtülerinin farklı olmasına
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de teknolojinin gelişmesiyle doğal çevreye olan bağımlılığın azaldığına örnek olarak gösterilebilir?
  A) Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yaylacılık etkinliklerinin yapılması
  B) Seracılık etkinliklerinin, kıyı kesimlerinden iç kesimlere doğru yaygınlaşması
  C) Ülkenin iç kesimlerindeki bazı yerlerde tarım topraklarının nadasa bırakılması
  D) Dik yamaçlardaki tarım arazilerinin, eş yükselti eğrilerine paralel sürülmesi
  E) Organik tarımın uygulandığı yerlerde kimyasal gübre yerine doğal gübre kullanılması
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki haritada gösterilen Karabük şehrinden Konya şehrine doğru çizilecek hat boyunca hareket eden bir kişinin, sırasıyla aşağıdaki jeomorfolojik birimlerden hangilerini görmesi beklenir?

  A) Küre Dağları, Cihanbeyli Platosu, Sultan Dağları
  B) Köroğlu Dağları, Haymana Platosu , Cihanbeyli Platosu
  C) Köroğlu Dağları, Haymana Platosu, Sultan Dağları
  D) Küre Dağları, Haymana Platosu, Cihanbeyli Platosu
  E) Köroğlu Dağları, Cihanbeyli Platosu, Sultan Dağları
  Cevap: B
 • 14) Türkiye’nin kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğu iç bölgelere göre daha fazladır.
  Bu durumun oluşmasında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi en azdır?

  A) Su kaynaklarının bolluğu
  B) İklim şartlarının daha elverişli olması
  C) Tarımsal üretim ve gelirin daha yüksek olması
  D) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması
  E) Turizmin gelişmiş olması
  Cevap: C
 • 15) 2010 yılında oluşturulan aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin yaş gruplarına göre 2012 ve 2025 yıllarının yıl ortası nüfus projeksiyonu gösterilmiştir.
  Tablodaki verilere bakılarak elde edilecek aşağıdaki sonuçlardan hangisi yanlıştır?


  A) 2025 yılında, çocuk nüfus oranının 2012 yılına göre yüzde 3,3 düşmesi beklenmektedir.
  B) 2012 yılının çocuk nüfus oranı, 2025 yılının yaşlı nüfus oranından daha yüksektir.
  C) 2025 yılında, iş gücüne dâhil olmayan nüfus oranının yüzde 31,8 olması beklenmektedir.
  D) 2012 yılı çalışma çağı nüfus oranı, 2025 yılına göre yüzde 0,5 daha az gözükmektedir.
  E) 2025 yılında, ortalama yaşam süresinin 2012 yılına göre artacağı öngörülmektedir.
  Cevap: C
 • 16) İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme hareketleri, bireylerin istekleriyle veya istekleri dışında gerçekleşir.
  Buna göre, Türkiye’de yaşanan aşağıdaki göçlerden hangisi, bireylerin istekleri dışında yapılan göçlere örnektir?

  A) 1960 yılından sonra Avrupa’nın endüstrileşmiş ülkelerine yapılan göçler
  B) 20. yüzyılın sonlarında Batı Trakya’dan Türkiye’ye yapılan toplu göçler
  C) Bazı illerden çok sayıda tarım işçisinin çalışmak amacıyla Çukurova’ya yaptığı göçler
  D) Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle nitelikli elemanların çalışmak için başka ülkelere yaptığı göçler
  E) Üniversite ve yüksekokullarda öğrenim görmek amacıyla gençlerin, öğretim kurumlarının bulunduğu kentlere yaptığı göçler
  Cevap: B
 • 17) Türkiye’nin iç kesimlerindeki bazı yörelerinde daha çok, kuraklığa dayanıklı tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda bu yörelerdeki tarım alanlarında yetiştirilen ürün
  çeşitliliğinde bir artış görülmektedir.
  Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili
  olduğu söylenemez?

  A) Yeni tarım alanlarının açılması
  B) Sulama imkânlarının gelişmesi
  C) Makine kullanımının yaygınlaşması
  D) Kimyasal gübre kullanımının artması
  E) Tarımla uğraşanların bilinçlenmesi
  Cevap: A
 • 18) Türkiye’de hayvancılığın istenilen düzeye çıkarılması ve hayvansal ürün talebinin karşılanması için çeşitli önlemler alınmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?

  A) Mera ve yayla hayvancılığından besi ve ahır hayvancılığına geçmek
  B) Hayvanlara kaba yemlerin dışında proteince zengin yemler vermek
  C) Mera ve yaylalarda erken ve aşırı otlatma yapmamak
  D) Et ve süt üretiminin yüksek olması için nöbetleşe ve dönüşümlü otlatmadan sürekli otlatmaya geçmek
  E) Hayvan ırklarını ıslah etmek, besicileri eğitmek ve mali yönden desteklemek
  Cevap: D
 • 19) Aşağıdaki enerji santrallerinden hangilerinin yıllık üretim miktarları üzerinde iklim koşullarının etkili olduğu söylenebilir?
  A) Tunçbilek – Seyitömer
  B) Afşin – Elbistan
  C) Karakaya – Demirköprü
  D) Sarayköy – Alaçatı
  E) Çatalağzı – Soma
  Cevap: C
 • 20)
  I. Hamitabat (Kırklareli) – Doğal gaz
  II. İzmir (İzmir) – Doğal gaz
  III. Ovaakça (Bursa) – Linyit
  IV. Bandırma (Balıkesir) – Linyit
  Yukarıdaki termik santrallerden hangilerinin, enerji üretimi için kullandıkları yakıt türü yanlış verilmiştir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) III ve IV
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder