AÖL Felsefe Soruları 2 ( 2017-2018 AÖL 1.Oturum Felsefe 121)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yunanca; “seviyorum”, “peşi sıra koşuyorum”, “arıyorum” anlamına gelen “philia” ile “bilgi”, “bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşiminden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sanat
  B) Bilim
  C) Felsefe
  D) Din
  Cevap: B
 • 2) “Papatya öksürüğe iyi gelir.” örneği aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?
  A) Gündelik
  B) Teknik
  C) Sanatsal
  D) Dini
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?
  A) Düzenli ve sistemli bir bilgi türüdür.
  B) Deney ve gözleme dayalı araştırmalar yapar.
  C) Varlığı, yaşamı birleştirici ve bütünleştirici bir tavırla ele alır.
  D) Merak eden, sorgulayan ve araştırma yapan eleştirel bir tavrın ürünüdür.
  Cevap: B
 • 4)
  I. Bilim
  II. Sanat
  III. Din
  Yukarıdakilerden hangileri felsefenin konusu olabilir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 5) Bilim ve felsefe ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Her ikisinde de amaç dünyayı ve insan yaşamını anlamaktır.
  B) Akıl yürütme ilkeleri her ikisinde de titizlikle kullanılır.
  C) Her iki alan da çalışmalarını olgulara dayandırır.
  D) Her iki alan da etkin ve eleştirel bir tavırla bilgi üretir.
  Cevap: C
 • 6) Bilgi ile nesnel gerçek arasındaki uygunluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
  A) Temellendirme
  B) Doğruluk
  C) Gerçeklik
  D) Bilgi
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi “empirizm”in açıklamasıdır?
  A) Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.
  B) Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.
  C) Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
  D) Fenomeni dile getiren bilgi doğru bilgidir.
  Cevap: A
 • 8) Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rasyonalizm
  B) Entüisyonizm
  C) Septisizm
  D) Fenomenoloji
  Cevap: C
 • 9) Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir. Verilen ifade aşağıdaki filozoflar dan hangisine aittir?
  A) Aristoteles
  B) Descartes
  C) Hegel
  D) Platon
  Cevap: D
 • 10)
  I. Rasyonalizm = Akılcılık
  II. Entüisyonizm = Deneycilik
  III. Kritisizm = Eleştiricilik
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) Yalnız II
  D) I ve III.
  Cevap: D
 • 11) Doğruluğun ölçütünü açık ve seçiklik olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hegel
  B) Descartes
  C) Sokrates
  D) Phyrrhon
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?
  A) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
  B) Doğru bilginin ölçütü nedir?
  C) Bilginin kaynağı nedir?
  D) Varlık var mıdır?
  Cevap: D
 • 13)
  • Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.
  • Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.
  Verilen özellikler Thomas Kuhn’a göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?

  A) Olağan bilim dönemi
  B) Bunalımlar dönemi
  C) Bilim öncesi dönem
  D) Bilimsel devrim dönemi
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?
  A) Olgusallık
  B) Eleştirellik
  C) Öznellik
  D) Mantıksallık
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi bilimin varlığa yaklaşım biçimidir?
  A) Varlığı parçalara ayırarak incelemesi
  B) Varlığın var olup olmadığını sorgulaması
  C) Varlığı akıl yoluyla temellendirmeye çalışması
  D) Dış dünyadaki varlıkların gerçekliğini tartışması
  Cevap: A
 • 16) MÖ 624-546 yılları arasında Milet kentinde yaşamış olan Thales her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya dönüşeceğini ileri sürmüştür. Bu bilgiye göre Thales aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?
  A) Ortak estetik yargılar var mıdır?
  B) Bilgimizin sınırı var mıdır?
  C) Ahlaki yargılar evrensel midir?
  D) Evrenin ana maddesi nedir?
  Cevap: D
 • 17) Görünenin arkasındaki asıl varlığı, ilk nedenleri ve ilk ilkeleri araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Estetik
  B) Metafizik
  C) Ahlak
  D) Siyaset
  Cevap: B
 • 18) Husserl’e göre öze ulaşabilmek o varlığın var oluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve yargılar paranteze alınarak sağlanır. Buna göre Husserl’in varlığın temeline yerleştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oluş
  B) Öz
  C) İdea
  D) Madde
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin kavramlarından değildir?
  A) Ana madde
  B) İde
  C) Estetik
  D) Varlık
  Cevap: C
 • 20) Türk İslam düşünürü Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Bilginin tek kaynağının deney olduğunu savunur.
  B) Varlığı zorunlu ve mümkün olarak ayırır.
  C) Amacı İslam dinini felsefi bir teme le dayandırmaktır.
  D) Aristoteles’in görüşlerini İslam inancıyla uzlaştırmıştır.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder