LKS T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları 3 (TEOG 2015 2.Dönem)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’da I. Maarif Kongresi’nin toplanması, aşağıdakilerden
  hangisine önem verildiğini gösterir?

  A) Orduya
  B) Eğitime
  C) Sağlığa
  D) Ekonomiye
  Cevap: C
 • 2) Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.
  Bu durum Türk milletinin;
  I. Millî birlik ve beraberlik
  II. Millî egemenlik
  III. Dayanışma
  IV. Fedakârlık
  anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) II ve IV
  D) I, III ve IV
  Cevap: D
 • 3) Aşağıda verilen olaylar ve sonuçları dikkate alındığında çıkarılabilecek ortak sonuç,
  aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Askerî zaferler, siyasi başarıları da beraberinde getirmiştir.
  B) Zaferlerin kazanılmasında Mustafa Kemal’in önemli bir rolü vardır.
  C) Türk halkı bu savaşlarda topyekûn mücadele vermiştir.
  D) Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası sona ermiştir.
  Cevap: A
 • 4)
  • Halide Edip Adıvar, Millî Mücadele’de yaralanan Peyami adlı bir kişinin Cebeci
  Hastanesinde yazdığı hatıralarını “Ateşten Gömlek” adlı romanında işlemiştir.
  • Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede sava-
  şan ordusuna destek olması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ankara” adlı romanına
  konu olmuştur.
  Verilen durumlar, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

  A) Toplum hayatında kadının rolüne
  B) Savaşların kültürel etkileşime katkısına
  C) Millî Mücadele’nin ekonomik sonuçlarına
  D) Toplumsal olayların edebiyata yansımasına
  Cevap: D
 • 5) Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, ülkede birlik ve beraberliği
  sağlamaya yöneliktir?

  A) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.
  B) Tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.
  C) Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.
  D) Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır olacaktır.
  Cevap: B
 • 6) İzmir İktisat Kongresi’nde ham maddesi yurt içinde yetişen ve yetiştirilen sanayi dallarının kurulmasına karar verilmiştir.
  Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

  A) İthalatı artırmak
  B) Tarımsal üretime öncelik vermek
  C) Özel sektörün gelişmesini sağlamak
  D) Ekonomide dışa bağımlılığı azaltmak
  Cevap: D
 • 7) “Ankara susuzdu, ağaçsızdı, kuru ve yabaniydi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış, bütün savaş oradan idare edilmişti. Yeni idarenin milletlerarası edebiyatta adı “Ankara Hükûmeti”ydi.” (Falih Rıfkı Atay)
  Falih Rıfkı Atay, Ankara’nın başkent olma gerekliliğini aşağıdakilerden hangisine
  bağlamaktadır?

  A) Güvenli bir şehir olmasına
  B) Coğrafi konumunun uygunluğuna
  C) Kurtuluş Savaşı’nın buradan yönetilmesine
  D) Ulaşım imkânlarının elverişliliğine
  Cevap: C
 • 8) Mustafa Kemal, 16 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da Maarif Kongresi’ni açarken yaptığı konuşmada; toplumun eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
  B) Türk Tarih Kurumunun kurulması
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  D) Latin harflerinin kabul edilmesi
  Cevap: A
 • 9) Türk Millî Eğitim Sistemi’nin aşağıdaki esaslarından hangisi sosyal devlet anlayışını
  yansıtmaktadır?

  A) Eğitim sistemi laiktir ve millî kültür birliğini sağlamayı amaçlar.
  B) Öğretim programları çağın gereklerine uygundur.
  C) İlköğretim parasız ve zorunludur.
  D) Karma eğitim esastır.
  Cevap: C
 • 10) 1925 yılında doğu illerinde Şeyh Sait önderliğinde cumhuriyet ve inkılaplara karşı büyük bir isyan çıkmıştır. İsyanı bastırmak için Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılarak bölgede sıkıyönetim ilan edilmiş, özgürlükler kısıtlanmıştır. Güçlükle bastırılan bu isyan neticesinde isyanda rolü olduğu gerekçesi ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Böylece ilk çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuş, ülke milletlerarası alanda zarar görmüş, Musul Meselesi aleyhimize sonuçlanmıştır.
  Verilen bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

  A) Boğazların statüsünü
  B) Hak ve hürriyetleri
  C) Dış politikayı
  D) Demokrasiyi
  Cevap: A
 • 11) “Girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” (ATATÜRK)
  Atatürk bu sözüyle İzmir suikastının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğunu vurgulamıştır?

  A) Halifeliğe
  B) Türk ordusuna
  C) Ekonomik yatırımlara
  D) Cumhuriyet değerlerine
  Cevap: D
 • 12) Aşağıda şemada Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan inkılaplardan bazıları verilmiştir.
  Şemada soru işareti (?) ile gösterilen yere, başlık olarak aşağıdakilerden hangisi getiril-
  melidir?


  A) Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
  B) Kültürel Alanda Yapılan İnkılaplar
  C) Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
  D) Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
  Cevap: B
 • 13) “Türkiye’nin uyguladığı devletçilik sistemi, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir.”
  (ATATÜRK)
  Atatürk bu sözüyle devletçilik ilkesinin hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

  A) Ulusal
  B) Evrensel
  C) Bilimsel
  D) Kişisel
  Cevap: A
 • 14) Atatürkçü Düşünce Sistemi dogmalara dayanmaz. Kaynağını akıl ve bilimden alır. Gelişmelere ve yeniliklere açıktır, çağa ayak uydurur. Bu bilgilerde Atatürkçülüğün hangi özelliği vurgulanmıştır?
  A) Halkçı
  B) Millî
  C) Dinamik
  D) Barışçı
  Cevap: C
 • 15) Atatürk’ün düşünce sistemindeki siyasi güç kavramı, her şeyden önce millet iradesine
  dayanır. Ona göre güçlü bir devlet olmanın temel şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, siyasi gücü geliştirmeye yönelik değildir?

  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) TBMM’nin açılması
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  Cevap: D
 • 16) • Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
  • Yabancı okulların Maarif Bakanlığına bağlanması
  Bu uygulamalar, Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğinin göstergesidir?

  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Halkçılık
  D) Laiklik
  Cevap: B
 • 17) Yukarıdaki kavram şemasında Atatürk ilke ve inkılaplarından bazıları eşleştirilmiştir.
  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: C
 • 18) 8/A sınıfı öğrencisi Meryem, evlerinin bulunduğu mahallede gezerken, mahallelerinde cami, kilise ve havra gibi ibadet yerlerinin olduğunu görür. Meryem’in gördüğü bu durum, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Devletçilik
  D) Laiklik
  Cevap: D
 • 19) “Efendiler! Bütün dünyanın bilmesi gerekir ki Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti uşak gibi davranılmayı kaldırmaz.” (ATATÜRK)
  Atatürk’ün bu sözünden Atatürk ilkelerinin dayandığı temel esaslardan hangisi çıkarılabilir?

  A) Millî tarih bilinci
  B) Bağımsızlık ve özgürlük
  C) Millî birlik ve beraberlik
  D) Vatan ve millet sevgisi
  Cevap: B
 • 20) Kurtuluş Savaşı, mazlum milletler olarak anılan Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleri ve Güney Doğu Asya’da yaşayan milletler arasında milliyetçilik akımlarını güçlendirmiş ve onların bağımsızlık mücadelesine başlamalarında etkili olmuştur.
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Türkiye, mazlum milletlere askerî yardımda bulunmuştur.
  B) Türk Millî Mücadelesi mazlum milletlere örnek olmuştur.
  C) Türkiye, mazlum milletlerle birlikte mücadele etmiştir.
  D) Mazlum milletler, Atatürk inkılaplarını kendilerine ilke edinmişlerdir.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder