Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS (LKS) Fen Bilimleri Soruları 3 ( 2015 Teog 2.Dönem)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Şekilde insandaki dişi üreme yapı ve organları gösterilmiştir.
  Bu şekildeki numaralanmış bölümler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
  doğrudur?


  A) I, dişi üreme hücresinin oluştuğu bölümdür.
  B) II, döllenmenin meydana geldiği bölümdür.
  C) III, dişi üreme organının dışarıya açıldığı bölümdür.
  D) IV, yumurtayı döl yatağına taşıyan bölümdür.
  Cevap: D
 • 2) Bir öğrenci, insanın gelişimine ait verilen şemayı inceliyor.
  Bu şemaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) I. evrede döllenme gerçekleşir.
  B) II. evrede mayoz gerçekleşir.
  C) III. evre normal olarak yaklaşık 9 ay sürer.
  D) III. evrede mitoz bölünmeler gerçekleşir.
  Cevap: B
 • 3) Üzerinde kuvvet, yük ve destek noktaları gösterilmiş olan basit makinelerin amaçlarına
  uygun kullanımı şekillerdeki gibidir.
  Buna göre hangi basit makinelerin üzerindeki kuvvet, yük ve destek noktaları yanlış gösterilmiştir?


  A) Yalnız makasın
  B) Yalnız el arabasının
  C) Maşa ve el arabasının
  D) Maşa, el arabası ve makasın
  Cevap: A
 • 4) Şekilde bir besin ağında yer alan canlılar verilmiştir.
  Bu besin ağında yer alan canlılardan hangileri enerji ihtiyacını sadece üretici canlılardan
  karşılar?


  A) Fare - Tavşan
  B) Çekirge - Tavuk
  C) Kurt - Tilki - Fare
  D) Tavşan - Çekirge
  Cevap: D
 • 5) Bir öğrenci fotosentezi etkileyen faktörleri incelemek istiyor. Bunun için özdeş bitki ve
  cam fanusları kullanarak şekildeki düzenekleri hazırlıyor.
  Öğrenci deney süresince aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularsa amacına ulaşır?


  A) Işığın etkisini gözleyecekse I ve III’ü seçmelidir.
  B) Suyun etkisini gözleyecekse II ve III’ü seçmelidir.
  C) Sıcaklığın etkisini gözleyecekse her üçünü seçmelidir.
  D) Aynı anda sıcaklık ve suyun etkisini gözleyecekse II ve III’ü seçmelidir.
  Cevap: A
 • 6) Selma, fotosentezle ilgili kavramları, fotosentez denklemi ile aşağıdaki gibi ilişkilendirmek istiyor.

  Cevap: B
 • 7) Bir deney için şekildeki K ve L düzenekleri hazırlanıyor. (Düzeneklerdeki cam fanuslar ve kireç suları özdeştir.
  Bu düzeneklerde gözlem yapılıyor. Bir süre sonra, K düzeneğindeki kireç suyunun bulandığı, L’de ise bulanmadığı gözleniyor.
  Bu deneydeki gözlemlere göre;
  I. Oksijenli solunum sonucu karbondioksit açığa çıktığı
  II. Kireç suyunun ortamdaki oksijeni arttırdığı
  III. Çevrede su olmadığında oksijenli solunumun gerçekleşmediği
  durumlarından hangilerine karar verilebilir?


  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 8) Bir saniyede oluşan K, L ve M ses dalgalarının gösterimi şekildeki gibidir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) Genliği en fazla olan K’dir.
  B) Frekansı en fazla olan M’dir.
  C) Ses yüksekliği en fazla olan K’dir.
  D) Ses yüksekliği en az olan L’dir.
  Cevap: C
 • 9) Şekildeki özdeş, su dolu ve boş şişelerin ağızlarına vurularak ve üflenerek farklı yükseklik ve şiddette sesler elde ediliyor.
  Buna göre,
  I. Şişelere aynı şekilde üflendiğinde ince ve kalın sesler çıkar.
  II. Şişelere eşit kuvvetle vurulduğunda kalın ve ince sesler çıkar.
  III. Şişelere eşit kuvvetle vurulduğunda su dolu şişeden, boş şişeye göre daha kalın ses
  çıkar.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10) İçi boş karton bir borunun her iki ucuna balonlar geçirilerek bir davul yapılıyor. Davulun
  sağ tarafına vurulduğunda şekildeki gibi mum alevlerinin titreştiği gözlemleniyor.
  Yalnızca bu gözlemlerden yararlanarak;
  I. Sesin bir enerji türü olduğu,
  II. Sesin farklı ortamlardaki hızlarının farklı olduğu,
  III. Ses düzeyinin, ses şiddetinden daima az olduğu
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 11) Ahmet bazı molekülleri şekildeki gibi sınıflandırıyor.
  Ahmet’in yaptığı sınıflandırmanın doğru olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


  A) NaCl ile CO yer değiştirmelidir.
  B) H2 S ile CaO yer değiştirmelidir.
  C) H2 , iyonik bağlı moleküller sınıfına yazılmalıdır.
  D) H2 O , kovalent bağlı moleküller sınıfına yazılmalıdır.
  Cevap: D
 • 12) Periyodik tabloda bazı elementlerin yeri gösterilmiştir.
  Buna göre özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Ca
  B) S
  C) F
  D) Al
  Cevap: B
 • 13) Şekilde bir kimyasal tepkime denklemi, tanecik modeli ile gösterilmiştir.
  Buna göre, “?” yerine çizilecek moleküllerin altına aşağıdakilerden hangisi yazılma-
  lıdır?


  A) CO
  B) O 2
  C) 2O 2
  D) 4CO
  Cevap: C
 • 14) Bir öğretmen laboratuvarda çeşitli çözeltilerden yararlanarak nötralleşme tepkimesini göstermek istiyor
  Bu amaçla öğretmen tabloda özellikleri verilen
  belirteçleri kullanarak aşağıdaki deneyleri yapıyor.
  I. deney: Fenolftalein damlatıldığında pembe renk veren çözeltiyi aldım
  II. deney: - - - - .
  III. deney: I. ve II. deneyde aldığım çözeltileri karıştırarak yalnızca tuz ve su elde ettim.

  Buna göre öğretmen II. deneyde aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

  A) Fenolftalein damlatıldığında pembe renk veren başka bir çözeltiyi almıştır.
  B) Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviren çözeltiyi almıştır.
  C) Aynı miktardaki iki baz çözeltisini karıştırıp elde ettiği çözeltiyi almıştır.
  D) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çeviren çözeltiyi almıştır.
  Cevap: D
 • 15) Aynı ortamda, kaynama sıcaklıklarında bulunan bazı sıvıların buharlaşma ısılarına ait grafik aşağıda verilmiştir.
  Kütleleri eşit olan bu sıvılar, aynı anda özdeş ısıtıcılarla sürekli ısıtıldığında, hangisinin tamamı daha önce buharlaşır?


  A) Eter
  B) Aseton
  C) Alkol
  D) Su
  Cevap: A
 • 16) Şekildeki kaplara aynı miktarda, farklı sıcaklıkta su konulmuştur.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ısının akış yönü tespit edilemez?


  A) II ve III’teki sular karıştırılırsa
  B) I ve II’deki sular karıştırılırsa
  C) I ve III’teki sular karıştırılıp ısı alışverişi tamamlandıktan sonra II’deki suya eklenirse
  D) I ve II’deki sular karıştırılıp ısı alışverişi tamamlandıktan sonra III’teki suya eklenirse
  Cevap: C
 • 17) Şekilde etil alkolün fiziksel hâlini gösteren tanecik modeli verilmiştir.
  Etil alkole uygulanan;
  Birinci işlem sonucu, tanecikler arası çekim kuvveti artmıştır.
  İkinci işlem sonucu, tanecikler arası mesafe artmıştır.
  Buna göre, etil alkolün geçirdiği hâl değişimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
  verilmiştir?


  A) Donma -- Donma
  B) Donma -- Kaynama
  C) Kaynama -- Erime
  D) Kaynama -- Yoğuşma
  Cevap: B
 • 18) Erime sıcaklıklarında bulunan buz, demir ve kurşunun erime ısıları tabloda verilmiştir.
  Tablodaki verilere göre aynı miktarda alınıp, özdeş kaplara konulan bu maddeler, sabit ısı veren özdeş ısıtıcılarla aynı anda sürekli ısıtılmaya başlanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


  A) İlk önce buzun tamamı erir.
  B) Tamamının erime süresi en uzun olan madde buzdur.
  C) Tamamını eritmek için en fazla ısı kurşuna verilmelidir.
  D) Demir erimeye başladığında, kurşunda erime gözlenmez.
  Cevap: B
 • 19) Bir öğrenci mekanik enerjinin, ısı enerjisine dönüşümünü deneyle göstermek istiyor. Bu
  öğrenci, aşağıdakilerden hangisini ölçerse amacına ulaşamaz?

  A) Bir kavanozdaki suyu sallamadan önce ve 15 dakika salladıktan sonraki sıcaklığını
  B) Ellerini birbirine sürtmeden önce ve hızla sürttükten sonraki sıcaklığını
  C) Biri sürekli duran ve diğeri yeni park etmiş iki aracın lastiklerinin sıcaklığını
  D) Ampulü yakmadan önce ve yaktıktan bir süre sonraki sıcaklığını
  Cevap: D
 • 20) Bir öğrenci 110c C ’taki su buharını kapalı kapta soğutup - 10cC ’ta buz hâline getiriyor. Daha sonra bu olayı aşağıdaki grafikle gösteriyor.
  Buna göre, grafikte verilen hangi noktalar arasında kapta sadece su bulunur?


  A) I ve II
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) IV ve V
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder