AÖF Türk Dili ve Edebiyatı Soruları 2 (2015 Güz AÖF 3300-A)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kutadgu Bilig adlı eserde her kahraman bir kavramı simgelemektedir.
  Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kün Togdı – Doğruluk
  B) Ay Toldı – Saadet
  C) Ögdilmiş – Akıl
  D) Odgurmış – Yalnızlık
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında eser vermemiştir?
  A) Mevlana
  B) Şeyyad Hamza
  C) Hoca Dehhani
  D) Hacı Bektaş-ı Veli
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Mantıku’t Tayr Tercümesi – Gülşehri
  B) Leyla ile Mecnun – Fuzuli
  C) Garibname – Âşık Paşa
  D) Harname – Süleyman
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki şairlerden hangisi şiirlerinde tasavvuf konusunu ele almamıştır?
  A) İzzet Molla
  B) Şeyh Galip
  C) Kadı Burhanettin
  D) Nedim
  Cevap: D
 • 5) “Yapay dil” oluşturma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Konuşulan dile resmî statü kazandırılması
  B) Yok olmak üzere olan dillerin canlandırılması
  C) İletişim engelinin ortadan kaldırılması
  D) Konuşur sayısı azalan dillerin tespit edilmesi
  E) Belirli bir bölgede konuşulan dillerin koruma altına alınması
  Cevap: C
 • 6) Budizm için kutsal kabul edilen dil aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sanskrit
  B) Prakrit
  C) Sümerce
  D) Baskça
  E) Gilyak
  Cevap: B
 • 7) Bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ana dili
  B) Ana dil
  C) Ulusal dil
  D) Yerli dil
  E) Resmî dil
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisinde “yalınlayan diller”in en tipik örnekleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
  A) Fince – Macarca – Japonca
  B) İngilizce – Farsça – Hintçe
  C) Gagauzca – Azerice – Türkmence
  D) Kazakça – Karakalpakça – Nogayca
  E) Çince – Tibetçe – Vietnamca
  Cevap: E
 • 9) Orta İran’da konuşulan ve Divanü Lugâti’t Türk’te Arguca olarak anılan dilin devamı
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Boşnakça
  B) Çuvaşça
  C) Tuvaca
  D) Halaçça
  E) Nogayca
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi “argo”nun özelliklerinden biri değildir?
  A) Belirli meslek gruplarına ya da toplumsal gruplara özgü olması
  B) Saygınlığının ölçünlü dile göre daha düşük olması
  C) Bir ülkenin çoğunluğu tarafından konuşulması
  D) Düşük statülü bir dil olması
  E) Özellikle gençler tarafından kullanılması
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi manevî kültür ögeleri arasında yer almaz?
  A) Geleneksel kıyafetler
  B) Ahlâk anlayışı
  C) Dünya görüşü
  D) İnançlar
  E) Davranış kalıpları
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu sahasında, Türkçeye tercüme edilen ilk didaktik içerikli edebî eserler arasında yer almaz?
  A) Kelile ve Dimne
  B) Süheyl ü Nevbahar
  C) Marzubanname
  D) Kutadgu Bilig
  E) Kısas-ı Enbiya
  Cevap: D
 • 13) Türkçenin yazımı için çok yetersiz olan, dar bir çevrede 8. – 9. yüzyıllarda kısa süre
  kullanılan ve din yoluyla gelen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mani
  B) Soğut
  C) Brahmi
  D) İbrani
  E) Grek
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yazılan dil bilgisi kitaplarından biri değildir?
  A) Kavaid-i Osmaniye
  B) Revzen-i Mahlû
  C) Mikyasü’l-Lisan
  D) Medhal-i Kavaid
  E) Sarf-ı Türkî
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Harezm döneminden kalan eserlerden biri değildir?
  A) Muhabbetname
  B) Nehcü’l-Feradis
  C) Nesayimü’l-Mahabbe
  D) Muinü’l-Mürid
  E) Mukaddimetü’l-Edeb
  Cevap: C
 • 16) Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutadgu Bilig
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Müyessiretü’l-Ulum
  D) Muinü’l-Mürid
  E) Nesayimü’l-Mahabbe
  Cevap: C
 • 17) Ali Şir Nevayi’nin Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil
  olduğu sonucuna ulaştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divanü Lügati’t-Türk
  B) Mecalisü’n-Nefayis
  C) Muinü’l-Mürid
  D) Muhakemetü’l-Lügateyn
  E) Muhabbetname
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yerinin değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?
  A) yapıt
  B) meydan
  C) yeşil
  D) temel
  E) bölme
  Cevap: E
 • 19) “el” ve “gel” sözcüklerindeki (e) seslerinin söylenişi farklı olmasına rağmen anlam
  farkı yaratmaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Sese
  B) Alt ses birime
  C) Ses birime
  D) Foneme
  E) Göstergeye
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yabancı kökenli değildir?
  A) hesap
  B) şükür
  C) ziyaret
  D) şimdi
  E) can
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder