AÖL Dil ve Anlatım Soruları 1 ( 2017-2018 AÖL 401)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Şirket başkanı, tüm çalışanlarını toplantı salonuna toplayıp onlara şirketin genel durumu hakkında bilgi verdi.
  Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

  A) Dönüt
  B) Alıcı
  C) İleti
  D) Kaynak
  Cevap: A
 • 2) Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Bu sosyal kurumun kendine göre birtakım kuralları vardır. Bu kurallara göre
  dilde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir, kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar; kullanılmayanlar da unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır.

  Bu parçada “dil” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Sürekli gelişip değiştiğine
  B) Kendi kuralları olduğuna
  C) Kültürün aktarıcılığını üstlendiğine
  D) İnsanların anlaşmasını sağladığına
  Cevap: C
 • 3) Üniversitede edebiyat öğrenimi gören Ayçin, bitirme tezi için Türkçede mevsim ve tabiat olaylarını anlatan sözcüklerin anlamsal özelliklerini, geçirdiği anlamsal değişimleri inceleyecektir.
  Buna göre Ayçin, dil bilgisinin hangi alanında çalışma yapacaktır?

  A) Biçim bilgisi(morfoloji)
  B) Anlam bilim(semantik)
  C) Köken bilim(etimoloji)
  D) Ses bilgisi(fonetik)
  Cevap: B
 • 4) Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü.
  Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.
  Bu parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

  A) Kültürün taşıyıcısı olduğu
  B) İnsanların anlaşmasını sağladığı
  C) Bir milletin ortak malı kabul edildiği
  D) Ulusları birbirine yaklaştırdığı
  Cevap: A
 • 5)
  * Konuşma dili, kişilerin kültür düzeylerine ve bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir.
  * Dillerde coğrafi ve toplumsal ayrılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur.
  * Yazı dilinde noktalama işaretlerine dikkat edilmez.
  Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) Y – Y – D
  B) Y – D – D
  C) D – Y – Y
  D) D – D – Y
  Cevap: D
 • 6)
  I. Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
  II. Türkçe, İngilizce ile akraba diller dendir.
  III. Türkçe, yapı olarak çekimli bir dildir.
  IV. Çekimli dillerde sözcüğün kökü değişikliğe uğrar.
  Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
  Cevap: C
 • 7) Ural-Altay dil ailesine mensup dillerin sondan eklemeli bir yapısı vardır.
  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kuralı örneklemektedir?

  A) Hâkimiyet
  B) Bilgili
  C) Edebiyat
  D) Merdiven
  Cevap: B
 • 8)
  * Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 1074 yılları arasında yazılmıştır.
  * Yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılıklarını veren bir sözlüktür.
  * Eserde İslamiyet Öncesi Dönem’e ait çok sayıda koşuk, sagu, sav örneği bulunmaktadır.
  Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Atabetü’l Hakayık
  B) Divanü Lûgati’t Türk
  C) Muhakemetû’l Lügateyn
  D) Kutadgu Bilig
  Cevap: B
 • 9) En geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüdür. Dar anlamıyla dildeki sesleri çıkarma olayıdır.
  Bu parçada tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ulama
  B) Lehçe
  C) Söyleyiş(telaffuz)
  D) Yazı dili
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
  A) 23 ağustosta memlekete gideceğim.
  B) Bizimle Doktor Kenan da gelecek.
  C) Sıra arkadaşım da Trabzonluymuş.
  D) Onur Bey, az önce şirketten ayrıldı.
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Dediklerimi yapsa da onu artık affetmem.
  B) Senin yüzünden bildiklerimi de unuttum.
  C) Bu parayla da dükkân açılmaz.
  D) Oraya trenlede gitme ihtimalimiz var.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi ses aşınması yoluyla oluşmuştur?
  A) Kayınvalide
  B) Cumartesi
  C) Hanımeli
  D) Sivrisinek
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez?
  A) Konuşmalarından konuya hâkim olmadığı anlaşılıyordu
  B) Karadeniz iklimi fındık yetiştirmek için oldukça uygundur
  C) Gelmekte olan trenin sesini duyuyor musun
  D) Aklıma gelenler bir bir başıma geliyor
  Cevap: C
 • 14) Ahmet, Musa, Ebru sözeli ( ) Faruk, Necla, Burhan sayısalı tercih etmişti. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) Ünlem ( ! )
  B) İki nokta ( : )
  C) Üç nokta ( ... )
  D) Noktalı virgül ( ; )
  Cevap: D
 • 15) İnsan hayatta neye ihtiyaç duyar ( ) Bence iki şeye ( ) sevgi ve saygı ( ) Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
  A) ( ? ) ( . ) ( ... )
  B) ( ! ) ( : ) ( . )
  C) ( : ) ( : ) ( ... )
  D) ( ? ) ( : ) ( . )
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder