AÖL Türk Dili ve Edebiyatı Soruları( 2017 1.Dönem 414 AÖL)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 13. yüzyılda Türk dilinin ayrı coğrafi bölgelerde kullanılmasıyla Türkçe, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmıştır. DoğuTürkçesi 15. yüzyıldan sonra - - -
  adını almıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Azeri Türkçesi
  B) Türkiye Türkçesi
  C) Çağatay Türkçesi
  D) Uygur Türkçesi
  Cevap: C
 • 2) Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserde dil bilimi, şiveler, tarih, coğrafya, din ve inanç konularına yer verilmiştir. Ayrıca eserde Türk boylarını gösteren bir harita da vardır.
  Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şecere-i Türk
  B) Divanü Lûgati’t Türk
  C) Kutadgu Bilig
  D) Atabetü’l Hakayık
  Cevap: B
 • 3) Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim. Ah! Hakk’a varmayan gönlüm kırık
  Yeryüzünde “sultanım” deyip ululanırken Gamla dolup yer altına girdim işte.
  Divan-ı Hikmet’ten alınan bu dizelerde şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bu dünyanın gelip geçici olduğu
  B) Hayatı doya doya yaşamak gerektiği
  C) İnsanın sahip olduklarının değerini bilmesi gerektiği
  D) İnsanların zamanla değişebileceği
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlarda “ilahi” türüne verilen adlardan değildir?
  A) Nefes
  B) Tapuğ
  C) Ayin
  D) Semai
  Cevap: D
 • 5) Oldukça üretken olan şair birçok eserinde sosyal gelişmelerin üzerinde durmuştur. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıyla uygulamış ve divan edebiyatı anlayışının yerleşmesinde etkili olmuştur. İskendername ve Cemşid ü Hurşit adlı mesnevileri bulunmaktadır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Baki
  B) Ahmedi
  C) Fuzuli
  D) Yusuf Has Hacip
  Cevap: B
 • 6) Eski edebiyatımızda bugünkü romanın yerini tutan - - - -, - - - -, - - - - gibi uzun kahramanlık hikâyeleri vardır. Bu hikâyeler evlerde, konaklarda, hanlarda, kervansaraylarda anlatılır; uzun kış gecelerini keyifli hâle getirirmiş.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

  A) Battalname
  B) Saltukname
  C) Şikâyetname
  D) Danişmendname
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili çalışma yapmıştır?
  A) Ahmet Haşim
  B) Muharrem Ergin
  C) Eflatun Cem Güney
  D) Yahya Kemal Beyatlı
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düzyazı türlerinden değildir?
  A) Mesnevi
  B) Tezkire
  C) Seyahatname
  D) Münşeat
  Cevap: A
 • 9)
  • Gazelin ilk beytine verilen addır.
  • Gazelin en güzel beytidir.
  • Gazelin son beytine verilen addır.
  Bu cümlelerde aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı verilmemiştir?

  A) Makta
  B) Matla
  C) Musammat gazel
  D) Beytü’l gazel
  Cevap: C
 • 10) Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölüme - - - - adı verilir.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) nesip
  B) fahriye
  C) girizgâh
  D) methiye
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerindendir?
  A) Rubai
  B) Semai
  C) Destan
  D) Mâni
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şarkı türünde eser vermemiştir?
  A) Yahya Kemal Beyatlı
  B) Nedim
  C) Enderunlu Vasıf
  D) Hoca
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatı ürünlerinin toplandığı defterlere verilen isimdir?
  A) Kopuz
  B) Cönk
  C) Koşma
  D) Divan
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi taşlama örneğidir?
  A)
  Keklik gibi taştan taşa sekerek
  Gerdan açıp gelişini sevdiğim
  Sağa sola taksim etmiş örgüsün
  Onar onar bölüşünü sevdiğim
  B)
  Kazak Abdal söyle bu türlü sözü
  Yoğurt ayran ile hallolmuş özü
  Köyden şehre inse bir köylü kızı
  İnci yakut ister mercan beğenmez
  C)
  Oklar uçup gider şahanlar gibi
  Merd de aşıp gider aslanlar gibi
  Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi
  Kesilir ne başlar meydan içinde
  D)
  Dinleyin ağalar medhin eyleyim
  Elma yanaklımın kara kaşlımın
  O gül yüzlerine kurban olayım
  Dal gerdanlımın da sırma saçlımın
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki öğretici metin türlerinden değildir?
  A) Tezkire
  B) Seyahatname
  C) Mektup
  D) Murabba
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder