Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖF Türk Dili Soruları 1 ( 2016 Güz dönemi 3300 A)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) "Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı,
  şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan
  kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lehçe
  B) Dil ailesi
  C) Ana dil
  D) Birey dili
  E) Bölgeseldil
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
  A) Arnavutça-Yunanca-Ermenice
  B) Ermenice-Almanca-İngilizce
  C) Yunanca-Fransızca-İspanyolca
  D) Macarca-İngilizce-Ermenice
  E) İtalyanca-Almanca-Yunanca
  Cevap: D
 • 3) Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.
  B) Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.
  C) İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.
  D) Dilin üretim yetisi sınırsızdır.
  E) Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.
  Cevap: A
 • 4) Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya
  da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer
  almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

  A) Yazı dili
  B) İzole dil
  C) Kutsal dil
  D) Ölçünlü dil
  E) Argo
  Cevap: D
 • 5) İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer
  veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karay
  B) Kumuk
  C) Karaçay
  D) Gagauz
  E) Kazak
  Cevap: A
 • 6) Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile
  ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu
  edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divan-ı Hikmet
  B) Divanü Lugat’it-Türk
  C) Atabetü’l-Hakayık
  D) Kutadgu Bilig
  E) Mukaddimetü’l-Edeb
  Cevap: B
 • 7) "Pek Eski Türk Yazısı" adlı çalışmasıyla Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın
  yapan kişi kimdir?

  A) Necip Asım
  B) Ziya Gökalp
  C) Ömer Seyfettin
  D) Ali Canip
  E) Şemsettin Sami
  Cevap: E
 • 8) Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Muhabbetname
  B) Codex Cumanicus
  C) Nehcü’l- Feradis
  D) Garib-nâme
  E) Divan-ı Hikmet
  Cevap: E
 • 9) Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İbrani alfabesi
  B) Kiril alfabesi
  C) Köktürk alfabesi
  D) Soğut alfabesi
  E) Süryani alfabesi
  Cevap: E
 • 10) attar -- aktar örneğinde görülen ses olayıaşağıdakilerden hangisidir?
  A) Benzeşme
  B) Aykırılaşma
  C) Göçüşme
  D) Ötümlüleşme
  E) Dudaksıllaşma
  Cevap: D
 • 11) Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) 29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.
  B) Sesçil (fonetik) bir alfabedir.
  C) Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.
  D) Ses-yazı karşılıklığı esastır.
  E) Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.
  Cevap: C
 • 12) "Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre
  aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

  A) nötr
  B) şevk
  C) sarp
  D) film
  E) devr
  Cevap: D
 • 13) kirpik -- kiprik örneğindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ünsüz türemesi
  B) Benzeşme
  C) Aykırılaşma
  D) Ünsüz düşmesi
  E) Göçüşme
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?
  A) azıcık
  B) ıssız
  C) kapı
  D) kahvaltı
  E) uslu
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?
  A) silkele-
  B) getir-
  C) bildir-
  D) yoğunlaş-
  E) kolla-
  Cevap: E
 • 16) Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?
  A) Türeme
  B) Değişme
  C) Metatez
  D) Düşme
  E) Fosilleşme
  Cevap: B
 • 17) Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı
  diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Tarama
  B) Kısaltma
  C) Derleme
  D) Birleştirme
  E) Türetme
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?
  A) bilgisayar
  B) yazılım
  C) uygar
  D) uçak
  E) bilişim
  Cevap: C
 • 19) "Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 20) Yapay dil oluşturma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Konuşulan dile resmî statü kazandırılması
  B) Yok olmak üzere olan dillerin canlandırılması
  C) İletişim engelinin ortadan kaldırılması
  D) Konuşur sayısı azalan dillerin tespit edilmesi
  E) Belirli bir bölgede konuşulan dillerin koruma altına alınması
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder