YKS Türkçe Deneme soruları 1 ( Yks örnek türkçe soruları)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kim ne derse desin "talimatı" belliydi: Herkes saat sekiz olmadan çivilenecekti koltuğuna.
  Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

  A) İstanbul’dan çıkan padişah fermanı, çokta Anadolu sınırlarını aşmıştı.
  B) Kendine ödev kıldığı yegâne arzusuydu şu çocukların karnını doyurmak.
  C) Babasının buyruğunu yerine getirmenin gururunu yaşadı delikanlı.
  D) Şüphesiz emir demiri keser de başımız yine aynı yerde dimdik.
  E) Onca önerinin karşısında bu beklenmeyen direktif herkesi suspus etti.
  Cevap: B
 • 2) O, iyi yazılmış şiirin geniş kitlelere ulaşabileceğini ispatladığı gibi edebiyatçının sadece yazarak değil, yaşayarak ve konuşarak da toplumu yarına hazırlamak gibi bir işlevi yerine getirebileceğini gösteren en güzel örnek oldu.
  Bu cümlede söz edilen edebiyatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Yazdıklarının yanı sıra yaptıklarıyla da insanlara yol gösterdiği
  B) Şiirleriyle birlikte farklı edebî türlerde de önemli eserler verdiği
  C) Ününü eserlerinden çok yaşantısına borçlu olduğu
  D) Şiirlerinde toplumun ortak sorunlarını ön planaçıkardığı
  E) Şiiri ve edebiyatı, toplumu eğitmede bir araç olarak kullandığı
  Cevap: A
 • 3) I. Anadolu’da kilim dokuma esnasında yapılan bazı hatalar özellikle düzeltilmez.
  ıı. “Bir yanlış, bir nakış.” sözü bu hatalardan doğan özgün buluşları dile getirir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir?

  A) Anadolu’da kilim dokuma sürecinde ortaya çıkan hataların ısrarla tekrarlanması, yapılan hataların özgün desenler ortaya çıkardığına yönelik eski bir inanışa dayandırılmaktadır.
  B) Anadolu’da kilim dokurken yapılan bazı hataların kasten düzeltilmemesi, yapılan her
  yanlışın özgün bir nakışın üretilmesini sağladığına yönelik bir sözle çelişmektedir.
  C) Anadolu’da kilim dokurken yapılan hataların bile isteye göz ardı edilmesi, bu hataların azaltılmasının bizi özgün buluşlara yönelteceğini öneren bir sözden
  kaynaklanmaktadır.
  D) Yapılan bazı yanlışların özgün bir buluş veya nakışın önünü açtığına inanıldığı için
  Anadolu’da kilim dokurken yapılan bazı hatalar kasıtlı olarak düzeltilmez.
  E) Anadolu’da kilim dokurken özgün buluşlara ulaşabilmenin yolu olarak kullanılan yöntemler, el sanatlarıyla ilgili bazı genellemeler yapılmasına neden olmuştur.
  Cevap: D
 • 4) Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi, ayraç içinde verilen açıklamayla anlamca
  uyuşmamaktadır?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: B
 • 5) Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem de çekim eki almıştır?

  A) I ve III
  B) I ve IV
  C) II ve III
  D) II ve IV
  E) II ve V
  Cevap: D
 • 6) Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) I. sözcük ayrılma hâli eki almış bir addır.
  B) II. sözcük çokluk bildiren bir zarftır.
  C) III. sözcük fiilimsiyi niteleyen bir zarftır.
  D) IV. sözcük eylemin yönünü bildiren bir zarftır.
  E) V. sözcük iyelik eki almış bir addır.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) Her sabah kitapçının vitrinine bakıp 'umutsuzca' geri dönüyordu.
  B) Okula 'sıkça' uğruyor, ilgisiz bir veli olmadığını göstermeye çalışıyor.
  C) Kasabanın son evlerini de geçtikten sonra 'yüksekçe' bir fabrika binasının önünde durduk.
  D) “Benim basit düşündüğümü sanıyorsunuz.” derken bile 'masumca' bakıyordu.
  E) Kapıya 'sertçe' birkaç defa vurdu, bir süre bekledikten sonra cılız bir “Kim o?” sesi işitti.
  Cevap: C
 • 8) Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: E
 • 9) (I) Adı Rahmi Kaya idi ama aile dostları, yakınları ona "kadife yanak" derlerdi. (II) Sapsarı saçlar, kıpkırmızı yanaklar; bal rengi, gülen gözler. (III) Yerinde duramayan, şirin mi şirin bir afacan ama haylaz değil. (IV) Kaybolduğunda aramaktan, ona ağabeylik
  yapmaktan çocukluğumu bilemedim. (V) Gördüğüm, bildiğim oyunların çoğunu oynamaya vakit bulamadım çünkü ben büyüktüm, küçük kardeşime sahip çıkmalıydım.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “sıfat tamlaması” yoktur?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: E
 • 10) .Bir sanat akımı olarak postmodernizm, 1950’lerin sonlarından itibaren kendisinden söz ettirmeye başlamış, 1960’lardan beri Batı edebiyatlarında kendisini hissettirip asıl yaygınlığını ve günlük hayata girişini de 1980’lerin başında gerçekleştirmiştir.
  Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Dönüşlülük zamiri
  B) Yer-yön zarfı
  C) İsim-fiil
  D) Zarf-fiil
  E) Bağlaç
  Cevap: B
 • 11) Bir kedi, avına saldırmaya hazırlanırken başını ritmik şekilde bir o yana bir bu yana sallar. Bu, birçok yırtıcı hayvanın uyguladığı bir yöntem değil midir? Biz de
  başımızı iki yana ne kadar sallarsak bir nesnenin yanal hareketleriyle yer değiştirme derecesini o oranda azaltabileceğimizi görürüz.

  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İşaret sıfatı
  B) Belgisiz sıfat
  C) Sayı sıfatı
  D) Niteleme sıfatı
  E) Soru sıfatı
  Cevap: E
 • 12) (I) Hünkârın otağı, yıkık bir manastır avlusunun tam ortasına kurulmuştu. (II) Kadırga yelkeninden kesilmiş ağır atlas yapıya sahip olan otağ, konargöçer bir saray yavrusunu andırıyordu. (III) Giriş kapısının sağına soluna sıralanmış nöbetçiler, dimdik duruyorlardı. (IV) Sabit bir noktaya dikilmiş sert bakışlı bu nöbetçiler otağın bir
  parçası gibiydiler. (V) Elleri kılıçlarında, kulakları kirişte öylece hareketsiz ve sessiz bekliyorlardı.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge sıralanışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
  hangisi yanlıştır?

  A) I. cümle özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur.
  B) II. cümle özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşmuştur.
  C) III. cümle özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
  D) IV. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
  E) V. cümle nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
  Cevap: E
 • 13) Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: C
 • 14) Beyefendi ( ) biraz gazetenizden başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın ( ) çevrenize, kuşlara, ağaçlara, çocuklara ( ) Aslında yargılamak istemem sizi ama bunca güzellik varken nasıl mahkûm edebiliyorsunuz kendinizi yalnızlığa ( ) anlamıyorum. Yok ( ) aslında anlıyorum. Siz sevinci unutmuşsunuz son zamanlarda.
  Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
  işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

  A) (,) (:) (.) (?) (,)
  B) (;) (;) (...) (;) (;)
  C) (,) (;) (...) (,) (,)
  D) (,) (,) (?) (;) (,)
  E) (;) (;) (...) (?) (,)
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kullanımı yanlıştır?
  A) Şu günlerde yayımlanan eserindeki şiirler toplu okunursa, hiç telaş etmeyen son derece dingin bir sesle karşılaşılır.
  B) Göbeklitepe’de yer alan, genişlikleri ve derinlikleri 16 cm’yi bulan, kâse benzeri delikler buranın bir başka gizemli unsurunu teşkil eder.
  C) Görüldüğü gibi yazar, kitabını öğrencilerinin yardımıyla yayımlanacak duruma getirilebilmişse de istediği çalışmaları yapamamıştır.
  D) Yöntemin özü, felsefesi inançtır yani bir yöntemin bağlandığı felsefi inanç, o yöntemin özüdür.
  E) Bu kitabın başta Almanca, Fransızca, İngilizce olmak üzere bütün dünya dillerine çevrilmesine aracı olunmalı, olanak sağlanmalıdır.
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^) yanlış kullanılmıştır?
  A) Bundan yirmi yıl önce söylediklerini düşündükçe hâlâ canım yanıyor.
  B) Uzun bir hikâye okumaktansa birkaç şiir okumayı yeğlerim.
  C) Yıllardır bir reklâm ajansında çalışan kızı bu yıl iş değiştirmiş.
  D) Resmî işlemlerin, planladığınızdan fazla zaman alacağını düşünüyorum.
  E) Kâğıt tüketimini sınırlamak doğayı korumak için atılacak önemli bir adımdır.
  Cevap: C
 • 17) (I) Erasmus ve Machiavelli, modern düşüncenin doğuşunda ortaya çıkan iki karşıt savın temsilcileridir. (II) Erasmusçuluk, soyut bir insan anlayışına dayalı evrensel düşünceyi oluştururken Machiavelli somut güç ilişkilerine dayalı bir yerel iktidar düşüncesini geliştirir. (III) İnsanlığın ortak yararını ulusal çıkarlardan daha önemli görenler, Erasmus'a açıkça sahip çıkar. (IV) Ancak insanlık tarihinin en önemli ve iddialı
  kitaplarından biri, Machiavelli'nin Prens'i olarak görülür. (V) Devlet mantığını her türlü kaygının önüne geçirenler, Machiavelli düşüncesini izledikleri hâlde Machiavelli yandaşı sayılmaktan çok korkarlar.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: D
 • 18) (I) Dünyada demir yolu sanayisinin geçmişi, İngiliz bir mühendisin buharlı lokomotifi icat etmesine dayanıyor. (II) Türk demir yolu sanayisi ise Anadolu Osmanlı Kumpanyası adı verilen küçük bir atölyeyle başladı. (III) Bugünkü TÜLOMSAŞ’ın temeli de o yıllarda atıldı. (IV) Anadolu Osmanlı Kumpanyası, kendi dönemi içinde küçük çaplı lokomotif, yolcu ve yük vagonu tamiratı yapabiliyor fakat onarımları için lokomotifleri Almanya’ya
  gönderiyordu. (V) Osmanlı Dönemi’nde demir yolu yapımına büyük önem verilmiş, 1856-1922 yılları arasında Osmanlı toprakları içindeki demir yolu uzunluğu 8 bin 619 kilometreye ulaşmıştır. (VI) Osmanlı, bu ulaşımı diğer birçok teknolojik yeniliğe göre oldukça erken kullanmaya başlamasına rağmen aynı başarıyı sanayileşmede gösterememiştir.
  Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

  A) II
  B) III
  C) IV
  D) V
  E) VI
  Cevap: D
 • 19) Toprağı sevdiren, üstünde hayat sürdürenlerdir ama ben İstanbul’u kimsesiz de olsa yine severim. Toprak her yerde topraktır. Hayatın kazanıldığı bir şehir de sonuçta ötekiler gibidir. Karnın nerede doyarsa memleketin orasıdır. Bütün bunlar doğru olabilir. Ne var ki söz konusu İstanbul olunca durum değişir. İstanbul’u, orada karnımı doyuramasam da severim. O toprağı; üstünde yalanla doğrunun bir arada olduğu, iyi ve
  kötünün aynı tartıda tartıldığı zaman da severim.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Düşünceleri alıntılarla pekiştirme
  B) Birinci kişili anlatıma yer verme
  C) Mecazlı söyleyişe yer verme
  D) Öznel düşüncelere başvurma
  E) Karşıtlıklardan yararlanma
  Cevap: A
 • 20) Platon’a sormuşlar: “İnsanların sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?” Platon sıralamış: “Çocukluktan sıkılır ve büyümek isterler. Ne var ki büyüyünce çocukluklarını
  özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler. Sonuçta, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar ancak hiç yaşamamış gibi
  ölürler.”
  Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlar maddi kazançlar peşinde koşarken benliklerini unutur.
  B) Geçmişe özlem, bütün insanların hissettiği ortak bir duygudur.
  C) İkilemler ve tutarsızlıklar içinde yaşamak hayatı değersizleştirir.
  D) Sağlıklı olmanın değeri çok geç anlaşılmaktadır.
  E) İnsanlar, yaşamanın değerini yaşarken fark edemezler.
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder