Açık Öğretim Lisesi 1.Dönem 1.Oturum Coğrafya Soruları ( 155)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt bilim alanlarındandır?
  A) Turizm coğrafyası
  B) Toprak coğrafyası
  C) Siyasi coğrafya
  D) Ulaşım coğrafyası
  Cevap: B
 • 2)

  Cevap: C
 • 3) Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
  A) Tropikal kuşak
  B) Soğuk kuşak
  C) Kutup kuşağı
  D) Ilıman kuşak
  Cevap: A
 • 4) Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları iklim koşullarına uyum sağlamalarına ne denir?
  A) Biyom
  B) Ekosistem
  C) Habitat
  D) Adaptasyon
  Cevap:
 • 5) Aşağıda verilen biyomlardan hangisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir?
  A) Çöl
  B) Çayır
  C) Çalılık
  D) Yağmur ormanları
  Cevap: D
 • 6) Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Ekosistemdeki enerji akışı güneşten gelerek üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlü olarak aktarılır.
  Buna göre, ekosistemdeki enerji akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Güneş ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır.
  B) Üreticiler ve etçil tüketiciler arasında enerji akışı döngü şeklinde gerçekleşir.
  C) Otçul tüketiciler ihtiyaç duydukları enerjiyi üreticilerden sağlarlar.
  D) Üreticiler, güneşten gelen enerjiyi ilk kullananlardır.
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan fiziksel etmenler arasında yer alır?
  A) Protein
  B) Oksijen
  C) Yağış
  D) Bitkiler
  Cevap: C
 • 8) Bir ülkenin nüfus artış hızı ekonomik kalkınma hızından yüksek ise ülkede bazı problemler ortaya çıkabilmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu problemlerden biri değildir?

  A) İş gücünün artması
  B) İşsiz kişi sayısının artması
  C) Plansız şehirleşmenin artması
  D) Kamu hizmetlerinin yetersiz kalması
  Cevap: A
 • 9) Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri verimli tarım arazileri çevresinde ve akarsu vadilerinde kurulmuştur.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı alanlardan biri değildir?

  A) Nil Vadisi
  B) Mezopotamya
  C) Asya’nın güneydoğusu
  D) Güney Amerika’nın doğusu
  Cevap: D
 • 10) Çöl ortasında kurulan küçük bir yerleşme iken, İslamiyet’le birlikte önemi artan ve Suudi Arabistan topraklarında yer alan şehir hangisidir?
  A) Kahire
  B) Şam
  C) Mekke
  D) Bağdat
  Cevap: C
 • 11) Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.
  Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır?

  A) Demir – çelik sanayisi
  B) Beyaz eşya sanayisi
  C) Termik santraller
  D) Nükleer santraller
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?
  A) Su kaynakları
  B) Ulaşım yolları
  C) İklim koşulları
  D) Yer şekilleri
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır?
  A) Linyit
  B) Akarsu
  C) Rüzgâr
  D) Uranyum
  Cevap: A
 • 14) Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?

  A) Afganistan
  B) Japonya
  C) Nijerya
  D) Moğolistan
  Cevap: B
 • 15)
  I. Kahvenin anavatanı dışında yetiştirilmeye başlanması
  II. Kuş gribi nedeni ile tavuk üretiminin azalması
  III. Kâğıt sanayisinin su kaynaklarına yakın kurulması
  Yukarıdakilerden hangileri tüketimin üretim üzerindeki etkisine örnek verilemez?

  A) Yalnız I
  B) I ve III.
  C) Yalnız III
  D) II ve III.
  Cevap: B
 • 16) Anadolu toprakları tarih boyunca çok sayıda uygarlığın doğduğu, geliştiği bir alan olmuştur.
  Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Tarihi ticaret yolları üzerinde yer alması
  B) Ilıman iklim koşullarına sahip olması
  C) Kıtalar arasında köprü konumunda olması
  D) Ortalama yükseltisinin fazla olması
  Cevap: D
 • 17) “Tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yer ve çevresi Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Tarım arazilerimiz geniş ve tarımsal üretimde makine kullanımı yaygın ol-
  masına rağmen üretimimizde yıldan yıla dalgalanma görülür.”


  Cevap: B
 • 18) Türkiye’de kıyı balıkçılığında avlanan balık oranının en yüksek olduğu deniz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ege
  B) Akdeniz
  C) Karadeniz
  D) Marmara
  Cevap: C
 • 19) Cumhuriyetin ilk yıllarında, ihtiyacı olan hammaddenin ülke kaynaklarından karşılanacağı sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sahip tesislerden biri değildir?

  A) Çimento fabrikası
  B) Şeker fabrikası
  C) Petrol rafinerisi
  D) Dokuma fabrikası
  Cevap: C
 • 20) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisi orman yangınlarına karşı 1. derece hassas yerlerden biridir?


  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder