Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Namaz
  II. Zekat
  III. Ahiret
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kur'an'da geçen konular arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi Kur'anda verilen öğütlerden biri değildir?
  A) Doğru ve dürüst olun
  B) Sabırlı olun
  C) Kul hakkı yemeyin
  D) Alçak gönüllü olun
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Kur'anda verilen emirlerden değildir?
  A) Güvenilir olun
  B) Büyükleri sayın, küçükleri sevin.
  C) Adaletli olun
  D) İşlerinizi güzel yapın.
  Cevap: D
 • 4) Kur'an evrende yer alan ancak insanların göremediği varlıklardan söz etmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen varlıklardan değildir?

  A) Melekler
  B) Şeytan
  C) Hayaletler
  D) Cinler
  Cevap: C
 • 5) Kur'an-ı Kerim ile ilgili;
  * Cennet ve cehennem
  * İbadetler
  * Ahlak ilkeleri
  * İnanç esasları
  * Ahiret yaşamı
  verilenlerden kaç tanesi hakkında Kur'an-ı Kerimde bilgi verilmiştir?

  A) 5
  B) 6
  C) 3
  D) 1
  Cevap: B
 • 6) İhlas suresi aşağıda verilenlerden hangisi hakkında bize bilgi vermektedir?
  A) İbadetler
  B) Allah (c.c.)
  C) Melekler
  D) Dünyanın yaratılışı
  Cevap: B
 • 7) Biz insanların yaratılış amacı aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Çalışmak
  B) Para biriktirmek
  C) Kulluk etmek
  D) Eğlenmek
  Cevap: C
 • 8) “(Rab­b’i­miz!) An­cak sa­na kul­luk ede­riz ve yal­nız sen­den me­det uma­rız.”
  Verilen ayetle aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

  A) Orucun farz olduğu
  B) Çalışmanın fazilet olduğu
  C) İbadetimizi yalnız Allah'a yapmamız gerektiği
  D) Allah (c.c.) bir olduğu
  Cevap: C
 • 9) “Ey iman eden­ler! Al­lah için hak­kı ayak­ta tu­tan, ada­let­le şa­hit­lik eden kim­se­ler
  olun. Bir top­lu­lu­ğa duy­du­ğu­nuz kin, si­zi adil dav­ran­ma­ma­ya it­me­sin. Ada­let­li olun...”
  “Öl­çü­yü ada­let­le tu­tun ve ek­sik tart­ma­yın."
  Verilen ayetler aşağıdakilerden hangi kavramı vurgulamaktadır?

  A) Hoşgörü
  B) İbadet
  C) Adalet
  D) İnanç
  Cevap: C
 • 10) “...Yal­nız­ca Al­lah’a kul­luk ede­cek­si­niz, ana ba­ba­ya, ya­kın ak­ra­ba­ya, ye­tim­le­re, yok­sul­la­ra iyi­lik ede­cek­si­niz...”
  Yukarıda verilen ayette daha çok hangisinin üzerinde durulmuştur?

  A) Yardımlaşma ve dayanışma
  B) Hoşgörü
  C) Adalet
  D) Kul hakkı
  Cevap: A
 • 11) “... Her şe­yi ya­ra­tıp ona bir ni­zam ve­ren...”
  “Gü­neş ve Ay bir he­sa­ba gö­re (ha­re­ket et­mek­te)dir. Gö­ğü Al­lah yük­selt­ti ve mi­za­nı (den­ge­yi) o koy­du. Sa­kın den­ge­yi boz­ma­yın.”
  Verilen ayetlerle Allah(c.c.) bize hangi konuda öğüt vermiştir?

  A) Zekatın önemi hakkında
  B) Sadaka vermenin hakkında
  C) Doğayı korumanın hakkında
  D) İbadetin önemi hakkında
  Cevap: C
 • 12) “Çar­dak­lı ve çar­dak­sız (üzüm) bah­çe­le­ri, ürün­le­ri çe­şit çe­şit hur­ma­la­rı, ekin­le­ri, bir­bi­ri­ne ben­zer ve ben­ze­mez bi­çim­de zey­tin ve nar­la­rı ya­ra­tan odur. Her bi­ri mey­ve ver­di­ği za­man mey­ve­sin­den yi­yin. Dev­şi­ri­lip top­lan­dı­ğı gün de hak­kı­nı (ze­kât ve sa­da­ka­sı­nı) ve­rin, fa­kat is­raf et­me­yin; çün­kü Al­lah is­raf eden­le­ri sev­mez.”
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşmektedir?

  A) Mert'in yemekleri israf etmesi
  B) Ahmet'in defterini güzel kullanması
  C) Melek'in akan musluğu kapatması
  D) Erman'ın boşa yanan sınıf ışığını kapatması
  Cevap: A
 • 13) Allah'ı bilen, Allah'a yönelen ve batılı sevmeyen anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hanif
  B) Mümin
  C) İslam
  D) Din
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim'in özelliklerinden değildir?
  A) Yalan söylemezdi
  B) Güzel huylu biriydi.
  C) Cömert biriydi.
  D) Çok sessiz biriydi.
  Cevap: D
 • 15) Kur-an'ı Kerimde Allah Dostu anlamına gelen Halilullah unvanı verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Muhammed
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İsa
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder