Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kur'an ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuran insanların, kardeşçe, huzurlu, mutlu ve barış içinde yaşamalarını ister.
  B) Bunun için insanlara öğütler verir.
  C) İnsanların iyi ve güzel davranışlara yönelmelerini sağlar.
  D) Peygamber efendimizin sözlerinin toplandığı kitaptır.
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Allah (c.c.) Kur'anda bizlere yasakladığı şeyler arasında değildir?
  A) Hırsızlık yapmayın
  B) Güvenilir olun
  C) İnsanları aldatmayın
  D) Yetim malı yemeyin
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Allah (c.c.) Kur'anda bizlere verdiği öğütler arasında değildir?
  A) Doğru ve dürüst olun
  B) İşlerinizi iyi ve güzel yapın
  C) Anne babaya iyi davranın
  D) İyilik için savaşın
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Allah (c.c.) Kur'anda bizlere emrettiği şeyler arasında değildir?
  A) Adaletli olun
  B) Büyükleri sayın, küçükleri sevin.
  C) Güvenilir olun
  D) Kul hakkı yemeyin
  Cevap: D
 • 5)
  I. İnsanlara iyi, güzel ve kötü davranışlarının neler olduğunu açıklar.
  II. İnsanların kötü davranışlardan sakınmalarını ister.
  III. İnsanların iyi ve güzel davranışlarda bulunmalarını ister.
  , “... Al­lah, ada­le­ti, iyi­li­ği, ak­ra­ba­ya yar­dım et­me­yi em­re­der, çir­kin iş­le­ri fe­na­lık ve az­gın­lı­ğı da ya­sak­lar...” Ayetiyle yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 6)
  * Allah'a ortak koşma
  * Namazı kıl
  * İyiliği emret
  * Kötülükten vazgeçirmeye çalış
  * Sabret
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Hz.Lokman'ın oğluna yaptığı nasihatler arasındadır?

  A) 5
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  Cevap: A
 • 7) Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy yoluyla Allah tarafından gönderilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevrat
  B) İncil
  C) Kur'an
  E) Zebur
  Cevap: C
 • 8)
  I. İbadet
  II. Ahlak
  III. İnanç
  Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri Kur'anın insanlara rehberlik yaptığı konulardandır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız III
  Cevap: A
 • 9) Kur'anda evrende yer aldığı halde insanlar tarafından görülemeyen varlıklar hakkında söz edilmektedir.
  Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu varlıklar arasında gösterilemez?

  A) Melek
  B) Cin
  C) Şeytan
  D) Hayaletler
  Cevap: D
 • 10) Kur'an ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlara ahireti tanıtır ve anlatır.
  B) Cennet ve Cehennem ile ilgili bilgi verir.
  C) Kıyamet günün tarihini verir.
  D) İnsanlara Allah'ın evrenle olan ilişkisi hakkında bilgi verir.
  Cevap: C
 • 11) “De ki: O, Al­lah bir­dir. Al­lah sa­med­dir. (5) O, do­ğur­ma­mış ve doğ­ma­mış­tır. Onun hiç­bir den­gi yok­tur.”
  Yukardaki anlamı verilen İhlas suresi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Allah'ın birdir.
  B) Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.
  C) Allah doğmamış ve doğurmamıştır.
  D) Allah'ın hiçbir dengi yoktur.
  Cevap: B
 • 12) “Ben cin­le­ri ve in­san­la­rı, an­cak ba­na kul­luk et­sin­ler di­ye ya­rat­tım.”
  Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

  A) Allah bir ve tektir.
  B) İnsanların yaratılış gayesi yalnızca Allah'a kulluk etmektir.
  C) Cinler ateşten yaratılmışlardır.
  D) Cinler ruhani varlıklardır.
  Cevap: B
 • 13) Ar­tık, Al­lah’ın si­ze ver­di­ği rı­zık­tan he­lal ve te­miz ola­rak yi­yin, eğer (ger­çek­ten) yal­nız Al­lah’a iba­det edi­yor­sa­nız, onun ni­me­ti­ne şük­re­din.”
  Verilen ayetin meali ile aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilecek en genel yargı olur?

  A) İnsan Allah'a karşı şükredici olmalıdır.
  B) İslam dini son ilahi dindir.
  C) Allah bir çok nimet göndermiştir.
  D) Allah'ın emir ve yasaklarına Kur'an sayesinde uyarız
  Cevap: A
 • 14) “Biz in­sa­na, ana ba­ba­sı­na iyi dav­ran­ma­sı­nı tav­si­ye et­mi­şiz­dir. Çün­kü ana­sı onu ni­ce sı­kın­tı­la­ra kat­la­na­rak ta­şı­mış­tır. Süt­ten ay­rıl­ma­sı da iki yıl için­de olur. (İş­te bu­nun için) ön­ce ba­na, son­ra da ana ba­ba­na şük­ret di­ye tav­si­ye­de bu­lun­mu­şuz­dur. Dö­nüş an­cak ba­na­dır.”
  Yukarıda verilen ayet ile ilgili çıkarılabilecek öğüt hangisidir?

  A) Namazı terketmeden kılmak
  B) Peygamberimize salavat getirmek
  C) Anne babaya iyi davranmak.
  D) Kur'anı sürekli okumak
  Cevap: C
 • 15) “O, yer­de ne var­sa hep­si­ni si­zin için ya­rat­tı...” (18) ; “Al­lah’ın, gök­ler­de ve yer­de­ki (ni­ce var­lık ve im­kân­la­rı) si­zin em­ri­ni­ze ver­di­ği­ni, ni­met­le­ri­ni açık ve giz­li ola­rak si­ze bol­ca ih­san et­ti­ği­ni gör­me­di­niz mi?...”
  Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Dünya güneş etrafında bir sistem dahilinde dönmektedir.
  B) Allah evreni insan için yaratmış ve evreni insan için bir sisteme koymuştur.
  C) Allah bir ve tektir.
  D) Kıyamet günü evren yok olacaktır.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder