...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Atatürk hangi okullara gitti sıra ile yazınız  Cevap:
 • 2) Mondros ateşkes anlaşmasının 7. Ve 24. Maddelerini açıklayın  Cevap:
 • 3) Mondros ateşkes anlaşmasına dayanarak ilk olarak nersei işgal edildi  Cevap:
 • 4) Osman Nevres kimdir. Sahte ismi nedir.  Cevap:
 • 5) Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenip,tarih bilincinin oluşmaya başladığı okul hangisidir?
  A)Şemsi Efendi Mektebi
  B)Askeri Rüştiye
  C)Askeri İdadi
  D)Harp Okulu ve Harp Akademisi
  Cevap: B
 • 6) Birinci Dünya Savaşı’nın çıkış sebebi olan ve 28 Haziran 1914 tarihinde gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Fransız İhtilali
  B)Sanayi İnkılabı
  C)Saraybosna da Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı ve eşinin bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
  D)Panslavist hareketler
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  30 Ekim 1918 yılında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında ………………………………...Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
  Osmanlı yöneticileri tarafından satın alındığı söylenen Goben ve Breslav isimli iki Alman gemisininin isimleri ………………. ve…………………… olarak değiştirilmiştir
  I.Dünya Savaşı devam ederken önce İttifak grubunda bulunan………………….sonra saf değiştirerek İtilaf grubuna geçmiştir.
  Osmanlı Devleti üzerinde emeli olan ……….….’nın hedefi Boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul’u almaktır.
  Mustafa Kemal, halkın bilincini öğrenmek ve bilinçlenmesini sağlamak amacı ile Samsun’dan sonra. ……………….. Bildirisi ile miting ve protestolar yapılmasını istemiştir.
  Cevap:
 • 8) Wilson İlkeleri'nin hangi maddesi azınlıkların isyan etmesine sebep olmuştur?
  A. Yenen devletler yenilenlerden toprak almayacak
  B. Azınlıklar çoğunlukta oldukları bölgede bağımsız devletlerini kurabilecekler
  C. Devletler arası gizli antlaşmalar yapılmayacak
  D. Boğazlar bütün devletlere açılacak
  Cevap: B
 • 9) İtilaf devletlerinin Çanakkale savaşlarında başarısız olması sonucunda, Osmanlı savaşa devam etmiş, 1.Dünya Savaşı uzamış, Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.
  Bu bilgiye dayanarak İtilaf devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni açmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

  A. Rusya'ya yardım götürmek istemeleri
  B. Osmanlı'nın savaş dışı bırakılmak istenmesi
  C. Almanya'yı savaş dışı bırakmak
  D. Savaşı kısa sürede bitirmek
  Cevap: C
 • 10) 1.Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri Çanakkale'dir. Bu cephede yapılan savaşlar sonunda İtilaf devletleri yenilgiye uğramıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları'nın sonuçları arasında gösterilemez?

  A. Rusya'da ihtilal çıkmasına ve Rusya'nın savaştan çekilmesine sebep oldu.
  B. Bulgaristan'ın, İtilaf devletleri grubunda savaşa girmesine sebep oldu.
  C. M.Kemal'in tanınmasına katkı sağladı
  D. 1.Dünya Savaşı'nın süresi uzadı
  Cevap: B
 • 11) Atatürk, Türk milletine siyasetten ekonomiye, ekonomiden kültürel ve sosyal alanlarda olmak üzere birçok eser bırakmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün en büyük eseridir?

  A) Türkiye İş Bankası
  B) Türk Tarih Kurumu
  C) Türk Dil Kurumu
  D ) Türkiye Cumhuriyeti
  Cevap: D
 • 12) Aşağıda Mustafa Kemal’in gittiği okullar verilmiştir.

  1.Askeri Rüştiye 2.Harp Okulu 3.Askeri İdadi 4.Şemsi Efendi Okulu 5.Harp Akademisi

  Mustafa Kemal’in gittiği bu okulların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 2,5,3,1,4
  B) 4,1,3,2,5
  C) 4,3,1,2,5
  D) 1,4,3,5,2
  Cevap:
 • 13) Sevr Barış Antlaşması I. Dünya savaşı bittikten iki yıl sonra 10 Ağustos 1920 yılında yapılmıştır.
  Niçin bu kadar geç imzalanmıştır?

  A- İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmada kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdir.
  B- İmza sırası geç gelmiştir.
  C- Anlaşma imzalanacak kağıt bulamamışlardır.
  D- Osmanlı Devleti geciktirmiştir.
  Cevap: A
 • 14) Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılara verilmesini öneren İngiltere’nin amacı nedir?
  A) ABD’nin sempatisini kazanmak
  B)İzmir’in İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini engellemek
  C) Fransa’yı konferansta yalnız bırakmak
  D)İtalya ile Fransa’yı karşı karşıya getirmek
  Cevap: B
 • 15) Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.

  Mustafa Kemal bu tarihi emri aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yaparken vermiştir?

  A) Kafkasya
  B) Suriye – Filistin
  C) Trablusgarp
  D) Çanakkale
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder