...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  Basamak değeri – örüntü – bölük - basamak - kalan

  1. Bir sayıda rakamların yazıldığı yere ………………… denir.
  2.Doğal sayılarda her üç basamaktan oluşan her bir gruba ………… denir.
  3.Belirli bir kurala göre tekrar eden sayı, şekil veya sembol dizilerine ……………….. denir.
  4.Bir bölme işleminde bölünen sayıyı bulmak için bölen ile bölümü çarpıp, …………….. ile toplamalıyız.
  5. ………………… , bir sayının bulunduğu basamaktaki değeridir.
  Cevap: .
 • 2) 5K2 K64 39K sayısındaki K’nın değeri 7 olduğuna göre K rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?  Cevap:
 • 3) Aşağıda verilen sayı örüntüsünün sıradaki sayısını bulunuz.
  2 – 4 – 8 – 1 6 – . . . . . .
  Cevap: .
 • 4) Verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.
  4 2 3 3 →………………………..

  5 6 7 8 →……………………….
  Cevap: .
 • 5) Aşağıdaki boşluklar doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız
  A) Rakamlar toplam on tane sayıdan oluşmaktadır. (…….)
  B) Bölükler dört gruptan oluşmaktadır. (…….)
  C) 13 425 607 5’in bulunduğu basamak değeri on binlerdir. (…..)
  D) 10 001 001 sayının okunuşu yüz milyon bin bir diye okunur. (……)
  Cevap: .
 • 6) ANKARA sözücüğünün şifresi 832 818 sayısıdır. Buna göre KANARA sözücüğünün şifresi nedir?
  A) 283 881
  B) 288 218
  C) 328 818
  D) 283 818
  Cevap: D
 • 7) 654 987 123 sayısındaki 5 rakamının basamak değerikaçtır?
  A) 50 000 000
  B) 5 000 000
  C) 500 000
  D) 50 000
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdaki işlemlerini yapınız.
  30 : 10 = ……..
  900 : 100 = ………
  3800 : 10 = ………….
  600 : 10 = ……..
  Cevap: .
 • 9) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
  ( ) 295.379.680 sayısındaki altı çizili olan bölük milyonlar
  bölüğüdür.
  ( ) 983.710.204 sayısındaki altı çizili rakamın bulunduğu basamak yüz milyonlar basamağıdır.
  ( ) 5.984.712 sayısının sayı değerleri toplamı 21’dir.
  ( )13 425 607 sayısında 5’in bulunduğu basamak değeri binlerdir.
  ( )10 001 001 sayısı ‘’yüz milyon bin bir’’ diye okunur.
  Cevap: .
 • 10) 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43
  Yukarıdaki sayı örüntüsünde 1. terim 5 olarak alınsaydı, 7. terim ne olurdu?  Cevap:
 • 11) Aşağıda yazılışı verilen sayıların okunuşlarını, okunuşları verilen sayılarında yazılışını yazınız.
  78.542.918 =

  172.296.008 =

  Seksen üç milyon altmış yedi bin altı =

  Altı yüz yedi milyon yedi yüz elli iki bin yüz doksan beş =
  Cevap: .
 • 12) Yalnızca 5, 8, 1, 9 ve 3 rakamlarını birer defa kullanarak aşağıda noktalı yerlere beş basamaklı sayıları yazınız
  a) En büyük doğal sayı :…………………….
  b) En küçük doğal sayı :…………………….
  c) En büyük tek doğal sayı :……………………..
  d) En küçük çift doğal sayı :…………………….
  Cevap: .
 • 13) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
  ( … ) 2 485 073 sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri 80 000’dir
  ( … ) 1, 3, 7, 6, 0 ve 5 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek altı basamaklı en büyük çift sayı 765 310’dur.
  ( … ) 504 685 sayısının binler basamağında sıfır vardır.
  ( … ) Bir çıkarma işleminde çıkan ile farkın toplamı eksileni verir.
  Cevap: .
 • 14) Aşağıdaki sayı örüntülerinde soru işareti (?) yerine gelecek sayıları bulunuz.
   3, 6, 5, 10, 9, ? ?=………..

   1, 8, 15, 22, 29, ? ?=………..

   1, 3, 6, 10, 15, 21 , ? ?=………..
  Cevap: .
 • 15) 3,5,1,8,6,0 rakamlarını birer kez kullanarak 6 basamaklı sayılar oluşturuluyor.
  Buna göre bu sayıların

  a) En büyüğü ………………………….dur.

  b) En küçüğü ………………………….. dir.

  c) Binler basamağı 0 (sıfır) olan en büyük sayı ………………….. dir.
  Cevap: C
 • 16) 1.Adım: 50 + 40 =90
  2.Adım: 8 + 5 = 13
  3. Adım: 90 + 13 =103
  Bir toplama işleminin sonucunu zihinden yapan Deniz’in işlem basamakları yukarda verilmiştir.
  Buna göre Deniz’in zihinden yaptığı toplama işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) 98 + 18
  B) 58 + 45
  C) 53 + 50
  D) 60 + 43
  Cevap: .
 • 17) " Yetmiş yedi bin yedi yüz üç"
  Yukarıda yazılışı verilen sayı hangisidir?

  A) 77 700
  B) 73 707
  C) 77 703
  D) 77 705
  Cevap: C
 • 18) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.
  a. 23 444
  b. 16 566
  c. 900 001

  ...... On altı bin beş yüz altmış altı
  ...... Dokuz yüz bin bir
  ...... Yirmi üç bin dört yüz kırk dört
  Cevap: b -- c -- a
 • 19) 41 845 146 sayısındaki milyonlar bölüğünde bulunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 845
  B) 146
  C) 41
  D) 418
  Cevap: C
 • 20) "2017 yılında Türkiye'nin nüfusu 80 012 233 olarak sayılmıştır"
  Yukarıda verilen doğal sayıyı okunuşunu ve basamaklara ayrılmasını yapınız.

  Okunuşu:

  Basamaklarına Ayırın
  Cevap: Seksen milyon on iki bin iki yüz otuz üç.-- ...
Yorum Yap
Gönder