Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Sanatçı doğaya karşı değil, sanata karşı dürüst olmalıdır. Doğanın en gerçekçi taklidinden sanat çıkmaz; ama bir yapıtta bütün doğa sönmüş olup da o eser yine de övgüye değer olabilir.” Bu parçada sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır.


  Cevap:
 • 2) Manzume ve şiirle ilgili olarak verilen cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız
  Şiirde anlatılanları düzyazıyla ifade ederiz, manzumede anlatılanları düzyazıyla ifade edemeyiz. ( )
  Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır. ( )
  Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım geri plandadır. ( )
  Manzumede toplumsal konular yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar işlenir. ( )
  Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle mecaz anlamında kullanılır. ( )
  Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir ( )
  Yapı ve dil-anlatım yönüyle manzumeler hikayeye daha yakındır. ( )
  Manzum hikâyeler birer manzumedir. ( )
  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız

  ( Vurgu, Cönk, Açık, Kapalı, Aruz,Tonlama, bir Taşlama, Kutadgu Bilig, Garipçiler, Hicviye, Divan,Hece, iki)

  Halk şairleri,şiirlerini ………………………… isimli defterde toplarlardı.
  Eleştiri ve yergi içeren koşma türüne …………………………………… denir.
  Gazelin ölçüsü…………………………… ölçüsüdür.
  Edebiyatımızda şiirde ölçüyü reddeden ilk edebiyat topluluğu ………………………………… dir.
  Edebiyatımızda aruz ölçüsünün ilk kullanıldığı eser, ……………………………………….………..'dir.
  Ünlüyle biten (•) ile gösterilen hece………………………. hecedir.
  Kafiye olan sesli harflerin üzerinde uzatma işareti "^" varsa, bu sesliler …………………… ses olarak kabul edilir.
  Konuşma ve okuma sırasında seste meydana gelen değişiklikle ………………………olarak adlandırılır.
  Cevap:
 • 4) I.değirmeni yürütür
  II.Bir ah çeksem
  III.Ne halden anlayan
  IV.Gözüm yaşı
  V.dağı taşı eritir
  VI.bulunur

  Yukarıda parçalara ayrılan dizelerin anlamlı şekilde sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

  A.I-II-V-IV-III-VI
  B.V-VI-IV-II-I-III
  C.II-V-IV-I-III-VI
  D.VI-II-V-I-IV-III
  E.IV-I-VI-III-II-V
  Cevap: C
 • 5) Sen gece kadar aydınlık Gündüz gibi karanlıksın
  Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

  A-Telmih
  B- İstifham
  C- Nida
  D- Tekrir
  E- Tezat
  Cevap: E
 • 6) Bulunmaz mı yâr sana
  Çünkü Ferhat'ım dersin
  Şu dağları yarsana
  Bu dizelerde bulunan sanatlar, aşağıdakile­rin hangisinde verilmiştir?

  A-Tevriye – telmih
  B-Cinas – telmih
  C-Seci – tezat
  D-Teşbih – cinas
  E-Teşbih - teşhis
  Cevap:
 • 7) Yokuşa yukarı keklik sekişli
  İnişe aşağı tavşan büküşlü
  Düşmanın görünce şahin bakışlı
  Kuğuya benziyor boynu kır atın

  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A-Hece ölçüsüyle yazılmamıştır.
  B-Didaktik şiir değildir.
  C-Kafiye kullanılmıştır.
  D-Tezat sanatına yer verilmiştir.
  E-Benzetmeye başvurulmuştur.
  Cevap:
 • 8) Aşağıda verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
  1. Birbirine zıt olan durumları bir arada kullanma sanatına ………………………………
  denir.
  2. İnsan dışındaki varlıklara insan kişiliği verilerek bu varlıkların insanmış gibi konuşturulmasına …………………………… denir.
  3. Divan edebiyatında şairler şiirlerinde nazım birimi olarak ………………………….kullanmışlardır.
  4. Halk edebiyatı şairleri şiirlerinde nazım birimi olarak ………………………
  kullanmışlardır.
  5. Her şair az çok dönemindeki ……………………..yapıdan etkilenir ve bunu …………………… yansıtır.
  Cevap:
 • 9) “Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
  Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.”
  Yukarıdaki dizelerdeki uyak türü,aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Tam uyak
  B. Zengin uyak
  C. Tunç uyak
  D. Cinaslı uyak
  E. Yarım uyak
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle dodurunuz.
  Bir edebi eserin yazıldığı dönemdeki dini,siyasi,sosyal ve ekonomik hayatla ilgili anlayış ve zevklerin bütününe……………………………………… denir.
  Gazelin son beytine……………….denir;kaside…………………………beyit arasında değişen nazım şeklidir.
  …………………………………..metinlerde bazı kelimeler mecaz ve yan anlam değerine sahiptir.
  Aralarınd anlam ilgisi bulunan sözleri,karşıtlık ilgisi kurmadan bir arada kullanma sanatına………………..denir
  Sanat eserinin temel amacı…………………………………..değil,……………………………yoluyla düşündürmektir.
  Halk şiirinde nazım birimi olarak………………………Divan şiirinde ise………………………….tercih edilmiştir.
  İlahi,nefes,nutuk…………………………………………………………edebiyatına ait nazım şekilleridir.
  Cevap:
 • 11) “Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda uzaklarda çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları istanbulu dinliyorum.”
  Yukarıdaki edebi metinde gerçeklik hangi yolla değiştirilmiştir ve hangi sözcük ya da sözcük gurubuyla gerçekleştirilmiştir.


  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki dizelerde bulunan imgelerin altını çiziniz.
  Sisler bulvarında seni kaybettim.
  Sokak lambaları öksürdü
  Yukarıda bulutlar yürüyordu
  Terk edilmiş bir çocuk gibiyim
  Dokunsanız ağlayacaktım.
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bularak açıklayınız.
  a-Kaşların ok sevdiğim
  Kirpiğin çok sevdiğim
  Şu cihanın içinde
  Menendin yok sevdiğim.

  b- Duyup karşı minarede okunan yatsıyı
  Yatağıma sıcaklığın getiren rüya


  Cevap:
 • 14) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı kaç bölüme ayrılır şemayla gösteriniz.(AYRINTILI OLARAK)
  Cevap:
 • 15) Şiir de gelenek anlayışını yansıtan 4madde yazınız.

  Cevap:
Yorum Yap
Gönder