...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir?
  A) Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
  B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
  C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
  D) Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.
  E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.
  Cevap: B
 • 2) I) Edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir.
  II) Edebiyatın konusu insandır.
  III) Sanat değeri taşıyan insanda üstün bir güzellik duygusuyla heyecan uyandıran dil ürününe edebî eser denir.
  IV) Edebî eserin estetik bir değer taşıması gerekmez.
  V) Edebî eseri yaşatan başlıca öge dilidir. 
  Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A) I         
  B) II           
  C) III              
  D) IV                     
  E) V
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanatlardan değildir?
  A) Mimari
  B) Heykel
  C) Fotoğraf
  D) Resim
  E) Müzik
  Cevap: E
 • 4) I) Edebiyat kelimelerle yapılan güzel sanattır.
  II) Müzik sesleri melodi haline getirme sanatıdır.
  III) Tiyatro, bale ve opera ses ve görsel sanatların karışımıdır.
  IV) Fotoğraf ve sinema da güzel sanatlardan sayılır.
  V) Edebiyat sadece görsel bir sanattır.
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) I          
  B) II         
  C) III         
  D)IV   
  E) V
  Cevap: E
 • 5) Ok değmiş yara sızlar
       Yaralının hâlinden
       Ne bilsim yarasızlar
  Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kişileştirme        
  B)Benzetme      
  C) Cinas
  D)Tezat
  E)Hüsn-i ta'lil
  Cevap:
 • 6) Şiir yazan kişiye……………….., sanatçının ortaya koyduğu edebî esere…………., bir dilin kurallarına ve zevkine uyarak yazılan, ölçülü ve uyaklı anlatım şekline ise …………… denir.

  Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

  A) Şair-sanat eseri-şiir
  B) Şair-edebiyat-şiir
  C) Sanat eseri-şair-şiir
  D) Şiir-kurmaca metin-zihniyet
  E) Şair-şiir-sanat eseri
  Cevap: C
 • 7) Arif Nihat Asya, eserlerinin çoğunda millî ve manevî değerlerin savunuculuğunu yapmış bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda tarih şuurunu ve milletimizin kahramanlığına duyduğu hayranlığı dile getirmektedir. Onu bu şekliyle yazmaya zorlayan unsurların başında yaşadığı dönemin şartları gelmektedir.

  Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

  A) Yaşanılan çevre sanatçıyı etkiler.
  B) Şairlerin çoğu tarihten yararlanır.
  C) Arif Nihat Asya millî değerlere bağlı bir şairdir.
  D) Şairler yaşadıklarını şiirlerine yansıtırlar.
  E) Arif Nihat Asya eserleriyle birçok şaire yol göstermiştir.
  Cevap: A
 • 8) Şiirdeki ahenk unsurlarını (Ölçü , durak, uyak ,redif , kafiye şeması) bulunuz.
  Derinden derine ırmaklar ağlar
  Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
  Ey suyun sesinden anlayan bağlar
  Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

  Cevap:
 • 9) Aruz vezninde hecelerin kısalığı ve uzunluğu esas olduğu için bazı Türkçe kelimeler kısa olduğu halde uzun okunur buna ne denir.


  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki şiirde ahengi sağlayan en önemli unsur nedir?
  Eylül’de melûl oldu gönül soldu da lâle
  Lâleyken emel ermedi bahçemde kemâle
  Gelmez bu elem neyleyelim fazla suâle
  Bir hâile ömrüm ki alınmaz bir kâle

  Cevap:
 • 11) Edebi metnin tanımını yapınız. Özelliklerininden beş tanesini yazınız.


  Cevap:
 • 12) Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserde ele alıp işledikleri her şey …………………. ………..oluşturur.


  Cevap:
 • 13) “Edebiyat ve gerçeklik” konusunu, sosyoloji (toplum ) veya psikoloji (zihin ve ruh) bilminden yararlanılarak yazılmış bir edebî eserden hareketle açıklayınız. ( Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Hanımın Çiftliği veya Dokuzuncu Hariciye Koğuşu gibi eserleri dikkate alınız.)


  Cevap: Yazar, sosyal bir gerçekliği kendi zihniyetinin süzgecinden geçirerek kurgulayıp bir roman haline getirebilir. Yaprak Dökümü geleneksel yaşamı temsil eden babayla, batıya özenen çocuklarının yaşadığı sorunlar üzerine gözlem ve araştırma yapılarak kurgulanmış edebi gerçekliktir. Yazarın toplumbilimle ilgisi olmazsa bu konuda eser vermesi mümkün değildir. (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ise yazarın kendi gerçekliğinden yola çıkılarak oluşturulmuş psikolojik bir edebi eserdir. Yazarın ruhsal çözümleme yapabilmesi için psikoloji biliminden yararlanması ve gözlem yapması gerekiyor.)
 • 14) Türk Edebiyatı hangi ana dönemlere ayrılır? Tarihi sırasına göre yazınız.

  Cevap: a.İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı b.İslamiyet’in etkisi altındaki Türk edebiyatı c. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı.
 • 15) Türk Edebiyatının ana dönemlerini tarihi sırasına uygun olarak yazınız.

  Cevap:
Yorum Yap
Gönder