Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ben Fatih Sultan Mehmet Han’ım öncelikle devletimin toprak bütünlüğünü sağlamak için burayı fethetmek istedim. Surları yıkabilecek büyük toplar yaptırdım. Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarını yaptırdım.

  Fatih sultan Mehmet’in bahsettiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Belgrat’ın fethi
  b) İstanbul’un fethi
  c) Bursa’nın fethi
  d) Edirne’nin fethi
  Cevap: B
 • 2) Osmanlı devleti Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul’u almış, Amasra, Sinop gibi Limanları ele geçirmiştir.
  Yukarıdaki ifadelere bakıldığında Osmanlı devleti hakkında hangi sonuç çıkarılamaz?

  A) Ülkenin sınırları genişlemiştir.
  B) Deniz ticaretine önem verilmiştir
  C) Ülke nüfusu artmıştır.
  D) Birlik ve devlet bütünlüğü bozulmuştur.
  Cevap: D
 • 3) Türklerin Anadolu’da Bizans’ı tehdit etmesi üzerine Bizans’ın Papadan yardım istemesi
  Bazı şövalye ve senyörlerin yeni topraklar elde etmek istemesi

  Yukarıdaki diyagrama verilmesi gereken en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Haçlı Seferlerinin siyasi sebepleri
  B) Haçlı Seferlerinin ekonomik sebepleri
  C) Haçlı Seferlerinin kültürel sebepleri
  D) Haçlı Seferlerinin dini sebepleri
  Cevap: A
 • 4) Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen “Türk beyleri Anadolu’ya ilk akınlar yaparken yanlarında ailelerini de getirmişlerdir.” demiş ve öğrencilerine bu durumun nedenini sormuştur.

  Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur?

  A)Anadolu’yu yurt edinmeyi amaçlamaları
  B)Türk beylerinin birbirleriye savaş halinde olmaları
  C)Anadolu halkının Türklere karşı ırkçı yaklaşımları
  D)Bizans İmparatorluğunun Avrupa’nın baskısı altında olması
  Cevap: A
 • 5) Yazının bulunması konuşma dilinin yazı diline çevrilmesine, birçok bilimsel gelişmenin yaşanmasına ve bilimsel bilgi birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasına neden olmuştur.

  Bu gelişmelerin yaşanmasını sağlayan ve çivi yazısını ilk bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Babiller
  B) Asurlular
  C) Sümerler
  D) Hititler
  Cevap: A
 • 6) Öğretmenimizin sınıfa getirdiği eski ve yeni fotoğraf makineleri hepimizi çok şaşırttı. Öğretmenimiz “eğer bu eski ve büyük fotoğraf makinesi icat edilmeseydi, bu gün kullandığımız son model fotoğraf makinesi icat edilemezdi, bu günkü araç gereçler geçmişten izler taşır.”dedi

  Buna göre Ali’nin öğretmeni aşağıdakilerden öncelikle hangisi üzerinde durmuştur?

  A) Bugün kullandığımız araç gereçlerin son teknoloji ile üretildiği
  B) Bugünkü teknolojinin ardında İlk çağ uygarlıklarının katkısı olduğu
  C) Bugün kullandığımız pek çok araç gerecin geçmişte icat edilenlerin geliştirilmiş hali olduğu
  D) Fotoğraf makinelerinin eskiden daha büyük boyutlarda olduğu
  Cevap: C
 • 7) Osmanlı Devletindeki tımar sistemini açıklayınız
  Cevap:
 • 8) Osmanlı tarihçisinin söz ettiği duruma etki eden nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Anadolu’nun en güçlü beyliği olarak kurulmuş olması
  B) Türk beyliklerinin birbirleriyle mücadele etmelerinden yararlanmaları
  C) İlk dönemler Anadolu beylikleri ile iyi geçinmesi
  D) Coğrafi konumunun elverişliliği
  Cevap: C
 • 9) Bizans İmparatoru Kantakuzen, Osmanlı devletinden yardım istemiş ve bu yardıma karşılık Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni Osmanlı Devleti’ne vermiştir. Bu gelişme Rumeli’deki fetihlerin hızlanmasını sağlamıştır.Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A)Anadolu’da ilerleyişin hızlandığına
  B)Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç duyduğuna
  C)Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlandığına
  D)Bizans İmparatorluğu’nun yıkıldığına
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda verilen durumlardan hangisinde mevsimlik göçten söz edilemez?
  A)Fındık toplamak için Giresun’a çevre illerden insanların gelmesi
  B)Yaz aylarında turizm sektöründe çalışmak için Antalya’ya insanların gelmesi
  C)Hasat mevsiminde ürün toplamak için Çukurova’ya çevre illerden işçilerin gelmesi
  D)Evini ve arazisini satan birinin İstanbul’a gelip yerleşmesi
  Cevap: D
 • 11) Ben, Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan. Sınır komşumuz Bizans’la 1176’da savaşarak, onları ağır bir yenilgiye uğrattık. Bu zaferle Anadolu’nun tapusu bizim oldu.
  II. Kılıçaslan’ın sözünü ettiği bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Miryakefalon Savaşı
  B) Kösedağ Savaşı
  C) Malazgirt Savaşı
  D) Pasinler Savaşı
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflamasından sonra bağımsızlığını ilan eden beyliklerden değildir?
  A)Saruhanoğulları Beyliği
  B)Germiyanoğulları Beyliği
  C)Eratna Beyliği
  D)Çaka Beyliği
  Cevap: C
 • 13) I-Çeşme baskını
  II-Navarin baskını
  III-Sinop baskını
  Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki durumlardan hangisi ile ilgilidir?

  A)Osmanlı Devletinin denizlerdeki başarıları
  B)Osmanlı donanmasının yok edildiği olaylar
  C)Osmanlı Devletinin kısa sürede büyüme nedenleri
  D)Osmanlı-Rus savaşlarının nedenleri
  Cevap: B
 • 14) Devşirme Kanununa göre seçilirlerdi, Padişaha bağlı, devletten maaş alan sürekli askerlerdir,barış zamanında İstanbul’un güvenliğini sağlarlardı. Savaş zamanında ise padişahın otağını (çadırını) korurlardı. Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı askerlerine ne ad verilirdi?
  A)Eyalet Askerleri
  B)Tımarlı Sipahiler
  C)Yeniçeriler
  D)Yardımcı Kuvvetler
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi, tamamen Türklerden oluşan askerî sınıftır?
  A) Yeniçeriler
  B) Sakalar
  C) Tımarlı sipahiler
  D) Humbaracılar
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder