Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dünya üzerinde tüm varlıklar dengeli ve uyumludur. Her şeyde ölçü ve denge vardır. Tüm bunlar bize neyi gösterir?
  a) İnsanın yaşamının kolaylaştığını
  b) Evrende bir düzen olduğunu
  c) Allahın dünyaya fazla özen gösterdiği
  d) Evrendeki ahengin bir gün bozulacağını
  Cevap: B
 • 2) Müslümanlardan bir kısmının yapması ile diğer bütün Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalktığı, lakin hiçbir Müslüman yapmaz ise o bölgedeki cümle Müslümanların sorumlu tutulacağı ibadet çeşitleri için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Farz-ı Ayn
  b) Vâcip
  c) Farz-ı Kifâye
  d) Sünnet
  Cevap: C
 • 3) ”Dinimizde insanın yaratanına içtenlikle yönelerek ondan istekte bulunmasına ............. denir.” Boşluğa hangi sözcük gelmelidir?
  a) dua
  b) farz
  c) sevap
  d) oruç
  Cevap: A
 • 4) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiya ,22)
  Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?

  A- Evrenin kendiliğinden var olmadığı
  B- Allah’tan başka ilah olmadığı
  C- Allah’ın dualarımızı işittiği
  D- Allah’ın her şeyi bildiği
  Cevap: B
 • 5) - Etrafımızda gördüğümüz her eşya mutlaka bir usta ya da sanatçının eseridir. Dolayısıyla; cami mimara, kullandığımız masa marangoza, giydiğimiz elbise terziye,
  bir çatal iğne bile onu yapan bir ustaya işaret eder. Öte yandan şiir şairsiz, resim de ressamsız düşünülemez. Nasıl bir köyü bile bir muhtar idare ediyorsa şu koskoca kâinatı
  ve içindekileri de başıboş düşünmek mümkün değildir. O halde evren ve içindeki tüm varlıklar………….

  Yukarıdaki metinde boş bırakılan bölümü tamamlayan en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kendiliğinden var olmuştur
  B) Tesadüf eseri var olmuştur
  C) Tabiatın bir eseridir
  D) Allah tarafından yaratılmıştır
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir?
  a)Oruç tutmak
  b)Zekat vermek
  c)Yemeğe besmele ile başlamak
  d)Anne-babaya iyilik yapmak
  Cevap: D
 • 7) “Kullarıma sana, beni sorduğunda(söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm…(bakara suresi, 186. ayet)

  Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

  a) Biz Allah’ı ansak da anmasak da Onun bizden haberi vardır
  b) Allah her an ve her yerde bizimle beraberdir
  c) Allah dua ettiğimizde bizi işitir ve bize cevap verir
  d) Allah sadece biz ona ibadet ederken bizimle beraberdir
  Cevap: D
 • 8) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka yaratıcılar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”(Enbiya Suresi, 22.ayet)
  Yukarıdaki ayette Yüce Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

  a) Allah’ın her şeyi işitmesi
  b) Allah’ın eşi ve benzerinin olmaması
  c) Allah’ın her zaman bizimle beraber olması
  d) Allah’ın her şeyi bilmesi
  Cevap: B
 • 9) Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara ne denir?
  a)İbadet
  b)Ayin
  c)Dua
  d)Dilek
  Cevap: A
 • 10) Farz ve vacipler dışında Peygamberimizin yaptığı ve yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?
  a) Sünnet
  b) Mekruh
  c) Vacip
  d) Farz
  Cevap: A
 • 11) Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allah’a özgü olan sıfatlara ne denir?
  a) Zati Sıfatlar
  b) Vahdaniyet
  c) Subuti Sıfatlar
  d) Muhalefetül lil Havadis
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi ibadetin amaçlarından biri değildir?
  a) Allaha teşekkür etmek .
  b) Allaha kulluk etmek
  c) Gösteriş yapmak
  d) Allah’ın rızasını kazanmak.
  Cevap: C
 • 13) Allah’ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Yüce Allah davranışlarımızı bildiği gibi düşüncelerimizi de bilir.”
  Yukarıda Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?

  a) Semi
  b) İlim
  c) Kudret
  d) Basar
  Cevap: B
 • 14) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiya ,22)
  Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?

  a) Evrenin kendiliğinden var olmadığı
  b) Allah’ın her şeyi bildiği
  c) Allah’ın dualarımızı işittiği
  d) Allah’tan başka ilah olmadığı
  Cevap: D
 • 15) “Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
  a) Her şeyi Allah yaratmıştır
  b) Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür
  c) Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonra yok olacaktır
  d) Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.
  Cevap: B
 • 16) Halife Ömer, bazı geceler şehri kontrol için dolaşırdı. Bir keresinde sütçülük yapan bir kadın kızına süte su katmasını söylediğini duyar.
  Kız: Yasak bir işi nasıl yapabilirim? diye annesine itiraz eder. Annesi: Halife Ömer seni nereden görecek? der. Kız ise: Halife görmez ama Rabbim görür diye karşılık verir. Küçük kızın bu yanıtı onun aşağıdaki ayetlerden en çok hangisini iyi anladığını gösterir?

  a)Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşi ne düşme…
  b)Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yüküm lü kılar.
  c)Şüphesiz Allah, kullarından haberdardır, onları hakkı ile görür.
  D) Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır
  Cevap: C
 • 17) Çeşitli galaksiler, gezegenler ve milyonlarca yıldızdan oluşan evren; genişliği ve büyüklüğü ile insanları hay rete düşürür. Bu haliyle evren, benzersiz bir sanatçı nın eseri olduğu görüntüsünü verir.

  Evrene bakış açısı böyle olan birisinin aşağıdakiler den hangisini kabul etmediği söylenebilir?

  a) Allah’ın varlığını
  b) Evreni yaratan bir yaratıcı olduğunu
  c) Evrenin kendi kendine oluştuğunu
  d) Yaratıcının bir olduğunu
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi aklın insana kazandırdık larından değildir?
  a) İnsan aklıyla nelerin iyi veya kötü olduğunu kavrar.
  b) İnsanın doğru karar vermesi için aklını kullanması gerekir.
  c) Akıl yaşta değil baştadır.
  d) Akıl insanın Allah’ın yarattığı şeyleri anlamasını sağlar.
  Cevap: C
 • 19) “Kararını verdiğin zamanda artık Allaha dayanıp gü ven Çünkü Allah dayanıp güvenenleri sever.” (Ali İmran suresi, 159.ayet)

  Bu ayete göre Allaha güvenmek için ilk önce ne yapmalıyız?

  a)Gayret göstermek
  b)Oturmak
  c)Tembellik yapmak
  d)Dua etmek
  Cevap: D
 • 20) . Birlemek anlamına gelir
  •Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır
  •Bu inancı benimsemeyen kimse Müslüman olamaz
  Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir?

  a) Tövbe
  b) Tevhit
  c) İhlâs
  d) Fatiha
  Cevap: B
 • 21) “Ağaçlara, kuşlara, aya, güneşe bakınca bir düzen ol duğunu görüyorum. Bu düzeni yaratan ve bu düze nin devam etmesini sağlayan bir yaratıcının olduğu nu düşünüyorum.”

  Yukarıdaki görüşleri savunan birisi aşağıdakiler den hangisini söylerse görüşüyle uyuşmamış olur?

  a)Evrendeki düzeni Allah koymuştur
  b)Evreni bu düzenle yaratan Allah’ın her şeye güce yeter
  c)Evrendeki düzen kendiliğinden oluşmuştur
  d)Evrendeki düzenini koyan yaratıcının gücü her şeye yeter
  Cevap: C
 • 22) Tevekkül kavramını doğru anlamış bir öğrencinin ertesi gün gireceği önemli bir sınav öncesi aşağıdaki lerden hangisini yapması beklenmez?
  a) Anlayamadığı yerleri bilen bir yakınına sorması
  b) Sınav olacağı dersle ilgili sorular çözmesi
  c) Sınava hazırlanmayıp uyuması
  d) Eski konuları tekrar gözden geçirmesi
  Cevap: C
 • 23) İnsanları diğer canlılardan ayıran temel niteli kaşağıdakilerden hangisidir?
  a) Canlılık      
  b) Hareket      
  c) Akıl         
  d) Beslenme
  Cevap: C
 • 24) Yüce Allah’ın hoşuna giden güzel davranışlara ne denir?
  a)Günah                      
  b)Haram                     
  c)Sevap                       
  d)Vacip
  Cevap: C
 • 25) “Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür” (Hadid; 4) “Allah, karada ve denizde ne varsa bilir... O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir” (En’am;59) Yukarıdaki ayetlerin anlamları bize Allah’ın hangi sıfatlarını bildirmektedir?
  A) Her şey Allah’ın eseridir.
  B) Allah sonsuz güç ve kudrete sahiptir.
  C) Allah her şeyi görür ve bilir.
  D) Allah çok affedicidir.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder