Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kurtuluş Savaşını'nın gerekçesi ve milli mücadelenin eyleme geçmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
  a-Atatürk ün Samsun a doğru yola çıkması
  b-Amasya Genelgesi
  c-Sivas Kongresi
  d-Alaşehir Kongresi
  Cevap: C
 • 2) Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde eğitim görmemiştir?
  a-Manastır
  b-Selanik
  c-Samsun
  d-İstanbul
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya savaşında Osmanlı Devletine savaş açmamıştır?
  a-Almanya
  b- Fransa
  c- İngiltere
  d- İtalya
  Cevap: A
 • 4) I.Dünya Savaşı sonunda yenen devletler aşağıdaki yenilen devletlerle hangi antlaşmaları yapmıştır?
  Almanya ……………………………………
  Avusturya. …………………………………..
  Macaristan …………………………………...
  Bulgaristan ………………………………
  Osmanlı Devleti ………………………………
  Cevap: .
 • 5) Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Osmanlı toprakları işgale uğrayınca birçok zararlı cemiyet kurulmuştur.

  Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, Ermeniler tarafından kurulan ve amacı doğuda bir Ermeni devleti kurmak olan cemiyettir?

  A)Mavri Mira
  B) Pontus Rum
  C)Hınçak - Taşnak
  D) Etnik – i Eterya
  Cevap: C
 • 6) Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Trablusgarp Savaşı
  B) Çanakkale Zaferi
  C) Kafkasya Cephesi
  D) Kurtuluş Savaşı
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletleri arasında yer almaz?
  A) Bulgaristan
  B) Almanya
  C)Fransa
  D) Avusturya – Macaristan
  Cevap: C
 • 8) I. Romanya
  II. Kafkasya
  III. Çanakkale
  Mustafa Kemal Paşa I. Dünya Savaşımda yukarıdaki verilen cephelerden hangilerinde yer almıştır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 9) ”vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.” maddesi ile Kurtuluş Savaşımızın hangi özelliği belirtilmiştir?
  A) Amacı
  B) Metodu
  C) Gerekçesi
  D) Yöntemi
  Cevap: C
 • 10) Atatürk'ün Türk halkı tarafından tanınmasını ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 31 Mart Olayını bastırması
  B) Meclis-i Mebusanı açması
  C) Çanakkale Cephesinde başarılı olması
  D) Temsil Heyeti'ni oluşturması
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  Mondros, Sivas, 23 Nisan 1920,Amasya, ,19Mayıs 1919, ,Kanuni Esasi, 29 Ekim

  1…………Anlaşması ile Rodos ve On iki Ada geçici olarak İtalya’ya verildi.
  2.İstanbul hükümeti ………………….Görüşmeleri ile milli mücadeleyi resmen tanımıştır.
  3.Türklerin ilk anayasası ……………….dir
  4.Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız olan son Balkan devleti …………………tur.
  5.Mustafa Kemal,……………………’da Samsun’a çıkmış ve milli mücadeleyi başlatmıştır.
  Cevap: .
 • 12) Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?
  A)Galiçya
  B) Trablusgap
  C)Kafkas
  D) Çanakkale
  Cevap: A
 • 13) Birinci Dünya Savaşında amacı Boğazlar’ı ele geçirmek ve İstanbul merkezli bir Slav İmparatorluğu kurmak olan devlet hangisidir?
  A)Rusya
  B)İngiltere
  C)Fransa
  D)Yunanistan
  Cevap: A
 • 14) Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesinde (27 Aralık 1919) Ankara'nın aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin etkisi olmamıştır?
  A) Ankara'nın ulaşım imkânlarının iyi olması
  B) İstanbul’a yakın olması
  C) İleride başkent yapılmak istenmesi
  D) Batı Cephesi'ne yakın olması
  Cevap:
 • 15) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi'nde ger­çekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi Anka­ra'da TBMM'nin açılmasına ortam hazırlamış­tır?
  A) Ülkenin işgallere uğraması
  B) Meclis-i Mebusan'ın kapatılması
  C) Kongrelerin düzenlenmesi
  D) Direniş cemiyetlerinin oluşturulması
  Cevap: B
 • 16) I. Hürriyet ve İtilaf
  II. İngiliz Muhipleri
  III. Wilson Prensipleri
  IV. Teali İslam
  V. Mavri Mira
  Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi ya da hangileri, manda ve himaye rejiminin kurulmasını amaçlamıştır?

  A) Yalnız II.
  B) II. ve III.
  C) I. ve V.
  D) III.ve IV.
  Cevap: B
 • 17) Osmanlı Devleti, 1.Dünya Savaşı'nda birçok cephede mücadele etmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı'nda müttefiklere yardım etmek amacıyla kendi topraklarının dışında mücadele ettiği cephelerdendir?

  A. Galiçya
  B. Suriye-Filistin
  C.Irak
  D.Kafkas
  Cevap: A
 • 18) Almanya, Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı'nda kendi yanında girmesini istemiştir.
  Almanya'nın Osmanlı'yı kendi yanında istemesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

  A. Savaştaki yükünü azaltmak
  B. Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarmak
  C. Osmanlı padişahının halifelik gücünden yararlanmak
  D. İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu denetim altına almak
  Cevap: B
 • 19) Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı'na fiilen girmesi aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
  A. İtilaf devletlerinin Osmanlı'yı yanlarına almasıyla
  B. Osmanlı'nın Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasıyla
  C. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni işgal etmesiyle
  D. Osmanlı'nın Yavuz ve Midilli adlı gemilerle Rus limanlarını bombalamasıyla
  Cevap: D
 • 20) İtilaf devletlerinin Çanakkale savaşlarında başarısız olması sonucunda, Osmanlı savaşa devam etmiş, 1.Dünya Savaşı uzamış, Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.
  Bu bilgiye dayanarak İtilaf devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni açmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

  A. Rusya'ya yardım götürmek istemeleri
  B. Osmanlı'nın savaş dışı bırakılmak istenmesi
  C. Almanya'yı savaş dışı bırakmak
  D. Savaşı kısa sürede bitirmek
  Cevap: C
 • 21) 1.Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri Çanakkale'dir. Bu cephede yapılan savaşlar sonunda İtilaf devletleri yenilgiye uğramıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşları'nın sonuçları arasında gösterilemez?

  A. Rusya'da ihtilal çıkmasına ve Rusya'nın savaştan çekilmesine sebep oldu.
  B. Bulgaristan'ın, İtilaf devletleri grubunda savaşa girmesine sebep oldu.
  C. M.Kemal'in tanınmasına katkı sağladı
  D. 1.Dünya Savaşı'nın süresi uzadı
  Cevap: B
 • 22) Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?
  a-Trablusgap
  b-Galiçya
  c-Kafkas
  d- Çanakkale
  Cevap: B
 • 23) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesinde: “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıktığı takdirde buralar işgal edilecek” denmekteydi. İtilaf Devletleri’nin bu maddedeki amacını aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bölgede bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak
  B) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak
  C) Rusya’ya yardım götürmek
  D) Osmanlı topraklarını bütünüyle işgal etmek
  Cevap: A
 • 24) Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılâpçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.
  Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

  A) Çok yönlülüğünü
  B) İleri görüşlülüğünü    
  C) Mantıklılığını
  D) Eğitimciliğini
  Cevap: A
 • 25) Osmanlı’nın savaşa girip kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünerek devleti I. Dünya Savaşına sokan kimdir?
  A- Atatürk
  B- Enver Paşa
  C- İsmet İnönü
  D- Padişah Vahdettin
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder