Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?
  a-Trablusgap
  b-Galiçya
  c-Kafkas
  d- Çanakkale
  Cevap: B
 • 2) İtilaf Devletleri I.Dünya Savaşı yıllarında aralarında yapmış oldukları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti ni paylaşmışlardı .

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  a-itilaf devletlerinin Osmanlı ile antlaşma yaptığına
  b-Osmnalı Devletinin sınırlarını genişlettiğine
  c-itilaf devletlerinin savaş yapmak istemediğine
  d-Osmanlı Devletin nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmediğine
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki cümleler doğruysa yanlarına (D); yanlışsa (Y) harfi koyunuz.
  …..1. I.Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyecek Coğrafi Keşifler ve Sanayi İnkılabı gerçekleşmiştir.
  …..2. Sanayi İnkılabı sonrasında İngiltere, sömürge imparatoru olarak anılmaya başlamıştır.
  …..3. Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul’da isyan etmesi üzerine Bereket Ordusu 31 Mart Ayaklanması’nı durdurdu.
  …..4. İtalya ile Trablusgarp Savaşı sonucunda imzalanan Uşi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti.
  …..5. I.Balkan Savaşına katılmamasına rağmen toprak alırım düşüncesiyle II.Balkan Savaşı’na katılan devlet Romanya’dır.
  Cevap: D-D-D-D-D
 • 4) Hangisi toplanma şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir?
  A) Erzurum Kongresi
  B) Sivas Kongresi
  C) Balıkesir Kongresi
  D) Alaşehir Kongresi
  Cevap: B
 • 5) I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’daki son toprağımız olan Trablusgarp Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır?
  A) İngiltere
  B) Fransa
  C) İtalya
  D) Almanya
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda boş bırakılan yerlere, milli mücadeleye hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları kronolojik olarak sıralayarak yazınız.
  1.Samsun’a çıkış
  2
  3
  4
  5
  6
  7.Ankara’ya gelişi
  Cevap: .
 • 7) Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde aşağıdaki aydınlardan hangisi etkili olmamıştır?
  A)Ziya Gökalp
  B)Mehmet Emin Yurdakul
  C)Halide Edip Adıvar
  D)Namık Kemal
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden birisi değildir?
  A)Almanya
  B)Bulgaristan
  C)Devleti Aliye-i Osmaniye( Osmanlı Devleti )
  D)Avustralya
  Cevap: D
 • 9) Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenip,tarih bilincinin oluşmaya başladığı okul hangisidir?
  A)Şemsi Efendi Mektebi
  B)Askeri Rüştiye
  C)Askeri İdadi
  D)Harp Okulu ve Harp Akademisi
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’na sonradan katılan devletlerden biri değidir?
  A)Sırbistan
  B)Brezilya
  C)Romanya
  D)Avustralya
  Cevap: D
 • 11) I. Dünya Savaşı Avrupa’da başladıktan sonra bu savaşın daha geniş alanlara yayılmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkması
  B) Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi
  C) İtalya’nın saf değiştirmesi
  D) İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’de yenilmesi
  Cevap: B
 • 12) Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesi daha çok aşağıdaki cephelerden hangisindeki başarılarına bağlanabilir?
  A) Suriye Cephesindeki
  B) Çanakkale Cephesindeki
  C) Kafkas Cephesi’ndeki
  D) Kanal Cephesi’ndeki
  Cevap: B
 • 13) Atatürk;
  - Latife Hanım ile evlenirken zamanın örf ve adetlerinin aksine nikah törenine birlikte katılmıştır.
  - Yurt gezilerine eşiyle birlikte katılmıştır.
  Atatürk'ün bu davranışları, aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?

  A. Boşanmanın zorlaştırılmasına
  B. Kadınların toplum hayatına katılmasına
  C. Evliliğin teşvik edilmesine
  D. Kadınların istediği mesleği seçmesine
  Cevap: B
 • 14) M.K.Atatürk askerlik, siyaset, sanat, eğitim, edebiyat, tarih gibi birçok alanda eserler vermiştir.
  Verilen bu bilgi M.Kemal'in hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

  A. Vatanseverliğini
  B. Kararlılığını
  C. İleri görüşlülüğünü
  D. Çok yönlülüğünü
  Cevap: D
 • 15) I. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun Osmanlı toprakları içinde yaşayan herkesi eşit kabul etmek ve Osmanlı milleti oluşturmak.
  II. Osmanlı Avrupalı devletleri örnek alıp çağın gereklerine ayak uydurursa, yenilikleri kabul edip kendini geliştirirse
  yıkılmaktan kurtulur.
  Yukarıda Osmanlı'yı yıkılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A. Osmanlıcılık - Batıcılık
  B. İslamcılık - Turancılık
  C. Batıcılık -Türkçülük
  D. Osmanlıcılık - İslamcılık
  Cevap: A
 • 16) Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir.
  Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Türkçülük akımını benimseyenlerin ayaklanma çıkarması
  B. Osmanlı'nın stratejik bir öneme sahip olması
  C. Osmanlı'nın çok uluslu bir yapıya sahip olması
  D. Fransızların boğazlara haki,m olmak istemesi
  Cevap: C
 • 17) 1.Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa manda ve himayecilik adı verilen bir yönetim sistemi ortaya attılar. Buna göre kendini yönetemeyen devletler güçlü devletlerce yönetilecekti.
  İngiltere ve Fransa'nın bu tutumlarına bakarak aşağıdakilerden hangisini hedefledikleri savunulabilir?

  A. Güçsüz devletlerin gelişmesini sağlamak
  B. Dünyada barış ortamını sağlamak
  C. Sömürge düzenine son vermek
  D. Sömürge düzenini devam ettirmek
  Cevap: D
 • 18) 1.Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf devletleri yenilen devletlerle yapılacak barış görüşmelerini belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı'nı düzenlediler. Ve bu konferansta önemli kararlar aldılar.
  Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlardan biri değildir?

  A. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak
  B. Manda ve himaye kabul edildi
  C. Batı Anadolu (İzmir ve çevresi) İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi.
  D. Milletler Cemiyeti kurulacak
  Cevap:
 • 19) Kurtuluş Savaşını nın gerekçesi ve milli mücadelenin eyleme geçmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
  a-Atatürk ün Samsun a doğru yola çıkması
  b-Amasya Genelgesi
  c-Sivas Kongresi
  d-Alaşehir Kongresi
  Cevap: A
 • 20) Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezerek gerekli önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.
  Bu durum Atatürk'ün;
  I. Sezgilerinin güçlü olduğu
  II. İleri görüşlü olduğu
  III. Adaletli olduğu
  Özelliklerinden hangilerine sahip olduğunun göstergesidir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  Cevap: D
 • 21) Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuva-yi Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır.Buna göre, Kuva-yi Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak
  B) Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak
  C) Ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek
  D) Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak
  Cevap: C
 • 22) Atatürk, çocukluk ve gençlik yıllarını Osmanlı Devleti’nin en buhranlı ve en çalkantılı dönemlerinde yaşamıştır. Bu çağlarını Balkanlar’da ve ülkenin çeşitli yerlerinde geçirmiş, yıkılmakta olan Devlet’in çöküş sebeplerini ve kurtarılma yollarını düşünme fırsatı bulmuştur. Bu bilgilerden yola çıkarak Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında aşağıdaki şehirlerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
  A) Selanik
  B) Manastır
  C) İstanbul
  D) Edirne
  Cevap: D
 • 23) Aşağıda Mustafa Kemal’in gittiği okullar verilmiştir.

  1.Askeri Rüştiye 2.Harp Okulu 3.Askeri İdadi 4.Şemsi Efendi Okulu 5.Harp Akademisi

  Mustafa Kemal’in gittiği bu okulların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 2,5,3,1,4
  B) 4,1,3,2,5
  C) 4,3,1,2,5
  D) 1,4,3,5,2
  Cevap:
 • 24) “Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlere bağlılık gerekir.” Atatürk’ün bu sözü ile,
  I. Tüm devlet adamları fikirleri ile yaşatılmalıdır.
  II. Önemli işler başarmış kişilerin fikirlerine öldükten sonra da sahip çıkılmalıdır.
  III. Her türlü fikir onaylanıp kabul edilmelidir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) yalnız II
  B) yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  Cevap: A
 • 25) Dünya Savaşı öncesinde “Üçlü İttifak” Devletleri arasında yer alan; savaşın başlamasıyla taraf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya
  B) Almanya
  C) Osmanlı
  D) Avusturya – Macaristan
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder