Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İzmir İktisat Kongresi’nde ham maddesi yurt içinde yetişen ve yetiştirilen sanayi dallarının kurulmasına karar verilmiştir.
  Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

  A) Ekonomide dışa bağımlılığı azaltmak
  B) Tarımsal üretime öncelik vermek
  C) Özel sektörün gelişmesini sağlamak
  D) İthalatı artırmak
  Cevap: A
 • 2) Saltanatın kaldırılması
  TBMM’nin açılması
  Cumhuriyetin ilan edilmesi
  Yukarıda verilen inkılapların yapılmasının ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Devlet kurumlarını laikleştirmek
  B) Hukuk birliğini gerçekleştirmek
  C) Ulusal egemenliği sağlamak
  D) Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek
  Cevap: C
 • 3) Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması için kullandı. Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı.
  Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorumlayan yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şeyh Sait İsyanı, İngilizler tarafından desteklenmiştir.
  B) İçte yaşanan sorun dış politikayı olumsuz etkilemiştir.
  C) Türk ordusu isyanı bastırırken İngilizlerle savaşmıştır.
  D) İç politikada başarılı olmak için dış politikada da başarılı olmak gerekir.
  Cevap: A
 • 4) •Menemen olayı • İzmir suikastı • Şeyh Sait İsyanı Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları
  B) Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri
  C) Mustafa Kemal ve inkılaplara karşı olmaları
  D) Dinî amaçlı hareket olmaları
  Cevap: C
 • 5) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazların idaresi TBMM'ye bırakılmıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğine
  B) Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiğine
  C) İtilaf Devletleri arasında çatışmalar yaşandığına
  D) Sevr Antlaşması'nın uygulanmaya başlandığına
  Cevap: A
 • 6) TBMM askerden kaçmaları önlemek, Anadolu’daki isyanları bastırmak ve otoriteyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardandır?

  A) Uluslar arası görüşmelere katılmak
  B) İstiklal mahkemelerini kurmak
  C) Mandacılığı benimsemek
  D) Sovyet Rusya’dan yardım almak
  Cevap: C
 • 7) Mustafa Kemal’in ; 1923 yılında Hatay için söylediği “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Sözleri 1939 yılında gerçekleşmiştir. Bu olayda Atatürk’ün hangi özelliği karşımıza çıkmaktadır?
  A) İleri görüşlülüğü
  B) Millet Sevgisi
  C) Yurt Sevgisi
  D) İdealistliği
  Cevap: A
 • 8) Medreselerin kapatılmasını, eğitim ve öğretimin birleştirilmesini, karma eğitime geçilmesini sağlayan kanun aşıdakilerden hangisidir?
  A)Medeni Kanun
  B)Harf İnkılâbı
  C)Tevhidi-i Tedrisat Kanunu
  D)Kılık-Kıyafet Kanunu
  Cevap: C
 • 9) İtilaf devletleri Lozan konferansının yapılacağı sıralarda TBMM hükümetinin yanında İstanbul hükümetini de konferansa davet etmiştir.
  Bu durumda itilaf devletleri neyi amaçlamışlardır ?

  A)Daha fazla temsilcinin katılarak demokratik kararlar alınmasını istemiştir.
  B)İstanbul hükümeti ve TBMM yi anlaşmazlığa düşürüp kendi çıkarlarını gözetmek istemiştir.
  C )Alınan kararları her iki tarafında onaylamasını istemiştir.
  D)Konferansın bir an önce toplanmasını istemektedir.
  Cevap: B
 • 10) Tam Demokrasiye geçişin sağlanması için yapılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi kanıt gösterilemez ?
  A) Saltanatın Kaldırılması
  B) Çok partili hayata geçiş denemeleri
  C) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
  D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  Cevap: C
 • 11) Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik’te, genel olarak düşünüldüğünde gayrimüslimler çoğunluktaydı. Ancak tek tek milletler dikkate alındığında ise Türkler sayıca fazlaydı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenemez?
  A) İnanç birliği
  B) Kültür çeşitliliği
  C) Gelenek görenek farklılığı
  D) Dil zenginliği
  Cevap: A
 • 12) Mustafa Kemal’in 8 Ağustos 1916’da Kafkas Cephesinde, Rus ordusunu yenilgiye uğratmış, Bitlis ve Muş’u geri almıştır. Bu gelişme Mustafa Kemal’in hangi hayatı ile ilgili olgulara örnek verilebilir?
  A) Eğitim hayatı
  B) Siyasi hayatı
  C) Askeri hayatı
  D) Askeri ataşelik hayatı
  Cevap: C
 • 13) Sakarya Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın “ Hatt-ı Müdâfaa yoktur, sath-ı müdâfaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir
  A) Savunma hattının bir bölümünde düşmana karşı harekete geçilecektir.
  B) Mevzilerden geri çekiliş sırasında diğer birlikler de geri çekilecektir.
  C) Bütün birlikler vatanın her bölgesini savunacaktır.
  D) Hiç vakit kaybetmeden düşmana karşı taarruza geçilmelidir.
  Cevap: C
 • 14) TBMM’nin iç isyanlara karşı:
  Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
  İstiklal Mahkemelerini kurması
  İsyancıların cezalandırılması

  gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) İnsan haklarına saygılı olmadığının
  B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun
  C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının
  D) İnkılaplara zemin hazırladığının
  Cevap: C
 • 15) Selanikte Türklerle birlikte rum ,Bulgar, sırp,Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Buna göre selanik ile ilgili
  Hangisine ulaşılabilir?

  A-Ticaretin gelişmiş olduğuna
  B-çok uluslu bir yapıda olduğuna
  C-jeopolitik öneme sahip olduğuna
  D-azınlık isyanlarına sahne olduğuna
  Cevap: B
 • 16) I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.
  Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  A) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir.
  B) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.
  C) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.
  D) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.
  Cevap: B
 • 17) TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz ?

  A) Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvay-i Milliye liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
  B) Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması
  C) İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhinde fetva yayınlaması
  D) İtilaf devletlerinin kontrolündeki azınlıkların kendi devletlerini kurmak istemeleri
  Cevap: B
 • 18) Kütahya – Eskişehir Savaşları’nın(10-24 Temmuz 1921) kaybedilmesinden sonra Türk milletinden Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan kanun hangisidir?
  A) Teşkilatı Esasiye
  B) Başkomutanlık Kanunu
  C) Hıyanet-i Vataniye
  D)Tekalif-i Milliye Emirleri
  Cevap: D
 • 19) Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
     Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?

  A) Çok yönlülüğünü
  B)İleri görüşlülüğünü    
  C) Mantıklılığını
  D) Eğitimciliğini
  Cevap: A
 • 20) 24 Temmuz 1923 tarihinde kabul edilen Lozan Antlaşması ile;
  I. Boğazlar ‘da Uluslararası bir komisyon kurulacak ve boğazları başkanı Türk olan bu komisyon yönetecek
  II. Kapitülasyonlar tüm sonuçlan ile kaldırılacak
  III. Hatay Suriye'de kalacak
  IV. Bütün azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecek
  maddeleri kabul edilmiştir.
  Bu hükümlerden hangilerinin Misak-ı Milli'ye aykırı olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve IV
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder