...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hangisi kuruluşun son yükselmenin ilk padişahıdır?
  A) II. Mehmet
  B) I. Selim
  C) I. Bayezid
  D) II. Murat
  Cevap: A
 • 2) Nüfus sayımı hangi sebeplerle yapılır 5 tanesini yazınız.

  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının ortak özelliklerinden biridir?
  A) Yazılı olmaları
  B) Devlet tarafından kurulmaları
  C) Mesajı, aynı anda çok kişiye ulaştırmaları
  D) Sadece haber amaçlı olarak kuruldukları
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusunun sık olmasında sanayi tesislerinin fazlalığı etkili olmuştur?
  A) Gaziantep
  C) Mardin
  B) Şanlıurfa
  D) Siirt
  Cevap: A
 • 5) İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi açısından sonuçlarından 3 tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 6) Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılması sürecinde Anadolu’da kurulan 2. Beylikler dönemindeki beyliklerden 4 tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 7) Sen dili;
  Senle başlar veya senle biter
  Yargılayıcı, suçlayıcıdır
  Eleştiricidir
  Kırıcı olabilir.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili” ne örnek olabilir?

  A) Okula neden geç kaldın
  B) Seni göremeyince meraklandım
  C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum
  D) Benimle oynayınca mutlu oldum
  Cevap: A
 • 8) Milli mücadele döneminde yayınlanan gazeteler hangi amaçla çıkarılmıştır?
  A) Kültürleri birleştirmek
  B) Halkı bilinçlendirmek
  C) Okuryazarlığı artırmak
  D) Eğitime destek sağlamak
  Cevap: B
 • 9) Yer şekillerinin engebeli olması yerleşim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiler.
  Yukarıda bahsedilen durum aşağıdaki şehirlerden hangisinde daha çok yaşanır?

  A) Hakkari
  B) Konya
  C) Kayseri
  D) Malatya
  Cevap: A
 • 10) Eğitim almış kişilerin daha iyi olanaklar karşısında baş­ka ülkelere yerleşmesine beyin göçü denir.
  Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi beyin göçü­ne girmez?

  A) Akademisyenlik için giden kişi
  B) Mühendis olarak giden kişi
  C) Fabrikaya çalışmaya giden kişi
  D) Başarıları üzerine giden kişi
  Cevap: C
 • 11) Anadolu Selçuklu devleti zamanında yetişen;
  Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Nasreddin hoca gibi şahsiyetler hangisine ortam hazırlamıştır?

  A) Bizans’ın zayıflatılmasına
  B) Anadolu’nun Türkleşmesine
  C) Akınlar Yapılmasına
  D)Moğolların Anadolu’ya gelmesini
  Cevap: B
 • 12) Osmanlı’da aşağıdaki askeri gruplardan hangisi Kapıkulu Askerlerinden, evlenmeleri ve başka bir işle uğraşmaları yasak olup üç ayda bir “ulufe” adı verilen maaş alır?
  a) Akıncılar
  b) Tımarlı Sipahiler
  c) Yeniçeriler
  d) Azaplar
  Cevap: C
 • 13) Mevsimlik göç - Şeyhülislam - Subaşı - Yavuz Sultan Selim - Medrese - Külliye - Kaptanı Derya
  kervansaray - Beyin göçü - İznik - Kazasker - Veziri Azam - Kervansaray - İskan Politikası
  Tımar Sistemi - Yıldırım Beyazıd – Malazgirt
  Aşağıdaki boşluklara yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarını getirerek doldurun.

  1- Osmanlı Devletinde Donanma Komutanına ..................................... denilirdi. 2- Osmanlı Devletinde Lise ve Üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarına ...................... denilirdi.
  3- Osmanlı Devletinde çıkarılan kanunların dinen uygun olup olmadığını denetleyen kişiye ............................... denilirdi.
  4- Osmanlı Devletinde diğer adı Sadrazam olan ve bugünkü Başbakan konumundaki kişiye ............................... denilirdi.
  5- Yurt içindeki nitelikli insanların kendilerini daha da geliştirmek, eğitimlerini daha iyi koşullarda sürdürmek için yurt dışında başka bir ülkeye göçmesine ...................................... denir.
  6- Osmanlı Devletinde fethedilen balkan topraklarının Türkleşmesini sağlamak ve bu topraklarda kalıcı olmak için Anadolu'daki Türkleri Balkanlara yerleştirmesine ......................................................... denir.
  7- Ankara Savaşında Timur'a yenilerek esir düşen Osmanlı Padişahı ....................................................... 'tır.
  8-Selçuklular döneminde yol kenarlarında kurulan…………………………………….’ların amacı ticareti geliştirmektir
  9-1071 yılında meydana gelen………………...savaşı’ndan sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
  10-İlk Osmanlı medresesi …………………………………’te açılmıştır.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu tablo üzerinde (x) işareti koyarak belirtiniz.
  Empati,bir insanın kendini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.
  Gelişmiş,ileri ülkelerde nüfusun çoğunluğu kırsal alanlarda yaşarlar.
  Aynı ülke içinde;bir şehirden başka bir şehire göçe, dış göç denir.
  Anadolu’ya ilk akınlar: Kafkasya üzerinden 4.yüzyılda Hun Türkleri,6. yüzyılda Sabar Türkleri tarafından yapılmıştır.
  Danişmentliler;Tokat,Amasya ve Sivas çevresinde kurulmuştur.
  Divriği Ulu Camii;Saltuklu Beyi Ahmet Şah tarafından yaptırılmış tarihi eşşiz bir yapıdır.
  Osmanoğulları;Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı boyundandır.
  Sultan 2.Mehmet İstanbul’un fethi için «Fatih» adı verilen çok büyük toplar döktürdü.
  Anadolu Selçukluların en kuvvetli padişahı Alaaddin Keykubattır.
  Fetret devrine II. Mehmet son vermiştir
  Cevap:
 • 15) Bir ülkedeki nüfus artışına, o ülkede doğumların ölümlerden fazla oluşu, yurt dışından yapılan göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkı sağlar. Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A)Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler
  B)Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması
  C)Köyden kente yapılan göçler
  D)Çocuk ölümlerinin azalması
  Cevap: C
 • 16) Aşağıdaki yerlerden hangisinin alınmasının, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de veya Karadeniz’de egemenlik kurmasına katkı sağladığı söylenemez?
  A) Kıbrıs
  B) Bursa
  C) Girit
  D) İstanbul
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusunun sık olmasında sanayi tesislerinin fazlalığı etkili olmuştur?
  A) Kocaeli
  B) Mardin
  C) Şanlıurfa
  D) Siirt
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi bir göç şekli değildir?
  A)Bir haftalık tatile gitmek
  B)Üç aylığına fındık toplama işine gitmek
  C)Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek
  D) Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek
  Cevap: A
 • 19) Osmanlı Devleti hakimiyetine ilk ve son katılan beylikler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karesioğulları - Dulkadiroğulları
  B) Dulkadiroğulları - Ramazanoğulları
  C) Karesioğulları - Aydınoğulları
  D) Dulkadiroğulları - Karesioğulları
  Cevap:
 • 20) Anadolu’da kurulan I.Beylikler döneminde kurulan

  I ) İlk Türk Beyliği
  II ) En güçlü Türk Beyliği hangisidir?

  A) Saltuklular - Danişmentlişer
  B)Artuklular - Saltuklular
  C) Danişmentliler - Saltuklular
  D) Mengücekliler - Artuklular
  Cevap:
 • 21) Osmanlı yöneticileri din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese eşit davranmışlardır.
  Yukarıdaki metinlere verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hoşgörünün Anavatanı Osmanlı
  B) Etkiledik, Etkilendik
  C) Zaman İçinde Bilim
  D) Yenilikler ve Osmanlı
  Cevap: A
 • 22) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün iletişime önem verdiğini gösteren bir çalışmadır?
  A) Medeni Kanun’un kabulü
  B) Anadolu Ajansının kurulması
  C) Türk Tarih Kurumunun açılması
  D) Geometri ve tarih kitapları yazması
  Cevap: B
 • 23) Bir yerden başka bir yere çeşitli nedenlerden dolayı taşınma işlemine göç denir. Eğer aynı ülke sınırları içinde ise buna da iç göç denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç göçlerin bir sonucu değildir?

  A) Kır ve kent nüfusunda değişimler görülür.
  B) Bölgelere göre nüfus yoğunluğu değişir.
  C) Kentlerde konut sıkıntısı orta çıkar.
  D) Ülkenin nüfusu azalır.
  Cevap: D
 • 24) Avrupalı Hristiyanlar; Kudüs gibi kutsal şehirleri almak, Müslümanların zenginliklerine sahip olmak ve Türklerin batıya doğru ilerleyişini durdurmak amacıyla Haçlı seferlerini düzenlemişler, ancak bu amaçlarına ulaşamamışlardır. Bununla birlikte seferlerden sonra İslam ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında ticaret artmış, Akdeniz limanları önem kazanmış, Avrupalılar Müslümanlardan barut, kâğıt ve pusula gibi yenilikleri öğrenmişlerdir.
  Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Haçlı seferleri amacına ulaşmıştır.
  B) Müslümanlar Avrupa’nın gerisinde kalmışlardır.
  C) Müslümanlar ticaret yapmayı Avrupalılardan öğrenmiştir.
  D) Haçlı Seferleri beklentilerin dışında sonuçlara ortam hazırlamıştır.
  Cevap: D
 • 25) Moğollarla yapılan 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti zayıflayarak yıkılış sürecine girmiş ve Anadolu’da bir çok Türk beyliği kurulmuştur.
  Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Anadolu’da ticaret durmuştur
  B) Beylikler Türkiye Selçuklu Devleti'ni yık­mak için Moğollarla ittifak yapmışlardır.
  C) Anadolu'da Türk siyasal birliğinin bozulmuştur
  D) Anadolu bayındır hale gelmiştir
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder