Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Osmanlının 2. Kurucusu da denilen padişah kimdir?
  A) Çelebi Mehmet
  B) Orhan Gazi
  C) I. Murat
  D) Ertuğrul Gazi
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
  Kervansaray — preveze zaferi — Osman Bey — Devşirme
  Sadrazam — Göç — Haçlı — İznik — Malazgirt — Orhan Bey — Yeniçeri

  1) Osmanlı Devleti ismini kurucusu olan ………………………………’den almıştır.
  2) İlk Osmanlı medresesi …………………………………’te açılmıştır.
  3) ………………………………, Akdeniz’in bir Türk gölü olmasına ortam hazırlamıştır.
  4) İnsanların ekonomik, toplumsal, siyasi ve doğal nedenlerle yer değiştirmesine ………..…………………denir.
  5) ………………………… padişaha bağlı devletten sürekli maaş alan askerleridir.
  6) 1071 yılında meydana gelen………………….………...savaşı’ndan sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
  7) …………………….……Seferlerinin siyasi amaçlarından bir tanesi Türkleri Anadolu’dan atmaktır.
  8) Osmanlıda gayrimüslüm çocukların ailelerinden alıp Türk ve müslümanlaştırıldığı sisteme………………………………..sistemi denir
  9) Padişahtan sonra en yetkili divan üyesi……………………………….’dır
  10) Selçuklular döneminde yol kenarlarında kurulan…………………………………….’ların amacı ticareti geliştirmektir
  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Ortaçağ sona erdi Yeniçağ başladı
  B) İstanbul Boğazı Türklerin eline geçti
  C) İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti oldu
  D) Osmanlı Devleti sona erdi
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da ikinci kurulan beyliklerden değildir?
  A) Karamanoğulları
  B) Danişmentliler
  C) Germiyanoğulları
  D) Saruhanlılar
  Cevap:
 • 5) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerini yazınız.
  (Malazgirt zaferinden sonra kurulanlar)
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki yerlerden hangisinin alınmasının, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de veya Karadeniz’de egemenlik kurmasına katkı sağladığı söylenemez?
  A) Kıbrıs
  B) Bursa
  C) Girit
  D) İstanbul
  Cevap:
 • 7) Osmanlı Devleti’nde birbirinden farklı milletler (Türk, Arap, Rum, Bulgar v.s.) ve farklı din ve mezhebe inanan insanlar (Müslüman, Hristiyan, Yahudi) bir arada yaşadı. Osmanlı Devleti bu farklılıklara rağmen insanları ahenk içinde idare etti.

  Osmanlı Devleti’nin bunu başarabilmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halka baskı ve zulüm uygulamaları
  B) Hiç kimseden vergi almadıkları için
  C) Devlete karşı isyan etmemeleri için korkutmaları
  D) Hoşgörü ve adaleti yönetimin temel esası yapmaları
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarından çıka­rılacak bir sonuç değildir?
  A) Nüfusun yaş durumu
  B) Nüfusun tarımsal üretime katkısı
  C) Nüfusun eğitim durumu
  D) Nüfusun ihtiyaç duyduğu okul sayısı
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki sahip olduğumuz haklarla ilgili ifadeler­den hangisi yanlıştır?
  A) Kişilerin en temel hakkı yaşama hakkıdır.
  B) Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.
  C) Kız çocuklarının da eğitim hakkı vardır
  D) Çalışanların sosyal güvenliği isteğe bağlıdır.
  Cevap: D
 • 10) Göç hareketleri nüfusun yapısında bazı değişiklikler meydana getirir
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç alan bir bölgede yaşanabilecek değişikliklerden biridir?

  A) Nüfus azalır.
  B) Kadın nüfusu azalır.
  C) Nüfus yoğunluğu artar.
  D) Yaşlı nüfus artar.
  Cevap: B
 • 11) Bizans’ın, Türklere karşı direncini kıran ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren sa­vaştır.
  Türkiye Selçuklu Devleti’ni zayıflatıp yıkılış sürecine sokan savaştır.
  Yukarıdaki savaşların isimleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak veril­miştir?

  A) Miryakefalon → Kösedağ
  B) Malazgirt → Miryakefalon
  C) Kösedağ → Yassıçemen
  D) Malazgirt → Kösedağ
  Cevap:
 • 12) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına Anadolu’da fethettikleri böl­gelerin kendilerine ait olacağını söylemiştir.
  Alparslan bu emri ile aşağıdakilerden hangisini he­deflemiştir?

  A) Avrupa’yı ele geçirmek
  B) Anadolu’nun fethini hızlandırmak
  C) Siyasi birlik oluşturmak
  D) Ülkeyi eyaletlere bölmek
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti ve Beylikleri’nden biri değildir?
  A) Osmanlılar
  B) Mengücekliler
  C) Saltuklular
  D) Danişmentliler
  Cevap:
 • 14) Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki beyliklerden hangisine son vermesi Osmanlı’da denizcilik faaliyetlerinin başlamasında etkili olmuştur?
  A) Karesioğulları
  B) Candaroğulları
  C) Menteşeoğulları
  D) Ramazanoğulları
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının ortak özelliklerinden biridir?
  A) Yazılı olmaları
  B) Devlet tarafından kurulmaları
  C) Mesajı, aynı anda çok kişiye ulaştırmaları
  D) Sadece haber amaçlı olarak kuruldukları
  Cevap: C
 • 16) Osmanlı Devletinde devlet işlerinin görüşüldüğü, danışma meclisi olarak bilinen ve genellikle Padişah başkanlığında toplanan kurula …………………… denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kurultay
  B) Pankuş Meclisi
  C) Divan-ı Hümayun
  D) Bakanlar Kurulu
  Cevap: C
 • 17) Rönesans, Reform, Sanayi inkılabı hareketlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A ) İtalya – Almanya - İngiltere
  B) İngiltere – İtalya - Almanya
  C) Almanya – İngiltere - Fransa
  D) İtalya – İngiltere - Almanya
  Cevap: D
 • 18) Fetret Devri hangi tarihler arasında yaşanmıştır?
  A) 1400 - 1420
  B) 1413 - 1422
  C) 1402 - 1413
  D) 1453 - 1460
  Cevap:
 • 19) Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de fethettiği toprakları Türkleştirmek amacıyla Anadolu’daki göçebe Türkmenleri alarak fethettiği yerleri yerleştirme politikasıdır. Bu politika ile balkanlarda kalıcı olmak, göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek, fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak gibi birçok şey amaçlanmıştır.
  Yukarıda verilen uygulamanın adı aşağıdakilerden hangisidir

  A)Devşirme Sistemi
  B) Divan-ı Hümayun
  C)Tımar Sistemi
  D) İskan Politkası
  Cevap: A
 • 20) Ayşe, arkadaşı Sudegül’e kalemini izinsiz kullandığı için çok kızmış ve bu durumdan rahatsızlığını belli etmek için onu uyarmak istemiştir.
  Ayşe hangi cümleyi kullanırsa ben dilini kullanmış olur?

  A) Bir daha kalemimi sakın alma
  B) Eğer bir daha yaparsan seni şikayet ederim.
  C) Kalemimi kullanmadan önce izin alırsan mutlu olurum.
  D) Bir daha yaparsan bende senin kalemini izinsiz alırım.
  Cevap: C
 • 21) “Anayasanın 20. maddesine göre özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.“
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir davranış değildir?

  A) Televizyonda eğlence programı hazırlamak
  B) Maç sonunda sporcularla röportaj yapmak
  C) Bir sanatçının evine girip çıkanları izlemek
  D) Telefon ile programa izleyici bağlamak
  Cevap: D
 • 22) Orhan Gazi Döneminde İznik’te ilk Osmanlı Medresesi açılmış ve Kayserili Davut müderris olarak görevlendirilmiştir. Döneminin en büyük bilim adamlarından olan Kayserili Davut’a dönemin en yüksek maaşı verilmiştir.
  Bu bilgiye dayanılarak Osmanlılarla ilgili olarak aşağıdaki hangi yargıya ulaşılabilir?

  A) Orduyu güçlendirmişlerdir.
  B) Bilime ve Bilim adamına önem vermişlerdir
  C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek için çalışmışlar.
  D) Toplumsal hayatı düzenleyen kanunlar yapmışlardır.
  Cevap: B
 • 23) Ülkemin en iyi üniversitelerinden birinde okudum. Kariyer yapmak ve bilimsel çalışmalarda bulunmak istiyorum. Ancak ülkemde çalışmalarımı sürdürebileceğim imkânlar yeterli değil. Ben de ABD’ye gitmeye karar verdim.
  Yukarıdaki kişinin anlattığı göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zorunlu göç
  B) Sürekli iç göç
  C) Beyin göçü
  D) Mevsimlik göç
  Cevap: C
 • 24) Anadolu Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donandığı ve zenginleştiği görülür.
  Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?

  A) Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde
  B) Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde
  C) Tarıma elverişli bölgelerde
  D) Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde
  Cevap: A
 • 25) Haçlı seferlerinin başlamasına neden olan;
  Bizans’ın Papa’dan yardım istemesi
  Doğu’nun zenginliklerinin ele geçirilmek istenmesi
  Şövalyenin macera peşinde koşması
  gelişmelerinden hangileri, seferlerin ekonomik nedenlerle başladığına kanıt gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder